Наредба за представителите по индустриална собственост

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за:

 1. придобиване и преустановяване на правото за упражняване на професията „представител по индустриална собственост“, наричан по-нататък „представител“;
 2. придобиване и признаване на професионална квалификация за представител;
 3. поддържане на Регистър на представители по индустриална собственост, наричан по-нататък „регистъра“.

(2) Упражняването на професията „представител“ е дейност по съдействие и защита на правата и законните интереси на физическите и юридическите лица пред Патентното ведомство във връзка с обектите на индустриална собственост.

Чл. 2. (1) Представителят е физическо лице, което отговаря на изискванията на наредбата, придобило е или му е призната професионална квалификация за представител и е вписано в регистъра.

(2) Представител е и лице с право да упражнява професията в друга държава – членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, което предоставя временно услуги на представител на територията на Република България.

(3) Професията „представител“ може да се упражнява самостоятелно или в съдружие в съответствие с действащото законодателство.

Глава втора
ПРИДОБИВАНЕ И ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАВО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА „ПРЕДСТАВИТЕЛ“

Раздел І

Условия за упражняване на професията „представител“

Чл. 3. Право да упражнява професията „представител“ има всяко дееспособно лице, което:

 1. е български гражданин или гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. притежава диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“; представителите в областта на патентите и полезните модели трябва да са придобили изискуемата образователна степен в някое от професионалните направления от областите на висше образование „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“, „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ или по професионалните направления „Медицина“, „Стоматология“, „Фармация“ или „Право“;
 3. успешно е положило изпит за придобиване на професионална квалификация за представител в областта на патентите, полезните модели и/или в областта на марките, промишлените дизайни и географските означения или му е призната такава;
 4. е вписано в регистъра.

Чл. 4. Не може да бъде представител лице, което:

 1. е държавен служител;
 2. работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;
 3. е осъдено като пълнолетен гражданин за умишлено престъпление от общ характер и не е реабилитирано;
 4. е поставено под запрещение.

Раздел ІІ

Придобиване на професионална квалификация

Чл. 5. (1) Професионална квалификация за представител се придобива чрез полагане на изпит пред 5-членна комисия, назначена със заповед на председателя на Патентното ведомство.

(2) Комисията по ал. 1 включва двама представители, държавен експерт и юрист от Патентното ведомство и един представител на академичната общност.

(3) Председателят на Патентното ведомство има право да замени член на комисията при наличие на конфликт на интереси или при невъзможността му да участва в изпита.

(4) Всички материали за изпита се подготвят от Патентното ведомство.

Чл. 6. (1) Кандидатът се допуска до изпит, ако е подал искане до председателя на Патентното ведомство, което съдържа име и адрес на кандидата, данни за дипломата за завършено образование – номер и университет, и обектите на индустриална собственост, за които кандидатът желае да придобие професионална квалификация.

(2) Към искането се прилага доказателство за обстоятелствата по чл. 3, т. 1.

(3) До изпит за придобиване на професионална квалификация за представител се допускат и кандидати, които не са преминали обучение по чл. 8, ал. 1.

(4) Председателят на Патентното ведомство издава решение за допускане до изпит или мотивиран отказ.

(5) Отказът по ал. 4 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не е пречка за провеждане на изпита по отношение на останалите кандидати.

Чл. 7. (1) Редът за провеждане на изпита и начинът на оценяване се определят с акт на председателя на Патентното ведомство и се обявява на официалната му страница в интернет.

(2) Изпитът по ал. 1 се състои в проверка на нивото на теоретичните и практическите познания на кандидатите в областта на патентите, полезните модели и/или в областта на марките, промишлените дизайни и географските означения по отношение на българското и европейското законодателство и практика, както и на международните договори, по които Република България е страна.

(3) Изпитът е писмен и устен и се провежда на български език.

(4) Изпитът се провежда най-малко веднъж годишно.

(5) Резултатите от изпита се оформят от комисията в протокол, който се публикува на официалната интернет страница на Патентното ведомство, и се съобщават на кандидатите.

(6) На всеки кандидат, издържал изпита, се издава удостоверение за придобита професионална квалификация за професията „представител“.

Чл. 8. (1) Патентното ведомство организира обучение за придобиване на професионална квалификация за представител най-малко веднъж годишно. На преминалите обучението се издава удостоверение.

(2) Минималните изисквания за обхвата на обучението се определят с акт на председателя на Патентното ведомство и се обявяват на официалната му страница в интернет.

Раздел ІІІ

Признаване на професионална квалификация

Чл. 9. (1) Лицата, придобили право да упражняват професията „представител“ в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които желаят да упражняват постоянно професията в Република България, подават искане за признаване на професионалната им квалификация до председателя на Патентното ведомство.

