КОНВЕНЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ (ЕВРОПЕЙСКА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦИЯ)

ПРЕАМБЮЛ

Договарящите страни,

желаейки да укрепят сътрудничеството между европейските страни в областта на закрилата на изобретенията,

желаейки такава закрила да може да се получава в тези страни чрез една-единствена процедура по издаване на патенти и чрез установяване на определени стандартни правила за така издадените патенти,

желаейки да подпишат за тази цел Конвенция за учредяване на Европейска патентна организация, която конвенция представлява специално споразумение по смисъла на член 19 на Конвенцията за закрила на индустриалната собственост, подписана в Париж на 20 март 1883 г. и ревизирана последно на 14 юли 1967 г., и регионален патентен договор по смисъла на член 45, алинея 1 от Договора за патентно коопериране от 19 юни 1970 г.,

се споразумяха по следните разпоредби:

Част първа.
ОБЩИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Европейско право за издаване на патенти

С тази конвенция се учредява обща за договарящите страни правна система за издаване на патенти за изобретения.

Член 2

Европейски патент

(1) Патентите, издадени съгласно тази конвенция, се наричат европейски патенти.

(2) Във всяка от договарящите страни, за които е издаден, европейският патент има същото действие и е обект на същите условия както национален патент, издаден от тази договаряща страна, освен ако тази конвенция предвижда друго.

Член 3

Териториално действие

Издаване на европейски патент може да бъде поискано за една или повече от договарящите страни.

Член 4

Европейска патентна организация

(1) С тази конвенция се учредява Европейска патентна организация, наричана по-нататък Организацията. Тя има административна и финансова самостоятелност.

(2) Органите на Организацията са:

(а) Европейското патентно ведомство;

(б) Административният съвет.

(3) Задачата на Организацията е да издава европейски патенти. Това се извършва от Европейското патентно ведомство под контрола на Административния съвет.

Член 4а

Конференция на министрите на договарящите страни

Конференция на министрите на договарящите страни, отговарящи за патентната политика, се свиква поне на всеки пет години за обсъждане на въпроси, свързани с Организацията и Европейската патентна система.

Глава втора.
ЕВРОПЕЙСКА ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Член 5

Правен статут

(1) Организацията е юридическо лице.

(2) Във всяка от договарящите страни Организацията има най-широката правоспособност, предоставяна на юридически лица съгласно националното законодателство на договарящата страна, по-специално, тя може да придобива и да се разпорежда с движима и недвижима собственост, както и да бъде страна в съдебни процеси.

(3) Президентът на Европейското патентно ведомство представлява Организацията.

Член 6

Седалище

(1) Седалището на Организацията е в Мюнхен.

(2) Европейското патентно ведомство се намира в Мюнхен. То има клон в Хага.

Член 7

Филиали на Европейското патентно ведомство

С решение на Административния съвет може да се създадат при необходимост филиали на Европейското патентно ведомство за информация и връзка в договарящите страни и с междуправителствени организации в областта на индустриалната собственост, което подлежи на одобрение от договарящата страна или заинтересованата организация.

Член 8

Привилегии и имунитети

Приложеният към тази конвенция Протокол за привилегиите и имунитетите определя условията, при които Организацията, членовете на Административния съвет, служителите в Европейското патентно ведомство и други такива лица, посочени в този протокол като участващи в работата на Организацията, се ползват във всяка договаряща страна от необходимите за изпълнение на задълженията им привилегии и имунитети.

Член 9

Отговорност

(1) Договорната отговорност на Организацията се урежда от закона, приложим спрямо съответния договор.

(2) Извъндоговорната отговорност на Организацията по отношение на вреди, причинени от нейна страна или от служители на Европейското патентно ведомство при изпълнение на техните задължения, се урежда от законодателството на Федерална република Германия. Когато вредите са причинени от клона в Хага, от филиалите или от техни служители, се прилага законът в договарящата страна, в която се намира клонът или филиалът.

(3) Персоналната отговорност на служителите на Европейското патентно ведомство по отношение на Организацията се регламентира от техния Служебен правилник или в условията за наемането им на работа.

(4) Съдилищата, в чиято юрисдикция е уреждането на спорове по алинеи 1 и 2, са:

(а) за спорове по алинея 1 – съдилищата на Федерална република Германия, освен ако сключеният между страните договор посочва съд на друга страна;

(б) за спорове по алинея 2 – съдилищата на Федерална република Германия или на страната, в която се намира клонът или филиалът.

Глава трета.
ЕВРОПЕЙСКО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

Член 10

Ръководство

(1) Европейското патентно ведомство се ръководи от Президент, който отговаря за неговата дейност пред Административния съвет.

(2) За тази цел Президентът има по-специално следните функции и правомощия:

(а) да предприема всички необходими мерки за осигуряване функционирането на Европейското патентно ведомство, включително приемане на вътрешни административни инструкции и информиране на обществеността;

(б) доколкото тази конвенция не предвижда друго, той определя кои дейности се изпълняват от Европейското патентно ведомство в Мюнхен и кои – от клона му в Хага съответно;

(в) може да внася в Административния съвет предложения за изменение на тази конвенция, за общи правилници или за решения, които са от компетентността на Административния съвет;

(г) изготвя и изпълнява бюджета, както и всеки изменен или допълнителен бюджет;

(д) ежегодно представя в Административния съвет отчет на ръководството;

(е) упражнява контрол върху служителите;

(ж) съгласно член 11 той назначава служителите и решава за повишаването им в длъжност;

(з) упражнява дисциплинарен контрол върху служителите, с изключение на тези, посочени в член 11, като може да внася в Административния съвет предложения за дисциплинарно наказание на служителите, посочени в член 11, алинеи 2 и 3;

(и) може да делегира своите функции и правомощия.

