ЛИСАБОНСКА СПОГОДБА ЗА ЗАКРИЛА НА НАИМЕНОВАНИЯТА ЗА ПРОИЗХОД И ТЯХНАТА МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ ОТ 31 ОКТОМВРИ 1958 Г.

Лисабонска спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация

(Ревизирана в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г.) С Указ № 523 от 11 март 1975 г. на Държавния съвет на НРБ, България се присъедини към Спогодбата, в сила от 12 август 1975 г.

Учредяване на Специален съюз. Закрила на наименованията за произход, регистрирани от Международното бюро

Член 1

Към членовете са прибавени заглавия с цел да се улесни идентифицирането им. Подписаният текст не съдържа заглавия.

(1) Страните, за които се прилага настоящата Спогодба, образуват Специален съюз в рамките на Съюза за закрила на индустриалната собственост.

(2) Те се задължават да закрилят на своите територии, съобразно условията на настоящата Спогодба,наименованията за произход на стоките на другите страни от Специалния съюз, признати и закриляни на това основание в страната на произхода и регистрирани от Международното бюро за интелектуална собственост (наречено по-долу „Международно бюро“ или „Бюрото“), посочено в конвенцията, учредяваща Световната Организация за Интелектуална Собственост (наречена по-долу „Организацията“).

Определение на понятията наименование за произход и страна на произхода

Член 2

(1) По смисъла на настоящата Спогодба под наименование за произход се разбира географското наименование на страна, област или местност, които служат за означаване на една стока, която произхожда оттам и чиито качества или свойства се дължат изключително или основно на географската среда, включваща природните и човешките фактори.

(2) Страната на произхода е тази страна, чието име или име на нейна област или местност съставлява наименованието за произход, което е дало на стоката нейната известност.

Съдържание на закрилата

Член 3

Закрилата ще се осигури срещу всеки опит за присвояване или имитация, дори ако истинският произход на стоката е означен или ако наименованието е използвано в превод или придружено от изрази като „род“, „тип“, „начин“, „имитация“ или подобни.

Закрила съобразно други текстове

Член 4

Разпоредбите на настоящата Спогодба не изключват с нищо закрилата, която вече съществува за наименованията за произход във всяка една от страните на Специалния съюз по силата на други международни актове, като Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г. и нейните последващи изменения, Мадридската спогодба от 14 април 1891 г. относно преследването на фалшивите и заблуждаващи наименования за произход на стоките и нейните последващи изменения или по силата на националното законодателство или съдебната практика.

Международна регистрация. Отказ и възражение срещу отказа. Съобщения. Допустимост за използване в продължение на определено време

Член 5

(1) Регистрацията на наименованията за произход става от Международното бюро, по молба на администрацията на страните от Специалния съюз, от името на физически или юридически лица, държавни или частни, носители на правото да се ползуват от тези наименования за произход съобразно тяхното национално законодателство.

(2) Международното бюро уведомява незабавно за извършените регистрации администрациите на другите страни от Специалния съюз и ги публикува в периодичен бюлетин.

(3) Администрациите на страните могат да декларират, че не са в състояние да осигурят закрилата на едно наименование за произход, чиято регистрация им е била съобщена, но само дотолкова, доколкото тяхната декларация бъде съобщена на Международното бюро с указание за мотивите, в срок от една година, считано от получаването на съобщението за регистрация, и без тази декларация да може да засяга във въпросната страна другите форми на закрила на наименованието, за които титулярът на същото би могъл да претендира съобразно чл. 4 по- горе.

(4) Тази декларация не може да бъде обект на възражение от администрациите на страните от Съюза след изтичане на срока от една година, предвиден в предходната алинея.

(5) Международното бюро ще съобщи в най-кратък срок на администрацията на страната на произхода за всяка декларация, направена при условията на чл. 3 от администрацията на друга страна. Заинтересованият, уведомен от неговата национална администрация за декларацията, направена от друга страна, ще може да прибегне в тази друга страна до всички съдебни и административни способи за обжалване, които са на разположение на гражданите на тази страна.

(6) Ако едно наименование, получило закрила в една страна въз основа на уведомление за неговата международна регистрация, е било вече използвано от трети лица в тази страна от дата, предшествуваща това уведомление, компетентната администрация на тази страна ще има възможност да даде на третите лица срок, който не може да надминава две години, за да преустановят тази употреба, при условие че уведоми Международното бюро в срок от три месеца след изтичането на срока от една година, предвиден в ал. 3 по-горе.

