Насоки за съответствие на корпоративните програми

Насоки за съответствие на корпоративните програми с правилата на конкуренциятаНасоки за съответствие на корпоративните програми с правилата на конкуренцията

Комисията за защита на конкуренцията прие Насоки относно корпоративните програми за съответствие с правилата на конкуренцията. Целта на документа е да помогне на бизнеса да разбере ползите от създаването на такива програми и да насърчи ръководния състав на компаниите да ги разработва и приема. Наред с основните разпоредби и рисковете от тяхното неспазване, насоките се фокусират и върху главните практически стъпки, които компаниите могат да предприемат. Посочени са и рисковите фактори за участие на всяко предприятие в забранени споразумения, решения или съгласувани практики, както и предпоставките за злоупотреба с господстващо положение.

Корпоративните програми за съответствие с правилата на конкуренцията представляват набор от действия, вътрешни процедури и документи, които предприятията изготвят по своя собствена инициатива. Тези програми изразяват волята на ръководството на предприятията за спазване на правилата на конкуренцията, насочени са към всички организационни нива и персонал на компаниите и като част от вътрешнофирмената политика и процедури налагат съответните задължения към мениджърите, служителите и работниците.

Програмите за съответствие с правилата на конкуренцията преследват две основни цели: да предотвратяват или намалят рисковете от нарушение на правото на конкуренцията и да предоставят средствата за тяхното своевременно установяване, както и процедурата, която да бъде следвана, при установяване на вече допуснатите нарушения. Чрез корпоративните програми компаниите доброволно предприемат определени действия, предназначени да идентифицират, предотвратят и разрешат случаи на потенциално противоправно поведение от тяхна страна, като се определят отговорните служители и процедурите, които трябва да се следват. По този начин бизнесът сам очертава и конкретните рамки, в които може да реализира пазарното си поведение, без да нарушава правилата на конкуренцията.

Пълния текст на решението можете да видите на адрес:

http://www.cpc.bg/General/Publications.aspx

Може да харесате още...