Монополът не е забранен

Монополът не е забранен, но злоупотреба с него се наказва кзкМонополът не е забранен, но злоупотреба с него се наказва

Вестник “ 24 часа“, 15. 04. 2013 г.

„Монополът не е забранен, но злоупотреба с него се наказва“

Кой орган с какви суми глобява

Доц. д-р ИВАН ЦВЕТАНОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО КОНКУРЕНТНО ПРАВО В ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА УНСС

„Протести срещу произвола на монополите“, „гняв срещу монополите“, „да запалим монополите“. Това са новите думи от всекидневието ни. Знаем ли какво е монопол и какво е пазарно господство? Знаем ли какви са инструментите за въздействие при злоупотреба с тях?

Думата монопол има гръцки произход и с нея се обозначава пазар с един продавач. Чл. 18, ал. 4 от Конституцията обаче гласи, че „със закон може да се установява държавен монопол върху жп транспорта, националните пощенски и далекосъобщителни мрежи, използването на ядрена енергия, производството на радиоактивни продукти, оръжие, взривни и биологично силно действащи вещества“. Анализът на този текст позволява да се направят няколко констатации:

1. Монополът е изключително право на неговия носител да извършва някоя или повече от дейностите и забранява на всички други да извършват тази дейност, докато той е в сила.

2. Монополът може да се установи, измени и прекрати само със закон.

3. Титуляр на монопола може да е само държавата и законите ни не предвиждат възможност за установяване на частен монопол.

С днешна дата обективното ни право не съдържа нито една разпоредба, която установява държавен монопол. Това означава, че всички дейности, посочени в чл. 18, ал. 4 от конституцията, са напълно либерализирани.

Господстващото (доминиращо) положение е определено в чл. 20 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) като „положение на предприятие, което с оглед на своя пазарен дял, финансови ресурси, възможности за достъп до пазара, технологично равнище и стопански отношения с други предприятия може да попречи на конкуренцията на съответния пазар, тъй като е независимо от своите конкуренти, доставчици или купувачи“.

Тоест господстващото положение представлява такава степен на пазарна мощ на едно или няколко предприятия, която му позволява да определя пазарното си поведение независимо от своите конкуренти, доставчици и купувачи и да има възможност да повлияе върху конкуренцията на съответния пазар.

Пазарното господство не е и няма как да бъде противоправно. Някои (в повечето случаи регулирани) пазари като енергийните, водоснабдителните, топлофикационни пазари и др. по дефиниция имат естествено-монополен характер. Това обаче не означава, че опериращите на тези пазари предприятия са монополисти. От гледна точка на конкурентното право те имат само господстващо положение.

Забранена е злоупотребата с него. Законът за защита на конкуренцията предвижда имуществена санкция до 10% от общия оборот за предходна финансова година за предприятие, за което е установено и доказано, че е злоупотребило с монополното или господстващото си положение.

От отчета на КЗК се вижда, че през 2011 г. тя е постановила 26 решения и е наложила санкции за 3 436 467 лв. През 2012 и през трите месеца на 2013 г. комисията е образувала общо 18 производства за злоупотреби с господстващо положение.

Законът за електронните съобщения предвижда имуществена санкция от 100 000 до 1000 000 лв. за предприятие със значително въздействие върху пазара, което не изпълнява влязло в сила решение на Комисията за регулиране на съобщенията. През 2009-2012 г. КРС е взела 6 такива решения.

– Законът за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги овластява ДКЕВР да регулира качеството и цените на услугите и да налага санкции от 200 000 до 500 000 лв. за ВиК оператор, който предоставя услуги по цени, по-високи от определените от комисията.

– Законът за енергетиката дава право на ДКЕВР да наблюдава прилагането на всички мерки за изпълнение на задълженията за услуги от обществен интерес, включително за защита на ползвателите на енергийни услуги и за опазване на околната среда, както и да наблюдава възможния им ефект върху вътрешната и международната конкуренция и да информира Европейската комисия за тези мерки и за всички техни промени.

Освен това той задължава всички енергийни предприятия, които имат господстващо положение, да не злоупотребяват стова си положение и предвижда имуществени санкции за нарушения. С едно изречение – монополът и пазарното господство ще са част от всекидневието ни. Те не са забранени, но е забранена и укорима само злоупотребата с тях. Но дори и срещу такива злоупотреби може да се противодейства с регулаторни интервенции и активна защита на правата.

Може да харесате още...