К енд К Електроникс, собственост на Домтех Холдинг АГ

К енд К Електроникс, собственост на Домтех Холдинг АГКомисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия чрез придобиване на пряк едноличен контрол от Domtech Holding AG (Домтех Холдинг АГ), Княжество Лихтенщайн, върху „К енд К Електроникс“ ЕАД, България. Комисията постанови незабавно изпълнение на решението.

„К енд К Електроникс” ЕАД оперира на пазарите на търговия на дребно с битови електроуреди и на търговия /доставка на едро на същите и предоставяне на спомагателни услуги /транспорт, сервиз, ремонти/. Дружеството управлява търговска верига „Техномаркет” – с 55 наети търговски обекти в страната и е изключителен доставчик за България на марките Samsung, Panasonic и LG.

Домтех Холдинг няма да осъществява стопанска дейност на един и същи или на съседен пазар с К енд К Електроникс, поради което няма пазари върху които сделката да окаже въздействие.

КЗК разрешава концентрацията, тъй като след осъществяване на сделката не се очаква промяна в структурата на пазарите, на които е активно придобиваното предприятие.

Концентрация по смисъла на ЗЗК е всяка операция, извършвана между независими предприятия, която води до трайна промяна в контрола върху предприятията – участници. Концентрация представлява и промяната в контрола от едноличен в съвместен или от съвместен в едноличен, когато се извършва на трайна основа.

По смисъла на ЗЗК контролът се изразява в придобиването на права (на собственост, на ползване върху цялото или част от имуществото на предприятието), сключване на договори или други начини, които поотделно или в тяхната съвкупност и предвид фактическите обстоятелства и приложимия закон дават възможност за упражняване на решаващо влияние върху придобиваното предприятие, в т.ч. върху състава, гласуването или органите на предприятието.

Решаващо влияние (т.е. контрол) по смисъла на правото на конкуренция има лицето, което може да наложи или да блокира поне едно от стратегическите решения на придобиваното предприятие: за приемане на бюджета и бизнес-плана, големите инвестиции или определянето на органите на управление.

Концентрация е налице дори когато контролът не се упражнява реално – достатъчно е да съществува обективна реална възможност за това.

Придобиването на контрол върху имущество на предприятието или части от него представлява концентрация, когато обектът на придобиване формира самостоятелен оборот, чрез който да е представен на пазара.

Контрол може да се придобие и чрез сключване на споразумение с дълготраен характер (не по-малко от 3г.), в което се уговарят начините на управление: избор на управителни органи, начин на гласуване по определени въпроси, кворум и мнозинства, политики.

Контрол може да се придобие и „по какъвто и да е начин”, т.е. и на правна, и на фактическа основа.

Едноличен е контролът, при който самостоятелно едно лице може да упражнява решаващо влияние върху дадено предприятие, с други думи – само да налага или да блокира приемането на стратегически решения.

Съвместният контрол е възможността на две или повече предприятия да упражняват решаващо влияние върху друго предприятие. Възможността или реалното упражняване на правото на вето върху поне едно от стратегическите решения на дружеството са достатъчни, за да се обоснове наличие на съвместен контрол.

 

Може да харесате още...