Патентно ведомство обяви конкурс за младши експерт

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На основание Заповед № IV- 15 от 16.09.2015 г., чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

О Б Я В Я В А,

Конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА 11, наименование на длъжностно ниво — експертно ниво 7/ – 1 щатна бройка в отдел „Експертиза“, дирекция „Изобретения и промишлени дизайни”.

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. 1. Изисквана минимална степен за завършено образование:
образователно и квалификационно ниво 5, образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по ….“;
1.2. Години професионален опит: не се изисква;
Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;
2. Специалност, по която е придобито висшето образование:
Професионално направление — машинно инженерство;
2.1      Допълнителни условия, носещи предимство:
–          завършена специалност: машиностроене и уредостроене; машиностроителна техника и технологии; метрология и измервателна техника; мехатроника; транспортна техника и технологии; авиационна техника и технологии;
–          компютърна компетентност – Windows, Word, Excel, Internet;
–          ползване на английски език или немски език – писмено и говоримо;
2.2       Други допълнителни изисквания:
–          Професионална компетентност;
–          Работа в екип;
–          Комуникативна компетентност;
–          Аналитична компетентност;
–          Ориентация към резултати;
–          Фокус към клиента (вътрешен и външен);
3. Кратко описание на длъжността: да извършва експертиза на заявки за патенти за изобретения и регистрация на полезни модели в съответствие с изискванията на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели.
4. Размерът на индивидуалната основна месечна заплата, определена за длъжността се формира съгласно чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, и е в границите от 360 до 1100 лв.
5 . Начин на провеждане на конкурса:
–         Практически изпит;
–         Интервю;
6. Кандидатите да подават за участие в конкурса, лично или чрез пълномощник / с нотариално заверено пълномощно/ следните документи:
–       Заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
–        Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
–        Автобиография CV формат;
–        Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
–        Копие от документи, удостоверяващи допълнителни квалификации, в случай че кандидатът притежава такива;
–       Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит или придобития ранг /ако притежава/: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка.
7. Място и срок за подаване на документи:
Област, община, населено място
София – град, Изгрев, гр. София – 1040
Адрес: гр. София – 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ 52-Б
Телефон: 02-9701-443;
Административно звено: отдел „Човешки ресурси, сътрудничество и протокол“, лице за контакт: Наталия Костадинова – главен експерт, етаж 4, стая 421, от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 часа.
Документите за участие в конкурса се представят в четиринадесет дневен срок от публикуване на обявата във в—к „Новинар“, Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на сайта на ведомството.
Ден на публикуване на обявата: 28.09.2015г.
Краен срок за подаване на документи: 12.10.2015г.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52-Б, информационно табло на партера и на Интернет адрес: www.bpo.bg

*При назначаване, на лицето се определя основна месечна заплата, определена за длъжността, в границите от 360 до 1100 лева и възможност за получаване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати четири пъти годишно, съгласно чл.24, ал. 2 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.
патентно ведомство

Може да харесате още...