Нови породи

нови породиI. Въведение

Настоящата публикация предоставя подробна информация относно процедурата по предоставяне на сертификат за нови породи животни. Правната уредба на породите животни се съдържа в Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни, в който нормативен акт са уредени отношенията, свързани със създаването, закрилата и използването на новите сортове растения и породи животни, както и в  Инструкцията за реда, оформяне, подаване и разглеждане на заявки за издаване на сертификати за нови сортове растения или породи животни, в Закона за животновъдството и в Правилника за устройството и дейността на Държавната комисия по породи животни.

Държавните органи, пред които протича процедурата по предоставяне на правна закрила на новите породи животни са Патентното ведомство на Република България и Държавната комисия по породи животни при Министерството на земеделието, храните и горите, както и Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (при експертиза по същество на породи, линии и хибриди на копринената пеперуда).

Правната закрила за нови породи животни се предоставя със сертификат, който има срок на действие тридесет години от датата на издаване на сертификата.

II. Процедура по предоставяне на сертификат за нови породи животни
 1. Подаване на заявка за сертификат

Заявката за предоставяне на сертификат за нови породи животни се подава в регистратурата на Патентното ведомство в три екземпляра по пощата, факс или чрез друго комуникационно средство и се вписва в дневника на заявките за породи животни.

Заявката за сертификат трябва да се отнася само за една порода животни и съдържа:

 1. заявление за издаване на сертификат за породи животни, което съдържа искане за издаване на сертификат за порода животни, идентификационни данни на заявителя и автора попълнени на български език и латиница, наименованието на породата животни попълнено на български език и латиница), данни за представителя по интелектуална собственост когато е упълномощен, адрес за кореспонденция. Заявлението следва да е подписано от заявителя или от представителя по интелектуална собственост. Заявители с постоянно местожителство или със седалище на фирмата извън страната са длъжни да извършват действия пред Патентното ведомство и Държавната комисия по породи животни при Министерството на земеделието, храните и горите чрез представители по интелектуалната собственост;
 2. описание на породата животни с илюстративен материал;
 3. предложение за наименование на породата животни на български език и латиница;
 4. попълнен технически въпросник за породата животни;
 5. платени такси за заявяване и за публикация на заявката в размер на 60 лева (40 лева за заявяване и 20 лева за публикация), които се заплащат не по-късно от датата на подаване на заявката за издаване на сертификат за порода животни;
 6. пълномощно, в случай че заявката е подадена чрез представител по интелектуална собственост.

2. Установяване датата на подаване

Първата проверка, която се извършва от експертите в Патентното ведомство, е проверка дали са изпълнени изискванията на Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни за установяване датата на подаване. За дата на подаване на заявката се счита датата на получаване в Патентното ведомство на следните документи на български език, а именно: заявление за издаване на сертификат за порода животни, описание на породата животни, предложение за наименование на породата животни, попълнен технически въпросник, документ за платени такси за заявяване и за публикация на заявката,  пълномощно, в случай че заявката е подадена чрез представител по интелектуална собственост. Когато изискванията за установяване на дата на подаване са изпълнени на заявителя се съобщава писмено заявителския номер и установената дата на подаване на заявката. Когато изискванията за установяване на дата на подаване не са изпълнени, заявителят се уведомява за това, а подадените документи се съхраняват в Патентното ведомство.

 1. Предварителна експертиза

Следващата проверка, която се извършва от експертите в Патентното ведомство, е т. нар. предварителна експертиза: проверява се формалната редовност на заявката и приложените документи, както и съдържанието на приложените документи. В случай че при извършване на предварителната експертиза бъдат констатирани недостатъци, Патентното ведомство уведомява заявителя за недостатъците и му предоставя тримесечен срок за отстраняването им. Ако заявителят не отговори в този срок, заявката се счита за изоставена и експертизата по нея се прекратява.

 1. Публикация на заявката

Когато се установи, че заявката отговаря на изискванията (тоест, не са констатирани недостатъци) или в предоставения срок заявителят отстрани недостатъците, на заявителя се изпраща съобщение за това и информация за предстоящата публикация на заявката и изпращане към Държавната комисия по породи животни при Министерството на земеделието, храните и горите, включително за необходимостта да бъдат заплатени съответните такси в Държавната комисия по породи животни при Министерството на земеделието, храните и горите. Патентното ведомство извършва публикация на заявката в Официалния бюлетин непосредствено след изтичане на четвъртия месец, но не по-късно от шестия месец от датата на подаване на заявката.

 1. Експертиза по същество

В едномесечен срок след провеждане на предварителната експертиза Патентното ведомство предава заявката на Държавната комисия по породи животни при Министерството на земеделието, храните и горите за експертиза по същество. Важно е да бъде отбелязано, че експертиза по същество на породи, линии и хибриди на копринената пеперуда се извършва от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, а не от Държавната комисия по породи животни. Експертизата се извършва чрез изпитвания за различимост, хомогенност и стабилност и за стопански биологични качества. Материалната експертиза за чуждестранни породи се извършва с поколението им, родено в нашата страна.