Родови наименования

Член 6

Наименование, получило закрила в една от страните на Специалния съюз, съгласно процедурата, предвидена в чл. 5, няма да се счита за родово докато се намира под закрила като наименование за произход в страната на произхода.

Срок на действие на регистрация. Такса

Член 7

(1) Регистрацията, извършена от Международното бюро съгласно чл. 5 осигурява, без подновяване, закрилата за цялото времетраене, указано в предходния член.

(2)За регистрацията на всяко наименование за произход се заплаща една единствена такса.

Съдебно преследване

Член 8

Съдебните преследвания, необходими за осигуряване на закрилата на наименованията за произход, могат да бъдат упражнени във всяка страна от Специалния съюз съгласно националното законодателство:

(1) по инициатива на компетентната администрация или по искане на прокурора;

(2) от всяка заинтересована страна, физическо или юридическо лице от частното или публичното право.

Асамблея на Специалния съюз

Член 9

(1) а) Специалният съюз има Асамблея, съставена от страните, които са ратифицирали настоящия акт или са се присъединили към него.

б) Правителството на всяка страна е представено от един делегат, който може да бъде подпомаган от помощници, съветници и експерти.

в) Разходите за всяка делегация се понасят от правителството, което я е посочило.

(2) а) Асамблеята:

I) разглежда всички въпроси относно поддържането и развитието на Специалния съюз и приложението на настоящата спогодба;

II) дава на Международното бюро директиви за подготовката на конференции за ревизия, като държи сметка съответно за забележките на страните от Специалния съюз, които не са ратифицирали настоящия акт или не са се присъединили към него;

III) изменя правилника, както и размера на таксата, предвидена в чл. 7.2), както и другите такси, свързани с международната регистрация;

IV) разглежда и одобрява докладите и дейността на Генералния директор на Организацията (наричан по-долу Генералния директор),отнасящи се до Специалния съюз, и му дава всички полезни директиви, засягащи въпросите от компетентността на съюза;

V) изработва програмата, одобрява тригодишния бюджет на Специалния съюз и одобрява неговите сметки за приключване;

VI) приема финансовия правилник на Специалния съюз;

VII) учредява комитетите от експерти и работните групи, които прецени за полезни за изпълнение на целите на Специалния съюз;

VIII) решава кои са страните нечленуващи в Специалния съюз, междуправителствените или международните неправителствени организации, които могат да бъдат допуснати на заседанията му в качеството на наблюдатели;

Х) приема измененията на чл. 9 до чл. 12;

Х) предприема всякакво друго подходящо действие с оглед постигане на целите на Специалния съюз;

ХI) изпълнява всички други задачи, които изисква настоящата спогодба.

б) По въпросите, които интересуват и други съюзи, ръководени от Организацията, Асамблеята решава, след като вземе мнението на Комитета за координация на Организацията.

(3) а) Всяка страна – членка на Асамблеята разполага с един глас.

б) Половината от страните – членки на Асамблеята съставляват кворум.

в) Независимо от разпоредбата на подалинея б), ако по време на сесия броят на представените страни е по-малък от половината, но равен или по-голям от една трета от страните – членки на Асамблеята, последната взема решения, обаче тези решения на Асамблеята, с изключение на решенията, които засягат процедурата, не са изпълними, освен когато бъдат спазени посочените по-долу условия. Международното бюро съобщава приетите решения на страните – членки, които не са били представени на Асамблеята, като ги поканва да изразят писмено в срок от три месеца , считано от датата на съобщението, техния глас или тяхното въздържане. Ако след изтичането на този срок броят на страните, които са изразили така своя глас или своето въздържане, е равен най-малко на броя на страните, които не са достигнали, за да има кворум по време на сесията, тези решения стават изпълними, стига в същото време да е налице необходимото мнозинство.

г) При спазване на разпоредбите на чл. 12.2), решенията на Асамблеята се вземат с мнозинство от две трети от подадените гласове.

д) Въздържането не се счита за глас.

е) Един делегат може да представлява само една страна и може да гласува само от нейно име.

ж) Страните от Специалния съюз, които не са членки на Асамблеята, се допускат на тези заседания в качеството на наблюдатели.

(4) а) Асамблеята се събира веднъж на всеки три години на редовна сесия по покана на Генералния директор и, освен в изключителен случай, през същия период и на същото място, както общата Асамблея на Организацията.

