Национална здравноосигурителна каса не е извършила нарушение

Национална здравноосигурителна каса не е извършила нарушение по отношение на Методиката за определяне цените на лекарстватаНационална здравноосигурителна каса не е извършила нарушение по отношение на Методиката за определяне цените на лекарствата, установи Комисията за защита на конкуренцията.

В Комисия за защита на конкуренцията са образувани производства  по искане на „БГ Мед“ ООД, „Екос-медика“ ООД, „Девимед“ ООД, „Макмед“ ООД, „Айф фарма“ ЕООД и „Емония фарматех България“ ЕООД. Предмет на исканията е установяване на евентуално извършени нарушения, от страна на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) във връзка с приетата от нея, Методика за договаряне на стойността, до която се заплащат от НЗОК медицинските изделия в условията на болничната и извънболничната медицинска помощ.

Предмет на проучване в настоящото производство е поведението на НЗОК, свързано с определянето на условията и правилата за провеждане на договаряне на стойността, до която се заплащат от НЗОК медицинските изделия в условията на болничната и извънболничната медицинска помощ. Това поведение е обективирано чрез приетата с Решение на Надзорния съвет № РД- НС-04-108/21.11.2012г. Методика. Въз основа на Методиката се провежда процедурата по договаряне на МИ, заплащани от НЗОК за 2013г. В нея изрично е предвидено, че договарянето по реда на Методиката и заплащането на договорените стойности на МИ се извършва до приключване на процедурата по определяне на стойността, до която НЗОК заплаща МИ, по реда на Наредбата по чл. 30а от Закона за медицинските изделия (чл. 2, ал. 1 и §1, Преходни и заключителни разпоредби). § 4 от Наредбата предвижда Националната здравноосигурителна каса да започне да договаря медицински изделия по реда на глава трета, раздел първи от същата считано от 1 август 2013 г. Процедурата трябва да приключи до 15 декември на съответната година, а заплащането на МИ да започне от 01 януари на следващата. Следователно сключените в резултат на договарянето по реда на Методиката договори между НЗОК и производителите или търговците на едро на МИ ще действат до края на 2013 г. С оглед на изложеното, процесният период в настоящото проучване обхваща периода от приемането на Методиката (21.11.2012г.) до настоящия момент, тъй като към момента на постановяване на решението на КЗК сключените в резултат на договарянето по реда на Методиката договори продължават да действат. Посоченият процесен период определя приложението на действащия ЗЗК9 спрямо проучваното поведение на НЗОК.

При сключването на договорите с ПРУ, както и при договарянето на последващи изменения в тях, НЗОК действа като предприятие, на което държавата или общината е възложила извършването на услуги от обществен интерес.

КЗК счита, че при издаването на Методиката НЗОК изпълнява административни правомощия, наложени й със закон, и не извършва стопанска дейност. Ето защо тя не може да се определи като предприятие в конкретния случай, което изключва приложението на чл. 21 от ЗЗК, доколкото елемент от нарушението по този текст е наличието на поведение на предприятие, осъществено при упражняване на стопанска дейност, което да бъде предмет на конкурентно-правен анализ.

Може да харесате още...