Г-жа Венета Шамандура, началник на отдел „Международнa регистрация на марки“ в Националното патентно ведомство пред ipbulgaria.com

Както вече IP Bulgaria информира, г-жа Венета Шамандура бе единодушно избрана за заместник-председател на петата сесия на Комитета на експертите на Специалния съюз за международна класификация на образните елементи на марките (Виенски съюз), която се проведе в Женева от 6 до 10 ноември.

Г-жа Шамандура работи в Патентното ведомство от месец юли 1986г първоначално като експерт в отдел Международнa регистрация на марки. От 1992г. до края на 1999г. е началник на този отдел, след което е административен секретар на Патентното ведомство. От 2005г. отново е начело на отдела за Международна регистрация на марките.

Завършила е френска филология в СУ „Климент Охридски“ и Школата по патентно дело към Техническия университет, София.

Всички преводи на български език на Мадридската спогодба и на Протокола, Общият правилник за приложението им, както и подготовката и предложението за присъединяването на Република България към Протокола през 2001г са нейно дело.

Като виден специалист в областта на международната регистрация на марки, г-жа Шамандура има редица публикации в сп.“ИНСО“, периодичния печат и други специализирани издания.

Г-жа Венета Шамандура бе любезна да разкаже за читателите на националния портал за интелектуална собственост за целите и работата на Комитета на експертите, както и за начина на взимане на решения.

Г-жо Шамандура, бихте ли ни разказали нещо повече за работата на Комитета на експертите на Специалния съюз за международна класификация на образните елементи на марките?

Международнa регистрация на маркиКомитетът на експертите на Специалния съюз за международна класификация на образните елементи на марките (Виенски Съюз) се свиква по принцип един път на период от пет години. Счита се, че през тези пет години е натрупан достатъчно опит от страна на Ведомствата на страните членки на Виенската Спогодба и Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) с цел представяне на предложения за нови изменения и допълнения към действащата редакция на Виенската класификация.

В работата на петата сесия на Комитета, която се проведе от 06 до 10 ноември 2006 г. в СОИС, Женева взеха участие, както страните членки на Виенската Спогодба, така и страни и организации в качеството им на наблюдатели. Република България се присъедини към Виенската спогодба през 2001 г. и вече втори път изпраща своя делегация от специалисти в областта за участие в сесията. Предварително, в определен за това срок от Международното бюро на СОИС, бяха постъпили предложения от Киргизстан, Република Молдова, страните от Бенелюкс и Международното бюро на СОИС, които бяха публикувани в страницата в Интернет на СОИС и бяха предмет на обсъждане от участниците в сесията.

Трудно ли се стига до консенсус при вземането на решения, които трябва да удовлетворяват интересите на различни държави?

При обсъждането на всяко направено предложение се анализират аргументите на страната, която го е направила и, при необходимост, тя се поканва да ги защити. Всяка страна членка, участваща в сесията, също се поканва да вземе отношение по направеното предложение. В случаите, когато са налице разногласия, председателят на сесията се обръща и към страните наблюдателки за мнение. В края на обсъжданията се броят гласовете на представителите на страните членки и с обикновено мнозинство се взима решение за приемане или отхвърляне на направеното предложение за изменение или допълнение на класификацията.

В каква насока са измененията и допълненията в шестата редакция на Виенската класификация?

След обсъжданията на всяко направено предложение Комитетът на експертите взе решение приетите изменения и допълнения към петата редакция на Виенската класификация да влязат в сила от 01 януари 2008 г. Взетите решения от Комитета следва да бъдат разпратени от Международното бюро на СОИС не по-късно от 01 юли 2007 г. Международното бюро ще подготви и публикува новата (шеста) редакция на виенската класификация на френски и английски език през есента на 2007 г.

Много бяха конкретните решения по измененията и допълненията на класификацията. Те ще бъдат публикувани в страницата в Интернет на СОИС. Главната цел на постоянната преработка на класификацията е свързана със стремежа за улесняване на търсенето по образни елементи на по-ранни марки, последователното и правилно класиране на образните елементи на марките в базите данни, в които се извършва проучването, което да гарантира възможно най-обективни резултати.

След публикуването на шестата редакция на Виенската класификация на образните елементи на марките Патентното ведомство ще предприеме съответните действия по отразяването на измененията и допълненията в превод на български език, а също така ще ги включи в базите данни на автоматизираните системи, с които работи.

Може да харесате още...