б) Асамблеята се събира на извънредни сесии по покана, изпратена от Генералния директор, по искане на една четвърт от страните – членки на Асамблеята.

в) Дневният ред на всяка сесия се подготвя от Генералния директор.

(5) Асамблеята приема свой вътрешен правилник.

Международно бюро

Член 10

(1) а) Международната регистрация и съответствуващите й задачи, както и всички останали административни задачи, стоящи пред Специалния съюз, се изпълняват от Международно бюро.

б) Международното бюро подготвя, по-специално, заседанията и осигурява секретариата на Асамблеята и на комитетите от експерти, и на работните групи,които то може да учреди.

в) Генералният директор е най-висшият служител на Специалния съюз и го представлява.

(2) Генералният директор и всеки член от персонала, посочен от него, вземат участие, без право на глас, във всички заседания на Асамблеята и на всеки комитет от експерти или работни групи, каквито то може да учреди. Генералният директор или един член от персонала, посочен от него, служебно е секретар на тези органи.

(3) а) Международното бюро, според директивите на Асамблеята, подготвя конференциите за ревизия на разпоредбите на спогодбата, с изключение на чл. 9 до 12.

б) Международното бюро може да се консултира с междуправителствени и международни неправителствени организации върху подготовката на конференциите за ревизия.

в) Генералният директор и лицата, посочени от него, вземат участие, без право на глас, в разискванията на тези конференции.

(4) Международното бюро изпълнява всички други задачи, които са му възложени.

Финанси

Член 11

(1) а) Специалният съюз има свой бюджет.

б) Бюджетът на Специалния съюз обхваща приходите и разходите, вноската му в бюджета за общите разходи на съюзите, както и, при необходимост, сумата, поставена на разположение на бюджета на Конференцията на Организацията.

в) Разходите, които не могат да се припишат само на Специалния съюз, но са на един или повече други съюзи, ръководени от Организацията, трябва да се считат за общи разходи на съюзите. Делът на Специалния съюз в общите разходи е пропорционален на интереса на Съюза в направените разходи.

(2) Бюджетът на Специалния съюз се изготвя в съответствие с изискванията за координация с бюджетите на другите съюзи, ръководени от Организацията.

(3) Бюджетът на Специалния съюз се финансира от следните източници:

I) таксите за международна регистрация, събрани съгласно чл. 7.2), както и таксите за други услуги, извършени от Международното бюро от името на Специалния съюз;

II) приходи от продажбата на издания на Международното бюро от името на Специалния съюз и принадлежащите на тези издания права;

III) дарения, завещания и помощи;

IV) наеми,лихви и други приходи;

V) вноските на страните от Специалния съюз в границите на това, което не достига за покриване на разходите на Специалния съюз от приходите, произлизащи от източниците, посочени в т.т. от I до IV.

(4) а) Размерът на таксата, посочена в чл. 7.2) се определя от Асамблеята, по предложение на Генералния директор.

б) Размерът на тази такса се определя така, че приходите на Специалния съюз да бъдат достатъчни, за да покрият разходите, извършени от Международното бюро чрез функционирането на службата за международна регистрация, без да се прибягва до помощите, посочени в ал. 3.V) по-горе.

(5) а) За определяне на своята вноска, съгласно ал. 3.V), всяка страна от Специалния съюз принадлежи към класа,в който тя е подредена в Парижкия съюз за закрила на индустриалната собственост и плаща тези годишни вноски въз основа на броя единици, определени за съответния клас в този Съюз.

б) Годишната вноска на всяка страна от Специалния съюз е в размер, чието отношение към общата сума на годишните вноски в бюджета на Специалния съюз на всички страни е същото, както отношението между броя на единиците от класа, в който тя е подредена, и общия брой на единиците на всички страни заедно.

в) Датата, на която се дължат вноските, се определя от Асамблеята.

г) Страна, закъсняла с плащането на своите вноски, не може да упражнява правото си на глас в никой от органите на Специалния съюз, ако размерът на нейното закъснение е равен или по-голям на размера на вноските, които са изискуеми от нея за две пълни изтекли години. Все пак такава страна може да получи разрешение да запази упражняването на своето право на глас в някой орган за такъв период от време, за какъвто последният прецени, че забавянето е в резултат на изключителни и неизбежни обстоятелства.

д) В случай, че бюджетът не е приет преди началото на нова финансова година, прилага се бюджетът от предшествуващата година според условията, предвидени от финансовия правилник.

