Неравноправни клаузи в договорите на електроразпределителните дружества

Нови неравноправни клаузи в договорите на електроразпределителните дружества elektroУстановени са две нови неравноправни клаузи в Общите условия на договори на електроразпределителни дружества

Комисията за защита на потребителите разгледа Общите условия на всички електроразпределителни дружества. На свое заседание днес след обсъждане Комисията реши, че са налице следните неравноправни клаузи по смисъла на чл.143 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/:

I. „Възражения срещу фактурите могат да се повдигат в рамките на един месец от издаването им.”

II. „В случаите на констатирано по реда на тези общи условия неправомерно въздействие върху средството за търговско измерване електроразпределителното предприятие изчислява количеството електрическа енергия за период от датата на монтажа или последната извършена от него или друг оправомощен орган проверка на средството за търговско измерване до датата на констатирането на грешката в измерването или неизмерването, освен ако може да бъде установен точния период на грешното измерване или неизмерване, но за не повече от 90 (деветдесет) дни. При коригирането на количествата се използват стойностите на величините, установени в момента на проверката, както следва:
1.В случаите, когато измерената грешка при проверка за точност на средствата за търговско измерване има конкретен измерител, корекцията се изчислява като функция на отчетената грешка, като се отчита класа на точност на средствата за търговско измерване;
2. В случаите, когато отклонението от нормалната работа на средствата за търговско измерване не може да се установи с конкретен измерител в проценти, корекцията се изчислява като една трета от максималния базов ток на средството за търговско измерване при всекидневно 8-часово ползване на електрическа енергия от Потребителя при коефициент 0.7;
3. В случаите, когато липсват средства за търговско измерване, монтирани от електроразпределителното предприятие, корекцията се изчислява на базата на половината от пропускателната способност, съобразно вида и сечението на захранващите проводници, чрез които обектът е свързан към електроразпределителната мрежа на всекидневно 8-часово ползване.”

До дружествата са изпратени писма за отстраняване на неравноправните клаузи, като е посочен срок от един месец.
При този преглед бе установено, че в Общите условия продължават да фигурират и откритите в минал период неравноправни клаузи, въпреки че са провъзгласени за нищожни ВКС след заведени от КЗП колективни искове, тъй като дружествата не се съобразиха с препоръките на контролния орган да ги отстранят.

Може да харесате още...