Нови сортове растения

нови сортове растенияI. Въведение

Настоящата публикация предоставя подробна информация относно процедурата по предоставяне на сертификат за нов сорт растения, както и какъв е обхватът на изключителното право на притежателя на сертификат.

Правната уредба на сортовете растения се съдържа в Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни, в който нормативен акт са уредени отношенията свързани със създаването, закрилата и използването на новите сортове растения и породи животни.

Държавните органи, пред които протича процедурата по предоставяне на правна закрила на новите сортове растения са Патентното ведомство на Република България и Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

Правната закрила на сорт се предоставя със сертификат, който се издава от Патентното ведомство след експертно проучване на сорта. Срокът на действие сертификата е от датата на издаването му, като за сортове дървета и лози, е 30 години и 25 години за всички останали сортове.

Сертификат за нов сорт растение се предоставя, когато той е нов, различен, хомогенен и стабилен. Сортът трябва, освен това, да има сортово наименование, което да се свързва с неговото генерично обозначение и да служи за идентифицирането му. Наименованието може да се състои от една или две думи или от комбинация от думи, букви и число, но не повече от четирицифрено число.

Наименованието, също така, следва да отговаря и на следните изисквания, а именно:

1. да се отличава от всяко друго наименование, използвано в страната за този вид или за близки на него видове, или от такова, с което е означен съществуващ сорт във всяка договорна държава, включително и след изтичане срока на действие на сертификата;
2. да не дава възможност за въвеждане в заблуждение или неяснота по отношение на признаците, същността или идентичността на дадения сорт или личността на селекционера;
3. да не нарушава по-рано придобити права на трети лица, получили право на такова наименование;
4. всяко лице, предлагащо във всяка договорна държава за продажба или търговия размножителен материал от закрилян сорт или сорт в процес на експертиза, е длъжно да използва сортовото наименование даже и след прекратяването на закрилата на този сорт, доколкото това не противоречи на по-рано придобити права за това използване.

II. Процедура по предоставяне на сертификат за нов сорт растения

1.Подаване на заявка за сертификат

Заявката за предоставяне на сертификат за нов сорт растения се подава в регистратурата на Патентното ведомство в три екземпляра по пощата, факс или чрез друго комуникационно средство и се вписва в дневника на заявките за сортовете.

Заявката за сертификат трябва да се отнася само за един сорт и съдържа:

1. заявление за издаване на сертификат за сорт, което съдържа искане за издаване на сертификат за нов сорт растения, идентификационни данни на заявителя и автора на сорта попълнени на български език и латиница, наименованието на новия сорт растения попълнено на български език и латиница), данни за представителя по интелектуална собственост когато е упълномощен, адрес за кореспонденция. Заявлението следва да е подписано от заявителя или от представителя по интелектуална собственост. Заявители с постоянно местожителство или със седалище на фирмата извън страната са длъжни да извършват действия пред Патентното ведомство, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол чрез представители по интелектуалната собственост;
2. описание на сорта придружено с илюстративен материал;
3. предложение за наименование на сорта на български език и латиница;
4. попълнен технически въпросник за вида;
5. платени такси за заявяване и за публикация на заявката в размер на 60 лева (40 лева за заявяване и 20 лева за публикация), които се заплащат не по-късно от датата на подаване на заявката;
6.пълномощно, в случай че заявката е подадена чрез представител по интелектуална собственост.

2.Установяване датата на подаване

Първата проверка, която се извършва от експертите в Патентното ведомство, е проверка дали са изпълнени изискванията на Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни за установяване датата на подаване. За дата на подаване на заявката се счита датата на получаване в Патентното ведомство на следните документи на български език, а именно: заявление за издаване на сертификат за сорт, описание на сорта, предложение за наименование на сорта, попълнен технически въпросник, документ за платени такси за заявяване и за публикация на заявката,  пълномощно, в случай че заявката е подадена чрез представител по интелектуална собственост. Когато изискванията за установяване на дата на подаване са изпълнени на заявителя се съобщава писмено заявителския номер и установената дата на подаване на заявката. Когато изискванията за установяване на дата на подаване не са изпълнени, заявителят се уведомява за това, а подадените документи се съхраняват в Патентното ведомство.