(3) В помощ на Президента работят негови заместници. Когато Президентът отсъства или е възпрепятстван, един от неговите заместници заема мястото му в съответствие с определената от Административния съвет процедура.

Член 11

Назначаване на висшестоящи служители

(1) Президентът на Европейското патентно ведомство се назначава от Административния съвет.

(2) Вицепрезидентите се назначават от Административния съвет след консултация с Президента на Европейското патентно ведомство.

(3) Членовете и председателите на колегиите по жалбите и на Разширената колегия по жалбите се назначават от Административния съвет по предложение на Президента на Европейското патентно ведомство. Те могат да бъдат преназначавани от Административния съвет след консултации с Президента на Европейското патентно ведомство.

(4) Административният съвет упражнява дисциплинарен контрол върху служителите, посочени в алинеи 1 до 3.

(5) След консултации с Президента на Европейското патентно ведомство Административният съвет може също така да назначава за членове на Разширената колегия по жалбите членове на национални съдилища или квазисъдебни органи на договарящите страни с юридическа квалификация, които могат да продължават своята съдебна дейност на национално ниво. Те се назначават за срок три години с възможност да бъдат преназначавани.

Член 12

Служебно задължение

Служителите на Европейското патентно ведомство са задължени да не разкриват и да не се възползват от информация, която по същество представлява служебна тайна, дори след като напуснат ведомството.

Член 13

Спорове между Организацията и служителите на Европейското патентно ведомство

(1) Служители и бивши служители на Европейското патентно ведомство или техни правоприемници могат да се обръщат към Административния съд на Международната организация по труда в случаи на спорове с Европейската патентна организация в съответствие със статута на съда, в рамките и съгласно условията, изложени в Служебния правилник за щатните служители или Правилника за пенсионно осигуряване, или произтичащи от условията за наемане на работа на други служители.

(2) Жалба може да се подава само при условие, че засегнатото лице е изчерпало всички други възможности за обжалване, с които разполага съгласно Служебния регламент за щатните служители, Регламента за пенсионно осигуряване или условията за наемане на работа.

Член 14

Езици на Европейското патентно ведомство, европейските патентни заявки и други документи

(1) Официалните езици на Европейското патентно ведомство са английски, френски и немски.

(2) Европейската патентна заявка се подава на един от официалните езици или ако е подадена на друг език, се превежда на един от официалните езици съгласно Правилника за прилагане. По време на процедурата пред Европейското патентно ведомство преводът може да бъде приведен в съответствие със заявката, така както е подадена. В случай че изискваният превод не бъде подаден в срок, заявката се счита за оттеглена.

(3) Официалният език на Европейското патентно ведомство, на който европейската патентна заявка е подадена или на който е преведена, се използва за език на процедурата при всички производства пред Европейското патентно ведомство, освен ако Правилникът за прилагане предвижда друго.

(4) Физически и юридически лица с постоянен адрес или седалище в договаряща страна, чийто официален език не е английски, френски или немски, както и граждани на тази страна с постоянен адрес в чужбина, могат да подават документи, за които има определен срок, на официалния език на тази страна. Съгласно Правилника за прилагане обаче те трябва да представят превод на един от официалните езици на Европейското патентно ведомство. Ако даден документ, с изключение на тези, съставляващи европейската патентна заявка, не бъде подаден на предписания език или ако изискваният превод не бъде представен в определения срок, се счита, че документът не е подаван.

(5) Европейските патентни заявки се публикуват на езика на производството.

(6) Описанията на европейски патенти се публикуват на езика на производството и включват превод на претенциите на другите два официални езика на Европейското патентно ведомство.

(7) На трите официални езика на Европейското патентно ведомство се публикуват:

(а) Европейският патентен бюлетин;

(б) Официалният бюлетин на Европейското патентно ведомство.

(8) Вписванията в Европейския патентен регистър се извършват на трите официални езика на Европейското патентно ведомство. В случаи на съмнение за автентично се счита вписването на езика на производството.

Член 15

Отдели, на които е възложена процедурата

За осъществяване на процедурите, залегнали в тази конвенция, в Европейското патентно ведомство се създават следните отдели:

(а) получаващ сектор;

(б) отдели по проучването;

(в) експертизни отдели;

(г) отдели по възраженията;

(д) правен отдел;

(e) колегии по жалбите;

(ж) Разширена колегия по жалбите.

Член 16

Получаващ сектор

Получаващият сектор отговаря за експертизата на европейските патентни заявки при подаването им и за експертизата на формалните изисквания на тези заявки.

Член 17

Отдели по проучването

Отделите по проучването отговарят за изготвянето на доклади от европейското проучване.

Член 18

Експертизни отдели

(1) Експертизните отдели отговарят за експертизата на европейските патентни заявки.

(2) Всеки експертизен отдел се състои от трима технически квалифицирани експерти. Обаче експертизата на европейска патентна заявка до вземане на решение по нея като основно правило се възлага на един от членовете на експертизния отдел.

