Мълчание, отхвърляне, поведение на оспорване и противопоставяне в Търговското право

Мълчание, отхвърляне, поведение на оспорване и противопоставяне в Търговското право. Съпоставка и отграничение.

мълчание в търговското право

ас. д-р Ивайло Малинов, НБУ

Автор: Ас. д-р Ивайло Йорданов Малинов

Резюме на доклада „УЧАСТИЕ НА ЛИЦА С МЕНТАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ В ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО“ изнесен на МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ: „ТВОРЧЕСТВОТО НА ПРОФ. КОНСТАНТИН КАЦАРОВ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО” в НБУ:

В теорията се възприема принципното положение, че мълчанието в търговското право е равносилно на приемане на предложението, т. е. приравнено на съгласие. От практическа гледна точка, обаче, възприемането на мълчанието, разбирано като форма на пасивно поведение от страна на търговец, и в този смисъл като единствен юридически факт, обосноваващ даването на еднозначно съгласие по повод сключването на сделки или ратифицирането на определени правни действия, би могло да доведе до множество проблеми и противоречия. 

В настоящата разработка следва да се осветли и един друг въпрос: в теорията се възприема, че идеята, която е залегнала в нормата на чл. 292, ал. 1 ТЗ, се счита за ratio legis (основанието) на редица други правни конструкции: поведение, показващо неоспорване на волеизявление, отправено в нарушение на законоустановена форма за действителност по смисъла на чл. 293, ал. 3 ТЗ; липсата на незабавно оспорване на общи условия при двустранно търговските сделки по чл. 298, ал. 1, т. 2 ТЗ; липсата на противопоставяне десежно действията на лице, което е ги извършило от името на търговец без необходимата за това представителна власт – чл. 301 ТЗ. Именно поради това сходство във фактическите състави на гореописаните хипотези, ще бъдат обсъдени, съпоставени и отграничени използваните от законодателя термини: мълчание, поведение на оспорване противопоставяне.

Библиографска информация:

1. Публикация на тема: „Понятие за кондикцията в института на неоснователното обогатяване“, в Сборник с доклади от VIII-ма национална конференция на докторантите в областта на правните науки, София, 2017 г., изд. БАН;

2. Публикация на тема: „Правна същност на понятието „основание“ в института на неоснователното обогатяване“, публ. в Предизвикай: Неоснователното обогатяване!, София, 2019 г., изд. Сиела;

3. Публикация на тема: „Субсидиарност на иска за неоснователно обогатяване за чужда сметка по чл. 59 ЗЗД“, в Сборник с доклади от IX-та национална конференция на докторантите в областта на правните науки, София, 2020 г., изд. БАН;

        4. Публикация на тема: „Реалното получаване на облаги от вещта и предполагаемото обедняване на обеднелия в хипотезите на неоснователно обогатяване чрез използване на чужда вещ по смисъла на чл. 59 ЗЗД“, Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2021, с. 210-223, ISSN: 1314-8087;

        5. Публикация на тема: „Изчисляване на адвокатските възнаграждения на адвокати, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност“, публ. в сп. Адвокатски преглед, № 9, с. 73-87, септември 2021 г., изд. на Висш адвокатски съвет, ISSN: 1313-7204;

        6. Публикация на тема: „Правото на мнение като универсална гаранция на политическата свобода в Конституцията от 1991“, публ. в Сборник с доклади „25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права“, София, 2016 г., УИ „Св. Климент Охридски“;

        7. Публикация на тема: „Възможността за релевиране на възражение, направено с допълнителния отговор на исковата молба в производството по търговски спорове“, публ. в сп. Адвокатски преглед, № 7, с. 38-51, юли 2022 г., изд. на Висш адвокатски съвет, ISSN: 1313-7204

        8. Публикация на тема: „Владение, държане, търпими действия и неправомерно ползване“, публ. Актуални проблеми на частното право: Сборник с доклади от юбилейна научна конференция в чест на акад. Любен Василев, 2023 г., с. 109-121, изд. на БАН, ISBN: 978-954-9583-40-3

За Автора: Ас. д-р Ивайло Йорданов Малинов

Роден на 28.12.1987 г. в гр. Пловдив. Завърши съм последователно Национална Търговска гимназия „Васил Левски“ гр. Пловдив през 2007 г., ОКС ,,бакалавър“ по Стопанска логистика в УНСС (2007 г. – 2010 г.) и ОКС ,,магистър по право“ в НБУ през 2015 г. Защитил докторантура като редовен докторант от 01.03.2017 г. до 01.03.2020 г. в ЮФ на ПУ „П. Хилендарски“, с тема на дисертационния труд „Неоснователно обогатяване за чужда сметка – чл. 59 ЗЗД“, с научен ръководител проф. д-р Поля Голева. 

Към настоящия момент работи като асистент по Търговско право в НБУ – София и адвокат в АК – Пловдив. Предишни длъжности – юрисконсулт в УМБАЛ „Пловдив“ АД,  юрисконсулт в „НИКОН – НК“ ЕООД, както и като земеделски производител.

Може да харесате още...