Когато търговската марка е и рекламен слоган

courtПред Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM е било подадено заявление за регистрация като търговска марка на рекламен слоган ‘CARE TO CARE’ за услуги от класове 41 и 42. Решението, с което се отхвърля заявлението за регистрация на европейска марка въз основа на чл. 7(1)(b) на Регламента за търговски марки на Общността (CTMR), е потвърдено и от Апелативния борд. Заявителят отнася случая до Съда на ЕС.

Съдът отхвърля и двете правни основания, на които се базира искът, предполагаемото нарушение на чл. 7(1)(b) CTMR и нарушението на принципа за равноправно третиране.

Според чл. 7(1)(b) CTMR, може да се приеме, че марките, които се използват и като рекламни слогани имат отличителен характер и способност да указват търговския произход на рекламираните стоки или услуги, когато тези търговски марки не са обикновени рекламни послания, а притежават определена оригиналност или резонанс, изискващи тълкуване поне в известна степен от съответните потребители, или предизвикват когнитивен процес в съзнанието на тези потребители (пар. 16). Според чл. 76(1) CTMR, експертизата и Апелативният борд трябва да изследват фактите по своя инициатива. Докато задължение на компетентните органи е да установят със своите решения коректността на фактите, не е такъв случая, когато се облягат на общоизвестни факти. Общоизвестни факти са тези, които са показани посредством практически опит и най-вероятно са известни на всички, включително на съответните потребители (пар. 22).

В гореизложения случай, групата потребители е съставена от професионалисти и семействата на пациенти, страдащи от Алцхаймер, които са добре информирани относно сериозността и последиците от болестта (пар. 23). Фактите, засягащи необходимостта от постепенна адаптация и промяна на грижите са добре известни на потребителите, които са запознати с последиците от болестта на Алцхаймер. Облягайки се на общоизвестни факти, Апеалтивният борд не е нарушил правилата, отнасящи се до разпределянето на тежестта на доказване (пар. 24-25). В конкретния контекст и по отношение на съответните англоговорящи потребители, изразът ‘care to care’ ще се възприема като препратка към промяната от един тип грижа към друг и, следователно, като банален израз, визиращ присъща характеристика на образователни и медицински услуги във връзка с болестта на Алцхаймер (пар. 37).

Заявителят за регистрация на европейска марка подава жалба, че Апелативният борд е нарушил принципите на равноправното третиране като не е взел предвид решенията, които вече са били вземани по отношение на подобни заявления. В светлината на принципите на равноправно третиране и коректното прилагане, Ведомството следва да взема предвид решенията по подобни казуси и с особено внимание трябва да преценява дали трябва да постанови същото решение или не. Начинът, по който тези принципи се прилагат трябва, все пак, да е в съответствие с принципа за законност. Освен това, от съображения за правна изрядност и всъщност, за правилно прилагане, експертизата на всяко заявление за търговска марка трябва да бъде стриктна и изчерпателна, за да се предотврати вероятността от неправилно регистриране на марки. Експертизата трябва да бъде такава във всеки отделен случай. Регистрирането на даден знак като търговска марка зависи от специфични критерии, които са приложими при фактическите обстоятелства на конкретния случай, като целта им е да установи дали разглеждания знак попада в обхвата на основание за отказ (пар. 51).

Източник: OHIM

Може да харесате още...