Устното производство се провежда в самия експертизен отдел. Ако експертизният отдел счете, че естеството на решението го изисква, той може да бъде разширен чрез допълване с правно квалифициран експерт. При равенство на гласовете решаващ е гласът на председателя на отдела.

Член 19

Отдели по възраженията

(1) Отделите по възраженията отговарят за експертизата на възраженията срещу всеки европейски патент.

(2) Всеки отдел по възраженията се състои от трима технически квалифицирани експерти, като поне двама от тях не трябва да са участвали в производството по издаване на патента, срещу който е подадено възражението. Експерт, който е участвал в производството по издаването на европейския патент, не може да бъде председател. Преди вземане на решение по възражението отделът по възраженията може да възложи експертизата на възражението на един от своите членове. Устното производство се провежда пред самия отдел по възраженията. Ако отделът по възраженията счете, че естеството на решението го изисква, той може да бъде разширен чрез допълване с правно квалифициран експерт, който не е участвал в производството по издаването на патента. При равенство на гласовете решаващ е гласът на председателя на отдела по възраженията.

Член 20

Правен отдел

(1) Правният отдел отговаря за решения във връзка с вписвания в Регистъра на европейските патенти, както и по отношение на регистрация във или заличаване от списъка на професионалните представители.

(2) Решенията на правния отдел се вземат от един правно квалифициран член.

Член 21

Колегии по жалбите

(1) Колегиите по жалбите отговарят за експертизата на жалби срещу решенията на получаващия сектор, експертизните отдели и отделите по възраженията и правния отдел.

(2) При жалби срещу решения на получаващия сектор или правния отдел колегията по жалбите се състои от трима правно квалифицирани членове.

(3) При жалби срещу решения на експертизен отдел колегията по жалбите се състои от:

(а) двама технически квалифицирани членове и един правно квалифициран, когато решението се отнася до отказ на европейска патентна заявка или издаване, ограничаване или недействителност на европейски патент и е взето от експертизен отдел в състав от по-малко от четирима членове;

(б) трима технически и двама правно квалифицирани членове, когато решението е взето от експертизен отдел, който се състои от четирима членове, или когато колегията по жалбите счита, че естеството на жалбата изисква това;

(в) трима правно квалифицирани членове във всички останали случаи.

(4) При жалби срещу решения на отдел по възраженията колегията по жалбите се състои от:

(а) двама технически квалифицирани членове и един правно квалифициран член, когато решението е взето от отдел по възраженията в състав от трима членове;

(б) трима технически и двама правно квалифицирани, когато решението е взето от отдел по възраженията, който се състои от четирима членове, или когато колегията по жалбите счита, че естеството на жалбата изисква това.

Член 22

Разширена колегия по жалбите

(1) Разширената колегия по жалбите отговаря за:

(а) решаване на правни въпроси, отправени към нея от колегиите по жалбите съгласно член 112;

(б) даване на становище по правни въпроси, отправени към нея от Президента на Европейското патентно ведомство съгласно член 112;

(в) решаване на искания за преразглеждане на решения на колегиите по жалбите съгласно член 112а.

(2) При производства по алинея 1(a) и (б) разширената колегия по жалбите е в състав от петима правно и двама технически квалифицирани членове. При производство по алинея 1(в) Разширената колегия по жалбите е в състав от три или пет членове в съответствие с Правилника за прилагане. При всички производства председателят е правно квалифициран член.

Член 23

Независимост на членовете на колегии

(1) Членовете на Разширената колегия по жалбите и на колегиите по жалбите се назначават за срок пет години, като през този срок не могат да бъдат отстранявани, освен когато съществуват сериозни основания за това и ако Административният съвет по предложение на Разширената колегия по жалбите вземе решение с този ефект. Независимо от разпоредбата в първото изречение трудовият договор на членовете на колегии се прекратява, ако те подадат оставка или се пенсионират в съответствие със Служебния правилник за щатните служители на Европейското патентно ведомство.

(2) Членовете на колегии не могат да са членове на получаващия сектор, експертизните отдели, отделите по възраженията или правния отдел.

(3) При вземане на решения членовете на колегии не са обвързани от никакви инструкции, а се съобразяват само с разпоредбите на тази конвенция.

(4) Процедурният правилник на колегиите по жалбите и Разширената колегия по жалбите се приема в съответствие с Правилника за прилагане. Той подлежи на одобрение от Административния съвет.

Член 24

Отвод и възражение

(1) Членовете на колегиите по жалбите и Разширената колегия по жалбите не могат да вземат участие в производството по случай, в който те имат личен интерес или ако преди са били въвлечени като представители на някоя от страните по жалбата или ако те са участвали в решението, което се обжалва.

(2) Ако поради една от причините, посочени в алинея 1, или поради някаква друга причина член на колегия по жалбите или Разширената колегия по жалбите счита, че не трябва да участва в някое обжалване, той трябва надлежно да уведоми колегията за това.

(3) Страните по жалбата могат да възразят срещу участието на членове на колегия по жалбите или Разширената колегия по жалбите по посочените в алинея 1 причини или когато ги подозират в пристрастност. Възражение е недопустимо, ако страната е предприела процедурно действие, въпреки че е била наясно с наличието на основание за възражение. Възражение не може да се основава на националността на членовете.