(6) При спазване на разпоредбите на ал. 4)а) размерът на таксите и дължимите суми за другите услуги, извършени от Международното бюро от името на Специалния съюз, се определя от Генералния директор, който прави доклад пред Асамблеята.

(7) а) Специалният съюз притежава оборотен фонд, състоящ се от еднократни вноски, направени от всяка страна от Специалния съюз. Ако фондът се окаже недостатъчен, Асамблеята взема решение за неговото увеличаване.

б) Размерът на първоначалната вноска от всяка страна във фонда или нейното участие в неговото увеличение е пропорционален на вноската на тази страна в качеството й на член на Парижкия съюз за закрила на индустриалната собственост в бюджета на този Съюз за годината, през която фондът е учреден или е решено увеличението.

в) Съотношението и условията на вноската се определят от Асамблеята, по предложение на Генералния директор, и след мнение на Комитета за координация при Организацията.

(8) а) Споразумението за седалище, сключено със страната, на чиято територия Организацията има своето седалище, предвижда тази страна да дава аванси, когато оборотният фонд е недостатъчен. Размерът на тези аванси и условията, при които те се дават, са предмет във всеки отделен случаи на отделни споразумения между въпросната страна и Организацията.

б) Страната, посочена в подалинея а) и Организацията имат право, всяка поотделно, да денонсират задължението за даване на аванси чрез писмено уведомление. Денонсирането влиза в сила три години след края на годината, през която е било съобщено.

(9) Проверката на сметките се осигурява според условията, предвидени от финансовия правилник, от една или няколко страни на Специалния съюз или от външни контрольори, които са назначени с тяхно съгласие от Асамблеята.

Изменение на членове 9 до 12

Член 12

(1) Предложения за изменение на чл. 9, 10, 11 и настоящия член могат да се направят от всяка страна – членка на Асамблеята или от Генералния директор. Тези предложения се съобщават от последния на страните – членки на Асамблеята най-малко шест месеца преди обсъждане от Асамблеята.

(2) Всяко изменение на членовете, посочени в ал. 1, се одобрява от Асамблеята. Одобрението изисква три четвърти от подадените гласове. Всяко изменение на чл. 9 и на настоящата алинея обаче изисква четири пети от подадените гласове.

(3) Всяко изменение на членовете, посочени в ал. 1, влиза в сила един месец след получаване от Генералния директор на писмените уведомления за приемане, направени в съответствие с техните съответни конституционни правила от страна на три четвърти от страните, които са били членки на Асамблеята в момента, когато изменението е било прието. Всяко така прието изменение на тези членове обвързва всички страни, които са членки на Асамблеята в момента, в който изменението влиза в сила, или които станат членки на по-късна дата; всяко изменение обаче, което увеличава финансовите задължения на страните от Специалния съюз, обвързва само онези от тях, които са съобщили, че го приемат.

Правилник за приложение. Ревизия

Член 13

(1) Подробностите по приложението на настоящата спогодба се определят от Правилник.

(2) Настоящата спогодба може да бъде ревизирана на конференции, провеждани между делегатите на страните от Специалния съюз.

Ратифициране и присъединяване. Влизане в сила. Препратка към чл. 24 от Парижката конвенция (територии). Присъединяване към Акта от 1958 г.

Член 14

(1) Всяка страна от Специалния съюз, която е подписала настоящия акт, може да го ратифицира и ако не го е подписала, да се присъедини към него.

(2) а) Всяка страна извън Специалния съюз, страна по Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, може да се присъедини към настоящия акт и да стане по този начин член на Специалния съюз.

б) Уведомлението за присъединяване осигурява от само себе си на територията на присъединяващата се страна ползуването на горепосочените разпоредби за наименованията за произход, които в момента на присъединяването се ползуват от международната регистрация.

в) Обаче всяка страна, присъединявайки се към настоящата спогодба, може да декларира в срок от една година кои са наименованията за произход, вече регистрирани от Международното бюро,за които тя ползува възможността, предвидена в чл. 5.3).

(3) Документите за ратификация и присъединяване се депозират при Генералния директор.

(4) Разпоредбите на чл. 24 от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост се прилагат към настоящата спогодба.

(5) а) По отношение на петте страни, които първи са депозирали своите документи за ратификация или присъединяване, настоящият акт влиза в сила три месеца след депозирането на петия от тези документи.