При експертиза на породата по същество Държавната комисия по породи животни проучва и анализира следните специални изисквания, а именно:

а) развъдна цел;
б) кратка характеристика на изходните породи;
в) описание на методите за създаване на породата;
г) продуктивни качества и морфологични особености на породата;
д) адаптивни особености и устойчивост на заболявания;
е) численост, племенна и генеалогична структура на популацията;
ж) район за разпространение;
з) консолидация на породата;

Държавната комисия по породи животни провежда експертизата, за да установи дали породата отговаря на изискванията за новост и различимост, както и отговарят ли индивидите от популацията на породата на изискванията за изравненост на морфологичните особености и продуктивните качества. При експертизата се установява и дали при създаването на породата са спазени изискванията на чл. 20, 25, 26 и 28 от Закона за животновъдството, както и дали е определено  наименованието на новата порода в съответствие с чл. 12 от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.

В случай че Държавната комисия по породи животни установи, че има пропуски при воденето на документацията, по смисъла на чл. 20, 25, 26 и 28 от Закона за животновъдството, писмено уведомява заявителя, като излага мотивите за това и му предоставя двумесечен срок, за да отстрани допуснатите пропуски. При неспазване на този срок заявката се счита за изоставена и производството по нея се прекратява. Когато Държавната комисия по породи животни установи, че породата не отговаря на изискванията посочени в букви а), б), в), г), д), е) и ж) по-горе и/или не са спазени изискванията на чл. 20, 25, 26 и 28 от Закона за животновъдството, тя писмено уведомява заявителя, като излага мотивите за това и му предоставя 3-месечен срок за отговор. Ако заявителят не отговори в срок, Държавната комисия по породи животни отказва да даде заключение за признаване на породата, като изпраща доклад в Патентното ведомство.

Държавната комисия по породи животни взема решение за признаване на новата порода, когато в резултат на проведената експертиза по същество установи, че заявената порода отговаря на изискванията посочени в букви а), б), в), г), д), е) и ж) по-горе, както и на чл. 20, 25, 26 и 28 от Закона за животновъдството, и изпраща в едномесечен срок в Патентното ведомство доклада си, оформеното описание, реферата и препис от решението за признаване на породата. При експертиза по същество на породи, линии и хибриди на копринената пеперуда тези действия се извършват от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол. Държавната комисия по породи животни има право да коригира и допълва описанието по всяко време в хода на експертизата, без тези корекции и допълнения да влияят върху обхвата на закрилата.

 1. Издаване на сертификат. Публикация на издаден сертификат

След получаване на решението и докалада от Държавната комисия по породи животни при Министерството на земеделието, храните и горите за признаване на породата животни, Патентното ведомство изпраща съобщение за това на заявителя, в което съобщение се посочва, че заявителят разполага с три месеца, за да заплати такси за издаване и публикация на сертификата в размер на 90 лева, като за публикация в Официалния бюлетин за всяко изображение в издаден сертификат, се заплаща по 10 лева на изображение. Когато таксите са заплатени, в 3-дневен срок от получаване на платежния документ се взема решение за издаване на сертификат, което решение се изпраща на заявителя.

В едномесечен срок от решението Патентното ведомство издава сертификат. В случай че таксите за  издаване и публикация на сертификата не са заплатени в предоставения срок, заявката се счита за оттеглена и производството се прекратява, за което заявителят се уведомява. Когато в Патентното ведомство е получен доклад от  Държавната комисия по породи животни при Министерството на земеделието, храните и горите за отказ да се даде заключение за признаване на породата животни, се взема решение за отказ за издаване на сертификат, което се изпраща на заявителя, заедно с копие на доклада от Държавната комисия по породи животни при Министерството на земеделието, храните и горите.

След вземане на решение за издаване на сертификат, породата животни се вписва в държавния регистър на сертификатите за породи животни на Патентното ведомство и се издава сертификат. Едновременно с издаването на сертификата се извършва публикация в официалния бюлетин на Патентното ведомство.

 1. Поддържане действието на сертификата

За поддържане действието на сертификата се дължи годишна такса, както следва:

– годишни такси за първите четири години след издаването – по 20лв;
– за 5-ата до 10-ата година таксата нараства спрямо предходната с 40лв;
– от 11-ата година  таксата нараства спрямо предходната с 60лв.

Използвани източници:

 1. Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни;
 2. Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по породи животни;
 3. Инструкция за реда, оформяне, подаване и разглеждане на заявки за издаване на сертификати за нови сортове растения или породи животни;
 4. Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република България.

Красимира КадиеваСекция „Нови породи“ в ipbulgaria.bg е дело на нашия колега адв. Красимира Кадиева. Тя се дипломира в Юридическия факултет на УНСС през 2007 г., а в периода 2009 – 2010 г. специализира Международно бизнес право в Queen Mary College, University of London. Адв. Кадиева практикува в сферите Поверителност и защита на данните, Интернет право и електронна търговия, Интелектуална собственост, Дружествено и търговско право и Договорно право.