НЗОК ограничава конкуренцията

НЗОК ограничава конкуренцията на пазара на медицински изделия и лишава пациентите от изборНЗОК ограничава конкуренцията на пазара на медицински изделия и лишава пациентите от избор

Комисията за защита на конкуренцията прие становище относно съответствието с правилата на конкуренцията на „Методика за договаряне на стойността, до която се заплащат от НЗОК медицинските изделия в условията на болничната и извънболничната медицинска помощ”, утвърдена с решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Производството пред КЗК е образувано по искане на няколко търговци на медицински изделия за болничната и извънболничната помощ. НЗОК заплаща част от медицинските изделия (сърдечни клапи, коленни и тазобедрени стави, кохлеарни импланти, тест-ленти за клюкомери и др.), необходими на здравноосигурените граждани при тяхното лечение.

Методиката на НЗОК е приета на основание на разпоредби от Закона за здравното осигуряване и има за цел да установи реда и условията, при които НЗОК договаря с производители или търговци на медицински изделия стойността, до която касата реимбурсира тези изделия. Методиката предвижда, в резултат на процедурата по договаряне, касата да определи най-ниската стойност на медицински изделия, която НЗОК ще реимбурсира на болници и аптеки. Процедурата по договаряне съгласно Методиката все още не е приключила.

КЗК счита, че част от разпоредбите на Методиката, разгледани поотделно и в своята цялост, са в състояние да повлияят негативно на конкурентния процес на пазара на реимбурсирани от НЗОК медицински изделия, в ущърб на здравноосигурените пациенти. Основните антиконкурентни ефекти, констатирани от комисията, са в следните области:

В Методиката се съдържат дискриминационни условия за допускане на участници до процедурата по договаряне. Тези условия противоречат на националното и европейското право на конкуренцията и ограничават участието на пазара на реимбурсирани медицински изделия на настоящи или потенциални производители/търговци. Пример за такива условия е изискването кандидатите за участие в процедурата да представят доказателство за заплащане на конкретното медицинско изделие от обществен фонд в поне три от страните членки на Европейския съюз, при условие, че то не е произведено в България, както и изискването за проведени поне две клинични изпитвания за медицински изделия, прилагани в условията на болничната медицинска помощ.

Методиката променя съществувалия до момента реимбурсен модел по отношение на медицинските изделия като забранява възможността за доплащане от страна на пациента на изделия, които са по-скъпи от договорените от НЗОК. Според КЗК ефектът от промяната на реимбурсния модел ще доведе до затваряне на пазара на реимбурсирани медицински изделия и до ограничаване на конкуренцията на него. Липсата на възможност за доплащане оставя извън реимбурсния пазар тези производители/търговци, чиито медицински изделия са по-качествени, иновативни или технически усъвършенствани, и съответно по-скъпи, от договорените от НЗОК.

В Методиката не са посочени пълни, точни и ясни спецификации за договаряните медицински изделия, като липсва и прозрачна процедура за определяне на стойностите на изделията, които НЗОК ще реимбурсира. По мнението на КЗК, това поставя под съмнение обективността на конкурентното състезание между участниците в договарянето.

Предвиденото в Методиката участие на производители на медицински изделия в договарянето е в състояние да насърчи сключването на забранени вертикални и хоризонтални споразумения на пазара на реимбурсирани медицински изделия (например договори за дистрибуция, картелни споразумения), в резултат на които участниците на пазара биха могли да ограничат ценовата и неценовата конкуренция. КЗК подчертава в своето становище, че подобни споразумения са едни от най-сериозните нарушения на правото на конкуренцията, приложимо в страната.

Методиката на НЗОК създава условия за увеличаване на прозрачността на пазара на реимбурсирани медицински изделия, което благоприятства обмена на информация между конкуренти и сключването на забранени споразумения между тях. КЗК е на мнение, че посоченият негативен ефект за конкуренцията би могъл да настъпи в резултат от предвиденото публикуване от НЗОК на договорените от касата стойности на медицинските изделия, които ще бъдат реимбурсирани, както и на производителите/търговците, които ще ги предлагат на пазара.

Чрез промяната на реимбурсния модел и премахването на възможността за доплащане от страна на пациентите, те се лишават от право на избор на подходящите за здравословното им състояние медицински изделия, съобразно преценката на лекуващите ги лекари. По този начин Методиката ограничава лекарите да приложат най-адекватното за пациентите лечение, а пациентите няма да могат да получат полагащите им се висококачествени здравни грижи, съобразно общоприетите медицински стандарти.

Въз основа на посочените мотиви, КЗК предлага на НЗОК да измени или отмени цитираните в решението разпоредби от Методиката, в съответствие с изложените съображения.

Може да харесате още...