(4) Колегиите по жалбите и Разширената колегия по жалбите решават как да действат в посочените в алинеи 2 и 3 случаи без участието на съответния член. За целите на вземането на това решение членът, срещу когото има възражения, се заменя с негов алтернативен член.

Член 25

Техническо становище

По искане на компетентния национален съд, разглеждащ дело за нарушение или обявяване на недействителност, Европейското патентно ведомство е длъжно при заплащане на съответна такса да предостави техническо становище по европейския патент, който е предмет на делото. Експертизният отдел е отговорен за издаването на такива становища.

Глава четвърта.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪВЕТ

Член 26

Членство

(1) Административният съвет се състои от представителите и алтернативните представители на договарящите страни. Всяка договаряща страна има право да назначи един представител и един алтернативен представител за Административния съвет.

(2) Членовете на Административния съвет могат в съответствие с разпоредбите на Процедурния правилник на Административния съвет да бъдат подпомагани от съветници или експерти.

Член 27

Председателство

(1) Административният съвет избира председател и заместник-председател измежду представителите и алтернативните представители на договарящите страни. Заместник-председателят замества ex officio председателя, ако той е възпрепятстван да изпълнява своите задължения.

(2) Мандатът на председателя и заместник-председателя е три години. Те могат да бъдат преизбирани.

Член 28

Борд

(1) Когато договарящите страни са поне осем, Административният съвет може да учреди борд, състоящ се от пет от неговите членове.

(2) Председателят и заместник-председателят на Административния съвет са членове на борда служебно, а другите трима се избират от Административния съвет.

(3) Мандатът на членовете, избрани от Административния съвет, е три години. Те не могат да бъдат преизбирани.

(4) Бордът изпълнява задълженията, които са му възложени от Административния съвет в съответствие с Процедурния правилник.

Член 29

Заседания

(1) Заседанията на Административния съвет се свикват от неговия председател.

(2) Президентът на Европейското патентно ведомство участва в обсъжданията на Административния съвет.

(3) Административният съвет провежда по едно редовно заседание всяка година. Допълнително той се събира по инициатива на неговия председател или по искане на една трета от договарящите страни.

(4) Обсъжданията на Административния съвет се базират на дневен ред и се провеждат в съответствие с неговия Процедурен правилник.

(5) Предварителният дневен ред включва всеки въпрос, чието включване е поискано от някоя договаряща страна в съответствие с Процедурния правилник.

Член 30

Присъствие на наблюдатели

(1) Световната организация за интелектуална собственост се представлява на заседанията на Административния съвет в съответствие със споразумение между Организацията и Световната организация за интелектуална собственост.

(2) Други междуправителствени организации, на които е възложено осъществяване на международните процедури в областта на патентите, с които Организацията е сключила споразумение, се представляват на заседанията на Административния съвет в съответствие с това споразумение.

(3) Всички други междуправителствени и международни неправителствени организации, които упражняват дейност, представляваща интерес за Организацията, могат да бъдат канени от Административния съвет да бъдат представлявани на неговите заседания по време на всички обсъждания на въпроси от взаимен интерес.

Член 31

Езици на Административния съвет

(1) Езиците, използвани по време на обсъжданията на Административния съвет, са английски, френски и немски.

(2) Представяните на Административния съвет документи, както и протоколите от заседанията, се съставят на трите езика, посочени в алинея 1.

Член 32

Персонал, помещения, оборудване

Европейското патентно ведомство предоставя на разположение на Административния съвет и на всеки учреден от него комитет такъв персонал, помещения и оборудване, каквито могат да бъдат необходими за изпълнение на техните задължения.

Член 33

Правомощия на Административния съвет в определени случаи

(1) Административният съвет е компетентен да изменя:

(а) установените в конвенцията срокове;

(б) части от ІІ до VІІІ и част Х от тази конвенция за привеждането им в съответствие с международен договор, отнасящ се до патенти или законодателство на Европейската общност, отнасящо се до патенти;

(в) Правилника за прилагане.

(2) Административният съвет е компетентен в съответствие с тази конвенция да приема или изменя:

(а) Финансовия правилник;

(б) Служебния правилник за щатните служители и условията за назначаване на други служители на Европейското патентно ведомство, размерите на заплатите на щатните и други служители, както и вида на всички допълнителни облаги и правилата за предоставянето им;

(в) Правилника за пенсионно осигуряване и всички подходящи увеличения на пенсиите в съответствие на нарастването на заплатите;

(г) Правилника за таксите;

(д) своя Процедурен правилник.

(3) Независимо от член 18, алинея 2 Административният съвет е компетентен да реши въз основа на опита си, че в определени категории случаи експертизните отдели да се състоят само от един технически квалифициран експерт. Такова решение може да бъде отменено.

(4) Административният съвет е компетентен да упълномощава Президента на Европейското патентно ведомство да преговаря и, след одобряване от съвета, да сключва споразумения от името на Европейската патентна организация със страни, междуправителствени организации и центрове за документация, създадени по силата на споразумения с такива организации.

(5) Административният съвет не може да взема решение съгласно алинея 1(б):

– отнасящо се до международен договор преди неговото влизане в сила;

– отнасящо се до законодателството на Европейската общност преди влизането му в сила или когато законодателството установява срок за прилагането му преди изтичането на този срок.

Член 34

Право на глас

(1) Право на глас в Административния съвет имат само договарящите страни.

(2) Всяка договаряща страна има право на един глас, освен когато се прилага член 36.

