Лицензиите на ЧЕЗ

Лицензиите на ЧЕЗ Електро България АД и на ЧЕЗ Разпределение България кзкЛицензиите на ЧЕЗ Електро България АД и на ЧЕЗ Разпределение България

Комисията за защита на конкуренцията прие становище относно социалните и икономически последици от евентуалното отнемане на лицензиите на „ЧЕЗ Електро България“ АД и на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, както и за значението на отнемането на лицензиите за сигурността на снабдяването с електрическа енергия на клиентите в Западна България.

Производството пред КЗК е образувано по искане на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

КЗК застъпва принципното становище, че при провеждане на процедурата по отнемане на лицензия на енергийно предприятие ДКЕВР, в качеството си на специализиран държавен орган в областта на регулирането на дейностите в енергетиката, е изключително компетентната институция, която следва да прилага стриктно секторното законодателство в областта на енергетиката. ДКЕВР следва да гарантира развитие на конкурентен вътрешен пазар на електроенергия и природен газ, отваряне на пазара за всички клиенти и доставчици в ЕС, равнопоставен достъп на нови участници до мрежите и пазара, създаване на стимули за развитието на конкурентен пазар за дейности в енергетиката, предотвратяване и недопускане на ограничаване или нарушаване на конкуренцията на енергийния пазар, осигуряване на равнопоставеност между отделните категории енергийни предприятия и обезпечаване възможностите на клиентите за избор и смяна на доставчика, осигуряване защита на потребителите на енергийни услуги;

КЗК напомня, че непосредствен обект на защита от страна на националното и европейското право на конкуренцията е конкуренцията, разбирана като пазарен процес, а не стопанските интереси на реалните или потенциалните участници на пазара.

Възможността на предприятията да участват в конкурентното състезание на пазара е свързана с изискване за стриктно спазване от тяхна страна на всички правни норми и принципи, произтичащи от приложимото секторно законодателство, както и от съблюдаването на правилата на конкуренцията.

В този смисъл КЗК изразява становище, че в своята дейност по лицензиране на доставчиците на съответните енергийни услуги на релевантния пазар ДКЕВР следва да гарантира стриктно спазване на правилата и принципите, залегнали в нормативната уредба, осигуряващи равни възможности на всички предприятия за участие на съответния пазар. Освен това, чрез предвидените в законодателството мерки и процедури ДКЕВР следва да гарантира непрекъснатостта на електрозахранването, като предотврати неблагоприятно засягане на благосъстоянието на потребителите на електроенергия в страната.

Може да харесате още...