(2) Искането по ал. 1 се подава на български език и съдържа:

 1. имената на лицето, датата и мястото на раждане, гражданството;
 2. постоянен адрес, телефон, електронен адрес и адрес за кореспонденция, когато е различен от постоянния;
 3. обектите на индустриална собственост, за които е придобил професионална квалификация и за които иска да му бъде призната такава в Република България;
 4. държавата, в която лицето е придобило професионална квалификация;
 5. специалността съгласно дипломата.

(3) Към искането по ал. 1 лицето прилага следните документи:

 1. диплома за завършено образование;
 2. документ, удостоверяващ правото да упражнява професията в държавата, в която е придобита правоспособността, когато професията е регулирана в тази държава;
 3. доказателства, потвърждаващи упражняването на професията в продължение най-малко на една година през последните десет години – при пълно работно време, или с равностойна продължителност – при непълно работно време, когато професията не е регулирана в държавата, в която я упражнява.

(4) Документите по ал. 3 се представят с официален превод на български език.

Чл. 10. (1) В 7-дневен срок от получаване на искането по чл. 9 и на документите, приложени към него, Патентното ведомство уведомява лицето за получаването им и когато е необходимо, му предоставя едномесечен срок за отстраняване на непълноти в искането или в приложените документи.

(2) Когато в срока по ал. 1 непълнотите не са отстранени, председателят на Патентното ведомство постановява решение за прекратяване на производството по признаване на професионалната квалификация в 7-дневен срок от изтичането на срока по ал. 1.

(3) В 7-дневен срок от изтичането на сроковете по ал. 1 председателят на Патентното ведомство издава решение за признаване на професионалната квалификация или мотивиран отказ.

(4) Решенията по ал. 2 и 3 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 11. (1) При установяване на различия между придобитата квалификация от чуждестранния представител и квалификацията, изисквана по тази наредба, лицата по чл. 9, ал. 1 могат да избират между преминаване на стаж за приспособяване или полагане на изпит за правоспособност по чл. 5.

(2) Стажът по ал. 1 се осъществява за период 3 години при вписан представител по индустриална собственост.

Раздел ІV

Съдружия на представители

Чл. 12. За упражняване на своята професия представителите могат да се обединяват в съдружия.

Чл. 13. Съдружия на представители, установени в Република България, в друга държава – членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, се вписват в регистъра.

Чл. 14. Съдружието извършва представителство само по отношение на обектите на индустриална собственост, за които лицата, упражняващи професията от името на съдружието, имат правоспособност.

Чл. 15. Професионалната квалификация на чуждестранните представители, които ще упражняват професията от името на съдружието, се признава по реда на раздел ІІІ.

Раздел V

Регистър на представителите по индустриална собственост

Чл. 16. (1) В регистъра се вписват представителите, съдружията на представителите и свързаните с тях обстоятелства, посочени в тази наредба.

(2) Регистърът е публичен и се публикува на интернет страницата на Патентното ведомство.

Чл. 17. (1) В регистъра се вписва всяко лице, което подаде писмено искане до председателя на Патентното ведомство, придружено от копие от документ за самоличност, копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“, копие от удостоверение за успешно положен изпит за придобиване на професионална квалификация, декларация за липса на обстоятелствата по чл. 4 и свидетелство за съдимост.

(2) При първоначалното вписване в регистъра представителят предоставя и подписана от него клетвена декларация със следния текст: „Заклевам се, че ще изпълнявам добросъвестно задълженията си на представител по индустриална собственост в съответствие с Конституцията, законите на страната и морала, ще защитавам с усърдие и честност поверените ми интереси, няма да издавам тайните на своите доверители и точно ще следвам всички норми, произтичащи от професионалните ми задължения.“

(3) На регистрирания представител и на регистрираното съдружие се издава удостоверение за вписване в регистъра, а на представителя – и идентификационна карта.

Чл. 18. (1) Вписването в регистъра на съдружията на представителите се извършва по искане на представляващия съдружието.

(2) Искането по ал. 1 съдържа данните по чл. 19, т. 2 и е придружено от удостоверение за актуално състояние на съдружието в съответния регистър на държавата по произход.

Чл. 19. В регистъра се вписват следните обстоятелства:

 1. по отношение на представителите:

а) името на представителя;

б) държавата, в която е придобита правоспособността – за чуждестранните представители;

в) адресът, на който представителят упражнява дейността си, телефон, електронен адрес и адрес за кореспонденция, когато е различен от адреса на упражняване на дейността;

г) специалността съгласно дипломата;

д) обектите на индустриална собственост, за които е придобита или призната професионална квалификация в Република България;

е) временното преустановяване на дейността и нейното възобновяване;

ж) отписването от регистъра;

 1. по отношение на съдружията на представители:

а) наименованието и правноорганизационната форма;

б) държавата по произход;

в) адресът, на който съдружието упражнява дейността си, телефон, електронен адрес и адрес за кореспонденция, когато е различен от адреса на упражняване на дейността;

г) имената на съдружниците, действащи от името на съдружието и вписани в регистъра;

д) обектите по индустриална собственост, за които е придобита или е призната професионална квалификация на съдружниците по буква „г“;

е) имената на лицата, имащи право да представляват съдружието в държавата на произход – за чуждестранните съдружия;

ж) отписването от регистъра.

