Тарифа за таксите по Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни и по Закона за посевния и посадъчния материал

новите сортове - закон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 ОТ 17 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА НОВИТЕ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ И ПОРОДИ ЖИВОТНИ И ПО ЗАКОНА ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ

В сила от 24.04.2015 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 24 Април 2015г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по Закона за посевния и посадъчния материал.

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Тарифата за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по Закона за посевния и посадъчния материал, приета с Постановление № 310 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 104 от 2004 г.).

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Може да харесате още...