3.Предварителна експертиза

Следващата проверка, която се извършва от експертите в Патентното ведомство, е т. Нар. предварителна експертиза: проверява се формалната редовност на заявката и приложените документи, съдържанието на приложените документи, както и съответствието на наименованието на растителния сорт с изискванията относно наименованието, които са изчерпателно посочени в раздел “Въведение” в настоящата публикация. В случай че при извършване на предварителната експертиза бъдат констатирани недостатъци, Патентното ведомство уведомява заявителя за недостатъците и му предоставя тримесечен срок за отстраняването им. Ако заявителят не отговори в този срок, заявката се счита за изоставена и експертизата по нея се прекратява.

4.Публикация на заявката

Когато се установи, че заявката отговаря на изискванията (тоест, не са констатирани недостатъци) или в предоставения срок заявителят отстрани недостатъците, на заявителя се изпраща съобщение за това и информация за предстоящата публикация на заявката и изпращане към  Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, включително за необходимостта да бъдат заплатени съответните такси в  Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол. Патентното ведомство извършва публикация на заявката в Официалния бюлетин непосредствено след изтичане на четвъртия месец, но не по-късно от шестия месец от датата на подаване на заявката.

5.Експертиза по същество

В едномесечен срок след провеждане на предварителната експертиза Патентното ведомство предава заявката на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол за експертиза по същество. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол провежда експертизата по същество в рамките на две до четири години, за да установи дали сортът растение отговаря на изискванията на чл.7 от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни, а именно: дали сортът е нов, различен, хомогенен и стабилен и дали сортът има сортово наименование, което да се свързва с неговото генерично обозначение и да служи за идентифицирането му съгласно изискванията изчерпателно посочени в раздел “Въведение” в настоящата публикация.

Новост – сортът е нов, когато към деня на подаване на заявката за сертификат той или размножителен материал, или реколта от него не е предлаган за продажба, продаван, подлаган на друг вид търговия или е предлаган със съгласието на селекционера: 1. на територията на страната за не повече от една година; 2. на територията на всяка друга държава за не повече от: – шест години, когато се отнася до дървета или лози; – четири години, когато се отнася за всеки друг растителен вид.

Различимост (отличимост) – сортът е различим, когато е ясно отличим от всеки друг сорт, който е общоизвестен към деня на подаване на заявката в Патентното ведомство. Друг сорт се счита за общоизвестен, ако към датата на подаване на заявката е осъществен чрез култивиране, обект е на маркетинг, търговия или друг вид реализация или е обект на правото на селекционер, вписан е в регистрите за сортовете, включен е в справочна колекция, точното му описание е дадено в публикация или е станал известен по друг начин.

Хомогенност (еднородност) – сортът е хомогенен, когато независимо от наличието на малки отклонения растенията са идентични по своите съществени признаци, в това число и по отношение на особеностите на своето полово или вегетативно размножаване.

Стабилност (устойчивост) – сортът е стабилен, когато остава непроменен по своите съществени признаци след нееднократна репродукция (размножаване) или ако за създадения сорт селекционерът е определил особен цикъл на размножаване, като в края на всеки цикъл сортът е съхранил съответствие на даденото му описание.

За целите на експертизата Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол изпитва сорта в свои и в други опитни станции, специализирани институти, лаборатории и служби и описва и доказва признаците, които позволяват да се дефинира и различи новият сорт.

Ако в процеса на експертизата се констатира, че наименованието на растителния сорт не отговаря на изискванията относно наименованието, които са изчерпателно посочени в раздел “Въведение” в настоящата публикация посочени, на заявителя се предоставя двумесечен срок, за да предложи ново наименование. При неспазване на този срок заявката се счита изоставена и производството по нея се прекратява.

Когато Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол прецени, че сортът не отговаря на изискванията на чл. 7 изчерпателно посочени в този раздел в публикацията, писмено уведомява заявителя, като излага мотивите за това и му предоставя тримесечен срок за отговор. Ако заявителят не отговори в този срок или неоснователно поддържа заявката си, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол отказва да даде заключение за признаване на сорта, като изпраща доклад в Патентното ведомство.

Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол взема решение за признаване на сорта, когато в резултат на проведената експертиза по същество установи, че заявеният сорт отговаря на изискванията на чл. 7 изчерпателно посочени в този раздел в публикацията, и в едномесечен срок подготвя доклад до Патентното ведомство.

Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол в едномесечен срок изпраща в Патентното ведомство доклада си, оформеното описание, реферата и препис от решението за признаване на сорта. Важно е да бъде отбелязано, че всички действия за закрила след проведената експертиза по същество се извършват от Патентното ведомство въз основа на решенията и докладите на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

6.Издаване на сертификат. Публикация на издаден сертификат

След получаване на решението и докалада от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол за признаване на сорта, Патентното ведомство изпраща съобщение за това на заявителя, в което съобщение се посочва, че заявителят разполага с три месеца, за да заплати такси за издаване и публикация на сертификата в размер на 90 лева, като за публикация в Официалния бюлетин за всяко изображение в издаден сертификат, се заплаща по 10 лева на изображение. Когато таксите са заплатени, в 3-дневен срок от получаване на платежния документ се взема решение за издаване на сертификат, което решение се изпраща на заявителя.

В едномесечен срок от решението Патентното ведомство издава сертификат. В случай че таксите за  издаване и публикация на сертификата не са заплатени в предоставения срок, заявката се счита за оттеглена и производството се прекратява, за което заявителят се уведомява. Когато в Патентното ведомство е получен доклад от  Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол за отказ да се даде заключение за признаване на сорта, се взема решение за отказ за издаване на сертификат, което се изпраща на заявителя, заедно с копие на доклада от  Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

След вземане на решение за издаване на сертификат, новият сорт растения се вписва в държавния регистър на сертификатите за сортове на Патентното ведомство и се издава сертификат за нов сорт растения. Едновременно с издаването на сертификата се извършва публикация в официалния бюлетин на Патентното ведомство.

7.Поддържане действието на сертификата

За поддържане действието на сертификата се дължи годишна такса, както следва:

– годишни такси за първите четори години след издаването – по 20 лева;
– за 5-ата до 10-ата година таксата нараства спрямо предходната с 40 лева;
– от 11-ата година  таксата нараства спрямо предходната с 60 лева.

III.   Обхват на изключителното право на притежателя на сертификат

Изключителното право на притежателя на сертификат по отношение на репродуктивен или вегетативен размножителен материал от сорт, защитен със сертификат, обхваща правото на използване, на разпореждане със сертификата и правото да забранява на други лица да го използват без негово съгласие.

Правото на използване включва следните действия:

1. производство или репродукция (размножаване);
2. подготовка за целите на размножаване;
3. предлагане за продажба;
4. продажба или друг вид търговия;
5. износ;
6. внос;
7. съхраняване за някоя от целите, посочени в предходните точки.

Правото на селекционера не се разпростира върху:

1. действия, извършвани от стопани за свои нужди без търговска цел;
2. действия, извършвани с експериментални цели;
3. действия, извършвани с цел създаване на други сортове, освен когато се прилагат разпоредбите на чл. 18, ал. 3 от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и действията по т. 2.

Когато един сорт е предложен за продажба или използване с търговска цел, може да се добави към регистрираното сортово наименование на защитения сорт и марка, географско означение или друго означение. След добавянето на такива означения сортовото наименование трябва да е ясно и лесно различимо.

Изчерпване на правото на селекционера

Правото на селекционера не се разпростира върху действия по отношение на материала на закриляния сорт или на производен от него материал, или на някои от посочените в чл. 18, ал. 5 от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни сортове, които са били продадени или предложени на пазара по друг начин от притежателя на сертификата, или с негово съгласие на територията на страната, освен ако тези действия включват:

1. по-нататъшно размножаване на сорта;
2. износ на материал от сорта, позволяващ размножаването му в страна, която не закриля сортовете на растителния род или вид, към който принадлежи сортът, освен ако изнесеният материал е предназначен за окончателна употреба.

Използвани източници:

1.  Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни;
2. Инструкция за реда, оформяне, подаване и разглеждане на заявки за издаване на сертификати за нови сортове растения или породи животни;
3. Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република България.

Секция „Нови сортове растения“ в ipbulgaria.bg е дело на нашия колега адв. Красимира Кадиева. Тя се дипломира в Юридическия факултет на УНСС през 2007 г., а в периода 2009 – 2010 г. специализира Международно бизнес право в Queen Mary College, University of London. Адв. Кадиева практикува в сферите Поверителност и защита на данните, Интернет право и електронна търговия, Интелектуална собственост, Дружествено и търговско право и Договорно право.