Член 35

Правила за гласуване

(1) Административният съвет взема всички свои решения, с изключение на предвидените в алинеи 2 и 3, с обикновено мнозинство на представените и гласували договарящи страни.

(2) Мнозинство от три четвърти от гласовете на представените и гласували договарящи страни се изисква за решенията, които Административният съвет е упълномощен да взема съгласно член 7; член 11, алинея 1; член 33, алинеи 1(a) и (в) и 2 до 4; член 39, алинея 1; член 40, алинеи 2 и 4; член 46; член 134а; член 149а, алинея 2; член 152; член 153, алинея 7; член 166 и член 172.

(3) Пълно единодушие на гласувалите договарящи страни се изисква за решенията, които Административният съвет е упълномощен да взема съгласно член 33, алинея 1(б). Административният съвет взема такива решения само ако са представени всички договарящи страни. Решение, взето въз основа на член 33, алинея 1(б), не влиза в сила, ако дадена договаряща страна декларира в срок дванадесет месеца от датата на вземане на решението, че не желае да бъде обвързана с това решение.

(4) Въздържалите се не се считат за гласували.

Член 36

Тежест на гласовете

(1) При приемане или изменение на Правилника за таксите, когато това би довело до увеличаване на финансовото участие на договарящите страни, при приемането на бюджета на Организацията или на изменен или допълнителен бюджет всяка договаряща страна може да поиска, след първо гласуване, при което всяка договаряща страна има един глас, независимо от резултата от гласуването незабавно провеждане на второ гласуване, при което гласовете на страните се определят съгласно алинея 2. Решението се определя от резултата от второто гласуване.

(2) Броят на гласовете на всяка договаряща страна при второто гласуване се изчислява, както следва:

(а) полученият за всяка договаряща страна процент в съответствие с разпределението на извънредните финансови вноски съгласно член 40, алинеи 3 и 4 се умножава по броя на договарящите страни и се дели на пет;

(б) така полученият брой гласове се закръгля на следващото по-голямо цяло число;

(в) към този брой се прибавят още пет гласа;

(г) независимо от това никоя договаряща страна не може да има повече от 30 гласа.

Глава пета.
ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 37

Бюджетни средства

Бюджетът на Организацията се финансира:

(а) от собствени средства на Организацията;

(б) от плащания на договарящите страни за годишните такси за поддържане на европейски патенти в тези страни;

(в) когато е необходимо – от извънредни финансови вноски на договарящите страни;

(г) когато е целесъобразно – от предвидените в член 146 приходи;

(д) когато е целесъобразно и само за материални активи – чрез заеми от трети лица, обезпечени със земя или сгради;

(е) когато е целесъобразно – чрез финансиране на специални проекти от трети лица.

Член 38

Собствени средства на Организацията

Собствените средства на Организацията включват:

(а) всички приходи от такси и други източници, както и резервните фондове на Организацията;

(б) средствата от Резервния пенсионен фонд, които се третират като специален вид актив на Организацията, предназначен да подпомага пенсионната схема на Организацията чрез осигуряване на необходимите резерви.

Член 39

Плащания на договарящите страни за годишните такси за поддържане на европейски патенти

(1) Всяка договаряща страна плаща на Организацията за всяка получена такса за поддържане на европейски патент в тази страна сума, чийто размер е равен на процент от тази такса, подлежащ на определяне от Административния съвет; процентът не може да превишава 75% и е еднакъв за всички договарящи страни. Ако този процент отговаря на сума, която е по-малка от определената от Административния съвет минимална сума, еднаква за всички страни, договарящата страна плаща на Организацията тази минимална сума.

(2) Всяка договаряща страна предоставя на Организацията такава информация, каквато е необходима на Административния съвет за определяне размера на плащанията.

(3) Падежите на тези плащания се определят от Административния съвет.

(4) Ако дадена сума не е изплатена изцяло до датата на падежа, договарящата страна плаща лихва върху останалата неизплатена сума от датата на падежа.

Член 40

Размер на таксите и плащанията – извънредни финансови вноски

(1) Размерът на посочените в член 38 такси и посоченият в член 39 процент се определят на такова ниво, че приходът от тях да бъде достатъчен бюджетът на Организацията да бъде балансиран.

(2) Ако Организацията обаче не е в състояние да балансира бюджета си при условията, предвидени в алинея 1, договарящите страни внасят на Организацията извънредни финансови вноски, чийто размер се определя от Административния съвет за съответния отчетен период.

(3) Тези извънредни финансови вноски се определят за всяка договаряща страна въз основа на броя на патентните заявки, подадени през предпоследната година преди влизането в сила на тази конвенция, и се изчисляват по следния начин:

(а) едната половина пропорционално на броя на подадените в договарящата страна патентни заявки;

(б) другата половина пропорционално на втория по големина брой на патентните заявки, подадени в другите договарящи страни от физически и юридически лица с местожителство или седалище в съответната договаряща страна.

Обаче, когато сумите, които се дължат от страни, в които броят на подадените патентни заявки надхвърля 25 000, се вземат като цяло и се съставя нова таблица пропорционално на общия брой на патентните заявки, подадени в тези страни.

(4) Когато позицията на дадена договаряща страна в таблицата не може да бъде определена в съответствие с алинея 3, Административният съвет определя позицията на страната с нейно съгласие.

(5) Член 39, алинеи 3 и 4 се прилага с необходимите промени към извънредните финансови вноски.