Чл. 20. (1) Всички вписвания в регистъра се извършват въз основа на решение на председателя на Патентното ведомство в 14-дневен срок от постъпване на искането за вписване.

(2) Отказът да се извърши вписване може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 21. Лице, вписано в регистъра, следва да заяви в Патентното ведомство всяка промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване по чл. 19, в 7-дневен срок от настъпването им.

Чл. 22. Повторно вписване в регистъра се извършва след подаване на искане до председателя на Патентното ведомство и ако не са налице обстоятелствата по чл. 27, ал. 1, т. 2.

Чл. 23. Патентното ведомство поддържа и съхранява досие на всеки представител и на всяко съдружие на представители.

Раздел VІ

Временно или еднократно предоставяне на услуги от чуждестранни представители

Чл. 24. (1) Представители или съдружия на представители, упражняващи професията в друга държава – членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, могат да предоставят услуги еднократно или временно в Република България, ако най-късно три дни преди предоставянето на услугата уведомят председателя на Патентното ведомство и посочат следните обстоятелства:

 1. име, дата и място на раждане, и гражданство, когато са физически лица;
 2. държава, по законодателството на която съдружието е учредено;
 3. адрес за кореспонденция в държавата, в която упражняват професията;
 4. данни за обектите на индустриална собственост, за които са придобили право­способност в държавата по произход;
 5. данни за периода на предоставяне на услугите и за обектите на индустриална собственост, във връзка с които ще бъдат предоставяни услугите.

(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилага:

 1. документ за гражданство за физическите лица или справка от съответния регистър на държавата по произход на съдружието;
 2. документ, удостоверяващ правото да упражнява професията в държавата, в която е придобита правоспособността, когато професията е регулирана в тази държава;
 3. доказателства, потвърждаващи упражняването на професията в продължение най-малко на една година през последните десет години – при пълно работно време, или с равностойна продължителност – при непълно работно време, когато професията не е регулирана в държавата, в която се упражнява.

(3) Представителят уведомява Патентното ведомство за всяка промяна в обстоятелствата по ал. 1 и 2 в 7-дневен срок от настъпването им.

(4) Уведомлението за временно или еднократно предоставяне на услуги от чуждестранни представители има действие от датата на подаването му.

(5) Уведомлението и приложените към него документи се представят с официален превод на български език.

(6) Представителите по ал. 1 не се вписват в регистъра.

(7) Еднократният или временният характер на предоставянето на услугите на територията на Република България подлежи на преценка от председателя на Патентното ведомство за всеки конкретен случай по отношение на срока, честотата, редовността и непрекъснатостта на предоставянето на услугите, за което се уведомява лицето по ал. 1.

Чл. 25. Представители или съдружия на представители, упражняващи професията временно или еднократно, могат да предо­ставят услуги само за обекти на индустриална собственост, за които са придобили право­способност в държавата по произход.

Чл. 26. Патентното ведомство води списък на представителите и съдружията на представителите, подали уведомления за временно или еднократно упражняване на професията, и съхранява документите по чл. 24. Списъкът е публичен и се публикува на интернет страницата на Патентното ведомство.

Раздел VІІ

Преустановяване на упражняването на професията

Чл. 27. (1) Представителят се отписва от регистъра:

 1. по негово искане;
 2. когато не отговаря на условията по чл. 3 или при настъпване на обстоятелство, което представлява пречка по чл. 4;
 3. при смърт.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 представителят се отписва в 7-дневен срок от получаването на искането.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 представителят уведомява писмено Патентното ведомство в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелствата. В случай че Патентното ведомство служебно установи настъпването на тези обстоятелства, образува производство по отписване на съответния представител по своя инициатива, като му предоставя двуседмичен срок за становище.

(4) В случаите по ал. 1, т. 3 Патентното ведомство отписва съответния представител служебно след справка от съответната служба ГРАО.

(5) Отписването от регистъра в случаите по чл. 27 се извършва с решение на председателя на Патентното ведомство, което подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава трета
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ

Чл. 28. Представителят в зависимост от своята правоспособност:

 1. предоставя специализирана помощ и услуги в областта на индустриалната собственост;
 2. представлява български и чуждестранни физически и юридически лица в производствата пред Патентното ведомство, пред чуждестранни компетентни органи и пред международни и европейски организации при условията на приложимите за тях разпоредби.

Чл. 29. (1) Представителят извършва действия от името на своя клиент въз основа на писмено пълномощно.