б) По отношение на всяка друга страна настоящият акт влиза в сила три месеца след датата, на която за неговата ратификация или присъединяване е било съобщено на Генералния директор, ако не е била посочена по-късна дата в документа за ратификация или присъединяване. В последния случай по отношение на тази страна актът влиза в сила на посочената дата.

(6) Ратификацията или присъединяването води до право до присъединяване към всички клаузи и допуска всички предимства, предвидени от настоящия акт.

(7)След влизане в сила на настоящия акт никоя страна не може да се присъедини към редакцията на настоящата спогодба от 31 октомври 1958 г. освен съвместно с ратификацията на настоящия акт или присъединяването към него.

Действие на Спогодбата. Денонсиране

Член 15

(1) Настоящата спогодба остава в сила дотогава, докато в нея участвуват най-малко пет страни.

(2) Всяка страна може да денонсира настоящия акт чрез уведомление, изпратено на Генералния директор. Това денонсиране води също до денонсиране на редакцията на настоящата спогодба от 31 октомври 1958 г. и поражда действие само по отношение на страната, която го е направила, като спогодбата остава в сила и е приложима по отношение на другите страни от Специалния съюз.

(3) Денонсирането влиза в сила една година след деня, в който Генералния директор е получил уведомлението.

(4) Възможността за денонсиране, предвидена от настоящия член, не може да се упражни от никоя страна преди изтичането на срок от пет години, считано от датата, на която тя е станала член на Специалния съюз.

Прилагане на по-стари Актове

Член 16

(1) а) Настоящият акт замества в отношенията между страните от Специалния съюз, които са го ратифицирали или са се присъединили към него, акта от 31 октомври 1958 г.

б) Всяка страна от Специалния съюз обаче, която е ратифицирала настоящия акт или която се е присъединила към него, остава обвързана от акта от 31 октомври 1958 г. в своите отношения със страните от Специалния съюз, които не са ратифицирали настоящия акт или не са се присъединили към него.

(2) Страните, неучаствуващи в Специалния съюз, които станат страни по настоящия акт, го прилагат към международните регистрации на наименованията за произход, извършени от Международното бюро по искане на администрацията на всяка страна от Специалния съюз, която не е страна по настоящия акт, стига тези регистрации да удовлетворяват, що се отнася до тези страни, изискванията, предписани от настоящия акт. По отношение на международните регистрации, извършени от Международното бюро по искане на една администрация от тези неучаствуващи в Специалния съюз страни, които стават страни по настоящия акт, последните приемат, че горепосочената страна изисква изпълнението на условията, предвидени от акта от 31 октомври 1958 г.

Подписване. Езици. Депозитни функции

Член 17

(1) а) Настоящият акт е подписан в един екземпляр на френски език и е депозиран при правителството на Швеция.

б) Официални текстове на другите езици, които Асамблеята може да посочи, се изготвят от Генералния директор след консултации със заинтересованите правителства.

(2) Настоящият акт остава открит за подписване в Стокхолм до 13 януари 1968 г.

(3) Генералният директор предава две копия от подписания текст на настоящия акт, заверени от правителството на Швеция, на всички страни от Специалния съюз и, по искане на правителството, на всяка друга страна.

(4) Генералният директор регистрира настоящия акт при Секретариата на Организацията на Обединените Нации.

(5) Генералният директор съобщава на правителствата на всички страни от Специалния съюз за подписванията, депозирането на документи за ратификация или присъединяване, влизането в сила на всички разпоредби от настоящия акт, денонсиранията и декларациите, направени в приложение на чл. 14.2)в) и чл. 14.4).

Преходни разпоредби

Член 18

(1) До встъпване в длъжност на първия Генерален директор позоваванията в настоящия акт на Международното бюро на Организацията и на Генералния директор се считат като отнасящи се съответно до Бюрото на Съюза, учредено от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост и на неговия Директор.

(2) Страните от Специалния съюз, които не са ратифицирали настоящия акт, или не са се присъединили към него, могат, ако желаят, да упражнявнаименованията за произходат правата, предвидени от чл. 9 от 12 от настоящия акт в течение на пет години след влизането в сила на Конвенцията, учредяваща Организацията, като обвързани от тези членове. Всяка страна, ако желае да упражни тези права, депозира за целта при Генералния директор писмено уведомление, което влиза в сила от датата на неговото получаване. Такива страни се считат за членове на Асамблеята до изтичането на посочения период.

 

Може да харесате още...