(6) Извънредните финансови вноски се връщат с лихва при ставка, която е еднаква за всички договарящи страни. Възстановяването на сумите се извършва дотолкова, доколкото е възможно тази цел да бъде предвидена в бюджета; така предвидената сума се разпределя между договарящите страни в съответствие с таблицата, посочена в алинеи 3 и 4.

(7) Извънредните финансови вноски, преведени през даден отчетен период, се връщат изцяло, преди да се върнат всякакви такива вноски или техни части, преведени през някакъв следващ отчетен период.

Член 41

Авансови вноски

(1) По молба на Президента на Европейското патентно ведомство договарящите страни предоставят авансови вноски на Организацията срещу техните плащания и вноски в границите на сумата, определена от Административния съвет. Размерът на такива авансови вноски се определя пропорционално на дължимите суми от договарящите страни за съответния отчетен период.

(2) Член 39, алинеи 3 и 4 се прилага със съответните промени спрямо авансовите вноски.

Член 42

Бюджет

(1) Бюджетът на Организацията трябва да е балансиран. Той се съставя в съответствие с общоприетите счетоводни принципи, заложени във Финансовия правилник. При необходимост може да се съставят изменящи или допълнителни бюджети.

(2) Бюджетът се съставя в разчетна единица, определена във Финансовия правилник.

Член 43

Разрешение за разходи

(1) Предвидените в бюджета разходи могат да се правят в течение на един отчетен период, освен ако Финансовият правилник предвижда друго.

(2) В съответствие с Финансовия правилник всички отпуснати средства, с изключение на тези, отнасящи се до разходи за персонала, които не са изразходвани до края на отчетния период, могат да бъдат пренесени, но не след края на следващия отчетен период.

(3) Средствата се разпределят в различни пера в зависимост от вида и предназначението на разходите и ако е необходимо, се преразпределят в съответствие с Финансовия правилник.

Член 44

Средства за непредвидени разходи

(1) Бюджетът на Организацията може да включва средства за непредвидени разходи.

(2) Използването на тези средства от Организацията е предмет на предварително съгласие от страна на Административния съвет.

Член 45

Отчетен период

Отчетният период започва на 1 януари и завършва на 31 декември.

Член 46

Изготвяне и приемане на бюджета

(1) Президентът на Европейското патентно ведомство представя проектобюджета в Административния съвет не по-късно от датата, посочена във Финансовия правилник.

(2) Бюджетът и всеки изменящ или допълнителен бюджет се приемат от Административния съвет.

Член 47

Временен бюджет

(1) Ако в началото на отчетния период Административният съвет все още не е приел бюджета, могат да се правят месечни разходи по пера или по други раздели от бюджета съгласно разпоредбите на Финансовия правилник в размер на не повече от една дванадесета от бюджетните средства за предишния отчетен период, при условие че средствата, с които може да разполага Президентът на Европейското патентно ведомство, не надвишават една дванадесета от предвидените в проектобюджета средства.

(2) Административният съвет може при спазване на другите разпоредби в алинея 1 да разреши разходи, по-големи от една дванадесета от средствата.

(3) Плащанията по член 37, буква (б) трябва да продължат да се извършват временно при условията, определени съгласно член 39 за годината, предхождаща тази, за която се отнася проектобюджетът.

(4) Временно и в съответствие с таблицата, посочена в член 40, алинеи 3 и 4, договарящите страни плащат всеки месец извънредните финансови вноски, необходими за гарантиране прилагането на алинеи 1 и 2. Член 39, алинея 4 се прилага със съответните промени по отношение на тези вноски.

Член 48

Изпълнение на бюджета

(1) Президентът на Европейското патентно ведомство изпълнява бюджета и всеки изменящ или допълнителен бюджет на своя отговорност и в рамките на отпуснатите средства.

(2) Президентът на Европейското патентно ведомство може в рамките на бюджета и съблюдавайки определените във Финансовия правилник ограничения и условия, да прехвърля средства от едно в друго перо или части на бюджета.

Член 49

Одит на сметките

(1) Сметките за приходите и разходите и балансът на Организацията се проверяват от одитори, чиято независимост не подлежи на съмнение и които се назначават от Административния съвет за срок пет години с възможност за подновяване или продължаване.

(2) Одитът се основава на документацията и ако е необходимо, на място. Той има за цел да установи дали всички приходи са получени и всички разходи са направени законосъобразно и по подходящ начин и дали финансовото ръководство е стабилно. След края на всеки отчетен период одиторите изготвят доклад, включващ подписано одиторско становище.

(3) Президентът на Европейското патентно ведомство представя ежегодно в Административния съвет сметките по бюджета за предходния отчетен период, баланса на активите и пасивите на Организацията заедно с доклада на одиторите.

(4) Административният съвет одобрява годишния баланс и отчета на одиторите и освобождава Президента на Европейското патентно ведомство от отговорност по отношение на изпълнението на бюджета.

Член 50

Финансов правилник

Финансовият правилник определя по-специално:

(а) организацията по съставянето и изпълнението на бюджета, както и отчитането и одитирането на сметките;

(б) начина и процедурата, по които договарящите страни извършват предвидените в член 37 плащания и вноски и предвидените в член 41 авансови вноски за Организацията;

(в) правилата, отнасящи се до отговорностите на служителите, които разрешават и отчитат плащанията, и до мерките за контрол върху тяхната дейност;

(г) процента на лихвите, предвидени в членове 39, 40 и 47;

(д) метода на изчисляване на вноските, дължими по силата на член 146;

(е) състава и задълженията, които да се вменят на Комитета по бюджет и финанси, който се създава от Административния съвет;

(ж) общоприетите принципи на отчетност, на които трябва да се основават бюджетът и годишните финансови отчети.

