Национална банка на Гърция има разрешение

Национална банка на Гърция има разрешение да придобие Юробанк ЕргасиасНационална банка на Гърция има разрешение да придобие Юробанк Ергасиас

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия чрез придобиване на едноличен контрол от страна на „Национална банка на Гърция“ С.А., Гърция, върху „Юробанк Ергасиас“ С.А., Гърция, и неговите дъщерни предприятия в страната. Комисията постанови незабавно изпълнение на решението.

В България участниците в концентрацията контролират предприятия като „ОББ” АД, „Юробанк И Еф Джи” България АД  (Пощенска банка), „И Еф Джи Лизинг” АД и др.

КЗК установи, че в резултат на оценяваната сделка ще настъпят хоризонтални ефекти на пазарите за предоставяне на банкови, финансови, лизингови услуги и др. Комисията анализира състоянието и условията на конкуренция на всеки един от засегнатите пазари, бариерите за навлизане, пазарното положение на участниците в операцията преди и след осъществяването й и други показатели за ефекта на концентрацията върху ефективната конкуренция.

Въз основа на извършената оценка може да се заключи, че планираната концентрация няма да доведе до създаване на господстващо положение, което значително да ограничи или възпрепятства ефективната конкуренция на анализираните пазари. В хода на проучването нито един от анкетираните участници не изрази опасения за конкурентната среда след  обединяването на двете банкови групи.

С оглед на гореизложеното Комисията счита, че концентрацията следва да бъде разрешена без условия.

Концентрация по смисъла на ЗЗК е всяка операция, извършвана между независими предприятия, която води до трайна промяна в контрола върху предприятията – участници. Концентрация представлява и промяната в контрола от едноличен в съвместен или от съвместен в едноличен, когато се извършва на трайна основа.

Може да харесате още...