МОТИВИ към проект на Закон за изменение и допълнение на ЗПРПМ

проект на законПроект!

Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели

Изработването на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗИД на ЗПРПМ) е във връзка с изпълнение на Решение на Министерския съвет № 704 от 05.10.2018 г. (РМС № 704), с което са приети мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

Законопроектът цели и изпълнение на задължението на страната ни да осигури възможност за прилагане на разпоредбите на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението за Единен патентен съд (ППИ на СЕПС), ратифициран със закон, обнародван в ДВ, бр. 50 от 15 юни 2018 г. и спазването на Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2012 г. за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила. Предвидени са и изменения, които произтичат от разпоредбите на Регламент 2019/933 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти.

С РМС № 704 беше приет пакет от мерки за трансформация на модела на административно обслужване с цел намаляване на административната тежест за бизнеса. В т. 100 от Приложение № 1 към решението е посочено, че са констатирани проблеми във връзка с предоставяне на услугата по вписването в Регистъра на представителите по индустриална собственост. Посочва се, че изискванията, необходими за започването и за осъществяването на дейността по представителство, са уредени с акт, различен от закон, както и че Законът за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ), където е уреден режимът, не установява изчерпателно особените правила в производствата по вписване в регистъра и по издаването на удостоверение, спирането и прекратяването на съответната стопанска дейност, съответно за заличаването от регистъра и обезсилването на издадено удостоверение. В ЗПРПМ не е посочено и, че Регистърът на представителите по иднустриална собственост се поддържа съгласно изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД). В тази връзка се предлага всички посочени по-горе въпроси да бъдат уредени в ЗПРПМ. Отбелязва се в допълнение, че от нормативния акт, който към момента урежда тази материя, а именно Наредбата за представителите по индустриална собственост, трябва да отпаднат съществуващите разпоредби, съгласно които от потребителите се изисква представяне на документи, които Патентното ведомство следва да събира по служебен път, а именно: свидетелство за съдимост, копие от документ за самоличност, диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”, копие от удостоверение за успешно положен изпит за придобиване на професионална квалификация.

С цел преодоляване на посочените проблеми, законопроектът предвижда в ЗПРПМ да бъде създадена нова глава „Представители по индустриална собственост“, с която изчерпателно се регламентират всички въпроси, свързани с упражняването на дейността по представителство по индустриална собственост, особените правила по вписване на тези лица или съдружия в регистрите, издаването на удостоверение, спиране и прекратяване на дейността, отписване от регистъра и обезсилване на издадено удостоверение. Като цяло предложените текстове възпроизвеждат досегашната правна уредба, съдържаща се в Наредбата за представителите по индустриална собственост, обнародвана в ДВ, бр. 64 от 08 август 2017 г. Тези правила са съобразени с изискванията на Закона за дейностите по предоставяне на услуги и Закона за признаване на професионалните квалификации. В чл. 92 от законопроекта изрично е предвидено задължението на администрацията служебно да събира всички необходими за съответното производство документи и информация, които са налични при него или при друг орган, а в чл. 91 и задължението регистрите на представителите по индустриална собственост и на сдруженията на тези представители да се поддържа съгласно правилата на ЗОАРАКСД.

По отношение на готовността на страната ни да прилага правото на ЕС, действащо в областта, която ЗПРПМ регламентира, а именно на правилата на ППИ на СЕПС и на Регламент (ЕС) № 1257/2012, са предвидени изменения, които гарантират спазването на задължението, съдържащо се в чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1257/2012. В тази връзка се предвижда национален или европейски патент с действие на територията на Република България, за които има вписан европейски патент с единно действие, да прекратят действието си, считано от датата на публикуване на съобщението за издаването на патента с единно действие в Европейския патентен бюлетин.

Произтичащите допълнения на ЗПРПМ от Регламент (ЕС) 2019/933 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти, са свързани с необходимоста да бъде определен редът, по който протича производството пред Патентното ведомство за подаване на уведомление за прилагане на изключението от сертификата за допълнителна закрила, както и сроковете за произнасяне. В съответствие с член 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/93 3 се предвижда да бъде въведена такса за производството във връзка с това уведомление, както и за публикацията му в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.

Предложеният акт е насочен към разрешаването и на други проблеми, свързани с преодоляване на съществуващите нормативни празноти в процедурите, ускоряване процеса на регистрация и придобиване на права, засилване на правната защита, оптимизиране на процесите и съкращаване на някои от сроковете. Така например в предмета на закона изрично се посочва, че той се прилага за български физически и юридически лица, определя се със законов текст действието на обезпечението по отношение на притежателя на патента и лицензополучателя, прецизират се разпоредбите, касаещи регистрацията на патенти в чужбина и по-специално на европейски патенти по начин, който ясно и еднозначно да указва на всички заинтересовани лица, че това право се реализира при спазването на изискванията за проверка на класифицирана информация, предвижда се изрично възможността за подаване на заявка за удължаване действието на сертификат за допълнителна закрила и други. С предложените промени се отстраняват някои несъответствия възникнали в резултат от промяна в действащите европейски правни норми, като например идентификационния номер на Регламента, в който е установен реда за издаване на сертификати за допълнителна закрила на продукти и средства, защитени с патент. Отстранени са някои от съществуващите празноти в законодателството, като са предвидени основания за отписване от Регистъра на съдружията на представителите по индустриална собственост и е въведен механизъм за защита интересите на потребителите на услугите, предоставяни от представителите по индустриална собственост. За тази цел е предвидено въвеждането на задължителна застраховка „професионална отговорност“ за тези лица и сдружения, в съответствие с предвидената възможност в чл. 26 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги. Застраховката ще гарантира покриване на отговорността за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на задълженията на лицата, осъществяващи представителство по индустриална собственост, вследствие на осъществяваната от тях дейност.

