НИС Петрол придоби пет бензиностанции

НИС Петрол придоби пет бензиностанции в БългарияНИС Петрол придоби пет бензиностанции в България

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване от страна на „НИС Петрол” ЕООД на общо пет бензиностанции в с. Приселци, с. Труд, гр. Силистра, гр. Варна и гр. Пазарджик.

„НИС Петрол” ЕООД е от групата на Газпром и е дружество, чиято дейност е свързана с проучване, изследване, производство, съхранение, логистика, търговия на дребно и едро, внос и износ на петрол, втечнен петролен газ и петролни продукти.

Към момента „НИС Петрол“ ЕООД е получило разрешение за придобиването на общо четиринадесет бензиностанции на територията на страната, чрез които осъществява дейност, свързана с търговия на дребно с автомобилни горива.

КЗК счита, че предвид несъществения пазарен дял на НИС Петрол ЕООД след концентрацията, купувачът не би бил в състояние да заеме господстваща позиция на пазара и още по-малко да възпрепятства ефективната конкуренция. Дисциплиниращо влияние в това отношение оказва и присъствието на няколко големи вериги бензиностанции, които имат утвърдена клиентска маса и изграден авторитет като търговци.

По смисъла на ЗЗК контролът се изразява в придобиването на права (на собственост, на ползване върху цялото или част от имуществото на предприятието), сключване на договори или други начини, които поотделно или в тяхната съвкупност и предвид фактическите обстоятелства и приложимия закон дават възможност за упражняване на решаващо влияние върху придобиваното предприятие, в т.ч. върху състава, гласуването или органите на предприятието.
Решаващо влияние (т.е. контрол) по смисъла на правото на конкуренция има лицето, което може да наложи или да блокира поне едно от стратегическите решения на придобиваното предприятие: за приемане на бюджета и бизнес-плана, големите инвестиции или определянето на органите на управление.
Концентрация е налице дори когато контролът не се упражнява реално – достатъчно е да съществува обективна реална възможност за това.
Придобиването на контрол върху имущество на предприятието или части от него представлява концентрация, когато обектът на придобиване формира самостоятелен оборот, чрез който да е представен на пазара.
Контрол може да се придобие и чрез сключване на споразумение с дълготраен характер (не по-малко от 3г.), в което се уговарят начините на управление: избор на управителни органи, начин на гласуване по определени въпроси, кворум и мнозинства, политики.
Контрол може да се придобие и „по какъвто и да е начин”, т.е. и на правна, и на фактическа основа.

Може да харесате още...