Мониторинг на процедурата по опозиция в Турция

международна регистрация на маркиТурското патентно ведомство предостави следната информация по повод запитвания от потребители относно процедурата по опозиция, свъръзана с международна регистрация на марки съгласно Мадридския протокол, когато Турция е посочена страна.

Международните заявки посочващи Турция се разглеждат и приемат за публикуване обикновено в срок от два месеца, считано от датата на получаване на уведомлението за международна регистрация от Международното бюро. От датата на публикуване на международната регистрация в официалния бюлетин, се предоставя срок от три месеца за подаване на опозиция срещу преодставянето на правна закрила в Турция. Когато не се подаде опозиция Патентото Ведомство на Турция изпраща уведомление за предоставяне на закрила на завителя чрез Международното бюро.

При получване на опозиция ПВ на Турция отново преразглежда международната заявка с оглед аргумените на опозицията. Контра-аргументи от страна на заявителя могат да се подавт чрез местен представител по ИС.

Когато е подадена опозиция срещу международна регистрация, посочваща Турция ПВ ще издаде временен отказ докато решението по опозицията стане окончателно.

Когато ПВ на Турция след опозицията реши да предостави закрила то изпраща увеодмление на притежателя на международната заявка чрез МБ.

Когато след опозицията ПВ реши да даде отказ, незабавно изпраща уведомление за временен отказ чрез МБ. Това уведомление информира заявителя за основанията за отказ и процедурните стъпки, които може да предприеме за преодоляване на отказа. Заявителя има срок от 2 месеца да обжалва решението за временен отказ. За всяко действие в това отношение трябва да назначи местен представител.

Притежателите на международни заявки, посочващи Турция могат да следят статуса на производството чрез използване на онлайн услугата предоставена на уебсайта на ПВ на Турция. http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/?lang=en.

Може да харесате още...