С цел бързина на административното производство се променя срокът, в който потребител може да иска удължаване на срока за извършване на определено действие поради настъпили особени непредвидени обстоятелства, като се предвижда той да бъде до един месец след отпадане на причината, но не по-късно от три месеца от изтичане на пропуснатия срок, като изрично се посочват хипотезите, при които удължаване на срока не се допуска. Съкратен е и срокът, в който подателят на заявление за регистрация на полезен модел може да направи искане за отлагане на регистрацията, като се предвижда това искане да бъде правено едновременно с подаване на заявлението, а не както досега – в тримесечен срок от подаването. Предложението за тази промяна е продиктувано от обстоятелството, че обикновено експертизата по подадена заявка за този обект се извършва в рамките на един месец, но процедурата по регистрация е блокирана до изтичането на предвидения тримесечен срок, в който може да бъде подадено искането за отлагане, което значително забавя крайната регистрация. Това поражда недоволство сред лицата, подали заявки, които обикновено имат интерес от максимално бърза регистрация. Това забавяне е неоправдано и с оглед броя на направените през последните 3 години искания за отлагане на регистрацията, които са общо 2 броя. Предвижда се искането за отлагане на регистрация да бъде подавано едновременно със заявлението за регистрация.

С цел намаляване на финансовата и административна тежест за потребителите са предвидени промени и в правилата за представителство пред Патентното ведомство, установени в чл. 3 от ЗПРПМ. С предложените промени се разширява кръгът на лицата, които могат да осъществяват представителство пред Патентното ведомство. Предвижда се това право да може да бъде упражнявано и от адвокати, които са придобили право да извършват дейност по реда на Закона за адвокатурата. Това предложение произтича от факта, че и към момента, в съответствие с действащата нормативна уредба, при иницииране на съдебна фаза на обжалване страните се представляват от адвокати. Действащите правила, при които в административната фаза заинтересованите лица се представляват от едно лице, което може и да не е адвокат, а в съдебната фаза на защита – само от адвокат, не са достатъчно благоприятни за потребителите на тази услуга. На практика законодателството е установило за тези лица една допълнителна тежест, която има и административен и финансов характер, тъй като налага ангажирането на двама представители и изисква отделянето на повече време и финансови ресурси, като същевременно затруднява защитата. Адвокатите притежават необходимия образователен ценз, съгласно действащото законодателство, и единственото което ги различава от вписаните представители е органът, пред който са положили изпит.

Подобна практика имат много други държави членки, между които Италия, Германия, Франция, Холандия, както и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и др.

Разширяването на кръга от лицата, които могат да осъществяват представителство пред Патентното ведомство, ще доведе до увеличаване на конкуренцията на пазара на тази услуга, а оттам и до повишаване на качеството на предоставянето й, до по-ниски разходи за потребителите и ще бъде изцяло в интерес на заявителите.

За по-голяма прецизност и в съответствие с чл. 9 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги се предвижда и изменение на ал. 2 на същата разпоредба, с което изрично се посочва, че не само физическите лица, които имат адрес в страната и юридическите лица, чието седалище е в територията на Република България, но и тези, които са установени в която и да е държава членка на ЕС, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария могат да извършват действията пред Патентното ведомство лично, без да е необходимо да ползват услугите на специален представител.

Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта предвиждат аналогични на горепосочените промени да бъдат направени в съответните разпоредби, уреждащи представителството пред Патентното ведомство и в другите закони, които тази администрация прилага, като Закона за марките и географските означения, Закона за промишления дизайн, Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и Закона за топологията на интегралните схеми.

С цел уеднаквяване на режима, към лицата, които могат да предоставят временно или еднократно услугата по представителство, са добавени и лицата, вписани в Регистъра на представителите по индустриална собственост на Европейското патентно ведомство.

Приемането на предложения законопроект ще доведе до незначително увеличаване на приходите в държавния бюджет, в резултат на предвидените такси за производството във връзка с уведомленията за прилагане на изключенията от защита със сертификат за допълнителна закрила по смисъла на Регламент (ЕС) 2019/933 и за публикация на това уведомление в Официалния бюлетин на Патентното ведомство. Във връзка с чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, тези такси ще бъдат разходоориентирани, като по предварителни разчети те няма да надвишават общо 100 лв. Към момента не може да бъде направена точна оценка на общата стойност на приходите от тези такси, но се очаква те да са по-малко от 0,1 на сто от приходите на Патентното ведомство от държавни такси. Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.

Приемането на законопроекта ще доведе до повишаване качеството на административното обслужване в областта на регистрацията на патентите, полезните модели и сертификатите за допълнителна закрила. Ще се постигне яснота, предвидимост в действията на администрацията, прозрачност и повишаване качеството и бързината на предоставяне на услугите от Патентното ведомство, така че и физическите лица, които не са специалисти в областта на защитата на интелектуалната собственост, да могат лесно и ефективно да упражнят сами правата си. Ще се преодолеят и съществуващите в нормативната уредба празноти, свързани с дейността по представителство по индустриална собственост, включително и чрез осигуряване на механизъм за защита интересите на потребителите. В интерес на заявителите, ще се разшири кръга от лица, които могат да извършват представителство пред ПВ, което ще повиши конкуренцията на пазара на услугите по представителство във връзка със закрилата на обектите на индустриална собственост. Това ще доведе до повишаване на качеството на предоставянето на тези услуги и до по-ниски разходи за потребителите.

В резултат от промените се очаква подобряване на условията за извършване на бизнес, намаляване на административната тежест, увеличаване на заявителската активност. Страната ни ще е напълно готова да прилага правото на ЕС, действащо в областта, която ЗПРПМ регламентира.

Може да харесате още...