Член 51

Такси

(1) Европейското патентно ведомство може да събира такси за всяка задача или процедура, осъществени съгласно тази конвенция.

(2) Сроковете за плащане на такси, с изключение на определените в тази конвенция, се предвиждат в Правилника за прилагане.

(3) Когато Правилникът за прилагане предвижда заплащането на дадена такса, в него трябва да се предвидят и правните последици от неплащането на таксата в определения срок.

(4) Правилата относно таксите определят по-специално размера на таксите и начините, по които те трябва да бъдат платени.

Част втора.
МАТЕРИАЛНО ПАТЕНТНО ПРАВО

Глава първа.
ПАТЕНТОСПОСОБНОСТ

Член 52

Патентоспособни изобретения

(1) Европейски патенти се издават за изобретения от всички области на техниката при условие, че са нови, включват изобретателска стъпка и са промишлено приложими.

(2) По-специално не се считат за изобретения по смисъла на алинея 1:

(а) открития, научни теории и математически методи;

(б) резултати от художествено творчество;

(в) планове, правила и методи за умствена дейност, играене на игри или делова дейност, както и компютърни програми;

(г) представяне на информация.

(3) Обектите или дейностите съгласно алинея 2 са изключени от патентоспособност само доколкото европейската патентна заявка или европейският патент се отнасят до тези обекти или дейности като такива.

Член 53

Изключения от патентоспособност

Европейски патенти не се издават по отношение на:

(а) изобретения, търговското използване на които би било в противоречие с обществения ред или морал, такова използване не се счита в противоречие само защото то е забранено от закон или правила в някоя или всички договарящи страни;

(б) сортове растения или породи животни или по същество биологични процеси за производството им; тази разпоредба не се разпростира върху микробиологични процеси или получените чрез тях продукти;

(в) методи за лечение на хора или животни чрез хирургическа намеса или терапия и диагностични методи, прилагани върху хора или животни; тази разпоредба не се прилага спрямо продукти, по-специално вещества и състави, които се използват при някои от тези методи.

Член 54

Новост

(1) Изобретението е ново, ако не е част от нивото на техниката.

(2) Нивото на техниката включва всичко, което е станало общодостъпно чрез писмено или устно описание, използване или по друг начин преди датата на подаване на европейската патентна заявка.

(3) В допълнение нивото на техниката включва и съдържанието на европейски патентни заявки така, както са подадени, датите на подаване на които са по-ранни от датата съгласно алинея 2 и които са публикувани на или след тази дата.

(4) Алинеи 2 и 3 не изключват от патентоспособност вещество или състав, включени в нивото на техниката, които се използват при метод съгласно член 53(в), при условие че използването му при такъв метод не е включено в нивото на техниката.

(5) Алинеи 2 и 3 не изключват от патентоспособност и вещества или състави съгласно алинея 4, предназначени за специално използване при метод съгласно член 53 (в), при условие че такова използване не е включено в нивото на техниката.

Член 55

Разкриване, което не влияе на новостта

(1) При прилагането на член 54 разкритие на изобретението не се взема предвид, когато е направено в период от шест месеца от подаване на европейската патентна заявка, ако се дължи на или е следствие от:

(а) очевидна злоупотреба по отношение на заявителя или неговия законен предшественик, или

(б) факта, че заявителят или неговият законен предшественик е изложил изобретението на официална или официално призната международна изложба, организирана съгласно разпоредбите на Конвенцията за международни изложби, подписана в Париж на 22 ноември 1928 г. и ревизирана последно на 30 ноември 1972 г.

(2) В случаите по алинея 1(б) алинея 1 се прилага само ако заявителят посочи при подаването на европейската патентна заявка, че изобретението е било изложено на такава изложба, като представи удостоверение в срока и при условията, определени в Правилника за прилагане.

Член 56

Изобретателска стъпка

Изобретението има изобретателска стъпка, когато не произтича по очевиден начин от нивото на техниката за специалиста в областта. Ако нивото на техниката включва също документи по смисъла на член 54, алинея 3, тези документи не се вземат предвид при преценката за наличие на изобретателска стъпка.

Член 57

Промишлена приложимост

Изобретението се счита за промишлено приложимо, ако може да бъде произведено или използвано в който и да е отрасъл на промишлеността, включително селското стопанство.

Глава втора.
ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ПОДАВАТ ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТНИ ЗАЯВКИ И ДА ПОЛУЧАВАТ ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ – ПОСОЧВАНЕ НА ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

Член 58

Право на подаване на европейски патентни заявки

Европейска патентна заявка може да бъде подадена от всяко физическо или юридическо лице, както и от всяко друго лице, което по силата на законодателството, регламентиращо дейността му, се приема за юридическо.

Член 59

Множество заявители

Европейската патентна заявка може да бъде подадена и от група заявители или от двама или повече заявители, които посочват различни договарящи страни.