(2) Представителят има право да преупълномощава друг представител с предоставените му права само със съгласието на клиента.

(3) Упълномощаването на съдружието на представители, вписано в регистъра, се смята за упълномощаване на всеки един от представителите – членове на съдружието.

Чл. 30. Представителят има право на пълен достъп до досието на обекта на индустриална собственост, за който е упълномощен, и има право да получи копие на документите от досието, което се съхранява в Патентното ведомство.

Чл. 31. При упражняване на професията си представителят има право да заверява копия от документи, които са му предоставени във връзка или по повод на защитата на правата върху обектите на индустриална собственост на негов клиент, които имат силата на официални документи пред Патентното ведомство.

Чл. 32. Представителят има право на възнаграждение за своя труд, което се определя по споразумение между него и клиента.

Чл. 33. (1) Паричните средства, които клиентът предоставя за разходване от представителя, могат да се внесат в банка по клиентска сметка.

(2) По клиентската сметка се превеждат суми за заплащане на:

 1. разноски и държавни такси;
 2. възнаграждения на трети лица, различни от представителя.

(3) Представителят е длъжен да представи на клиента си отчет в писмен вид за изразходваните средства.

Чл. 34. (1) В своята дейност представителят е длъжен:

 1. да се ръководи от върховенството на закона и добрите нрави;
 2. да упражнява добросъвестно професията и да не уронва престижа ѝ;
 3. да действа с оглед на поръчката и интереса на клиента;
 4. да уведомява клиента при наличие на конфликт на интереси;
 5. да пази в тайна информацията, която е узнал във връзка с упражняване на професията; задължението се прилага и в случаите, когато представителят временно е преустановил упражняването на професията или когато е отписан от регистъра.

(2) Представителят няма право:

 1. да използва способи за привличане на клиенти, несъвместими с професионалната етика;
 2. да поема работа, за изпълнението на която знае, че не притежава необходимите знания и подготовка;
 3. да поема представителство, ако за същия обект е представлявал или представлява друго лице, чиито интереси са в конфликт с интересите на лицето, което иска представителство.

Чл. 35. (1) Представителят може да се откаже от поетото представителство, когато:

 1. доверието между него и клиента е нарушено;
 2. клиентът не оказва необходимото съдействие;
 3. клиентът не плати уговорено възнаграждение;
 4. е налице друга основателна причина.

(2) Представителството се счита за прекратено от датата на писмено уведомяване на клиента.

(3) По отношение на Патентното ведомство представителството се счита за прекратено от датата на уведомяване на Патентното ведомство.

(4) В срок един месец от датата на прекратяване на представителството по ал. 2 представителят е длъжен:

 1. да информира клиента за получена кореспонденция по обекта на индустриална собственост, по който е осъществено представителство;
 2. да върне на клиента или на посочено от него лице оригиналите на всички документи, които са му били поверени; той има право да задържи за себе си само копия на тези документи.

Чл. 36. Представителят е длъжен в срок един месец от датата на отписването от регистъра:

 1. да уведоми всички свои клиенти, които са го упълномощили да ги представлява;
 2. да предаде на клиента или на посочено от него лице оригиналите на всички документи, които са му били поверени;
 3. да предприеме всички необходими действия, за да бъдат опазени интересите на клиента.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 • 1. По смисъла на тази наредба:
 1. „Еднократно или временно предоставяне на услуги“ е предоставяне на услуги на територията на Република България от представители или съдружия по чл. 24, ал. 1 за период до една година.
 2. „Правоспособност“ е признато притежаване на професионална квалификация за представител по индустриална собственост с вписването в регистъра.
 3. „Професионална квалификация“ е квалификацията, удостоверена с доказателствата по чл. 7, ал. 6 или с доказателствата по чл. 9, ал. 3.
 4. „Стаж за приспособяване“ е стажът, придобит при вписан в Република България представител по индустриална собственост, и се удостоверява с декларация от обучаващия представител.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

 • 2. (1) Лицата, вписани в регистъра до влизането в сила на наредбата, запазват правото си да упражняват професията, както и номера си на вписване в регистъра.

(2) Лицата, издържали изпита за представители по реда на Наредбата за представителите по индустриална собственост, приета с Постановление № 137 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1994 г., бр. 41 от 1997 г., бр. 32 от 2003 г., бр. 69 от 2005 г. и бр. 47 от 2012 г.), които не са били вписани в регистъра до влизането в сила на тази наредба, не полагат нов изпит при вписването си в регистъра.

(3) Лицата, които преди влизането в сила на тази наредба са били надлежно вписани в регистъра, но са отписани поради наличието на някои от обстоятелствата по чл. 4, могат да бъдат вписани като представители по реда на тази наредба, без да полагат изпит за професионална квалификация, ако обстоятелствата по чл. 4 са отпаднали.

Може да харесате още...