Член 60

Право на европейски патент

(1) Правото на европейски патент принадлежи на изобретателя или на неговия правоприемник. Ако изобретателят е служител, правото на европейски патент се определя в съответствие със законодателството на страната, в която служителят упражнява основната си дейност; ако страната, в която служителят упражнява основната си дейност, не може да се определи, се прилага законодателството на страната, в която се намира седалището на работодателя, който е назначил служителя.

(2) Ако две или повече лица са създали изобретение независимо едно от друго, правото на европейски патент за това изобретение принадлежи на лицето, чиято европейска патентна заявка е с най-ранна дата на подаване, при условие че заявката е публикувана.

(3) В производството пред Европейското патентно ведомство се счита, че правото на европейски патент принадлежи на заявителя.

Член 61

Европейски патентни заявки, подадени от лица, които нямат право на европейски патент

(1) Когато има окончателно решение, съгласно което лице, различно от заявителя, има право на европейския патент, това лице в съответствие с Правилника за прилагане може:

(а) да продължи производството по европейската патентна заявка като негова собствена заявка вместо заявителя;

(б) да подаде нова европейска патентна заявка за същото изобретение, или

(в) да поиска европейската патентна заявка да бъде отказана.

(2) Член 76, алинея 1 се прилага със съответните промени спрямо нова европейска патентна заявка, подадена съгласно алинея 1(б).

Член 62

Право на изобретателя да бъде посочен

Изобретателят има право да бъде посочен пред Европейското патентно ведомство от заявителя или притежателя на европейския патент.

Глава трета.
ДЕЙСТВИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАТЕНТ И ЕВРОПЕЙСКАТА ПАТЕНТНА ЗАЯВКА

Член 63

Срок на действие на европейския патент

(1) Срокът на действие на европейския патент е 20 години от датата на подаване на заявката.

(2) Предходната алинея не ограничава правото на договаряща страна да удължи срока на действие на европейски патент или да предостави съответстваща закрила непосредствено след изтичане срока на действие на патента при условията, прилагани спрямо национални патенти:

(а) в случай на война или подобно извънредно положение, засягащо тази страна;

(б) ако предметът на европейския патент е продукт или метод за производство на продукт или използване на продукт, който подлежи на административна процедура за получаване на изискваното от закона разрешително за пускането му на пазара в тази страна.

(3) Разпоредбите на алинея 2 се прилагат със съответните промени по отношение на европейски патенти, издадени съвместно за група договарящи страни в съответствие с член 142.

(4) Всяка договаряща страна, която предвижда удължаване на срока на действие или съответна закрила съгласно алинея 2(б), може въз основа на споразумение с Организацията да възложи на Европейското патентно ведомство задачи, свързани с прилагането на съответните разпоредби.

Член 64

Права, предоставяни от европейски патент

(1) От датата на публикуване в Европейския патентен бюлетин на съобщението за издаване на европейския патент притежателят му се ползва във всяка страна, за която патентът е издаден, и при условията в алинея 2 със същите права, от каквито би се ползвал с издаването на национален патент в тази страна.

(2) Когато предметът на европейския патент е метод, предоставяната с патента закрила се разпростира върху продуктите, получени директно по този метод.

(3) Нарушенията на европейския патент са обект на националното законодателство.

Член 65

Превод на европейския патент

(1) Всяка договаряща страна може в случаите, когато европейският патент така, както е издаден, изменен или ограничен от Европейското патентно ведомство, не е съставен на един от официалните й езици, да изиска от патентопритежателя да представи в нейното централно ведомство по индустриална собственост превод на патента така, както е издаден, изменен или ограничен, на един от нейните официални езици по негов избор или когато страната е уточнила кой от официалните й езици да бъде използван – на този език. Срокът за представяне на превода е три месеца от датата, на която в Европейския патентен бюлетин е публикувано съобщение за издаването, поддържането с направените промени или ограничението на европейския патент, освен ако заинтересованата страна определи по-дълъг срок.

(2) Всяка договаряща страна, която е приела разпоредби в съответствие с алинея 1, може да предвиди всички или част от разходите за публикуване на превода да се заплащат от патентопритежателя в определен от страната срок.

(3) Всяка договаряща страна може да предвиди, в случай на неспазване на приетите в съответствие с алинеи 1 и 2 разпоредби, европейският патент да се счита за недействителен на нейна територия от датата на подаването на заявката.

Член 66

Еквивалентност на европейска и национална заявка

Европейска патентна заявка с установена дата на подаване се счита за еквивалентна на редовно подадена национална заявка в посочените договарящи страни, като се взема предвид, когато е уместно, претенцията за приоритет, направена за европейската патентна заявка.

Член 67

Права, предоставяни от европейска патентна заявка след публикация

(1) От датата на публикуването й европейската патентна заявка предоставя на патентопритежателя временна закрила, каквато се предоставя съгласно член 64, в договарящите страни, посочени в заявката.

(2) Всяка договаряща страна може да предвиди, че европейската патентна заявка не предоставя предвидената в член 64 закрила. Закрилата, която се предоставя с публикацията на европейската патентна заявка обаче, не може да бъде по-ограничена от закрилата, която се предоставя чрез задължителната публикация на нерешените национални патентни заявки съгласно законодателството на съответната страна. Във всички случаи всяка договаряща страна трябва да предвиди най-малкото възможност заявителят да поиска от датата на публикуване на европейската патентна заявка справедливо обезщетение от всяко лице, използвало изобретението в съответната страна при обстоятелства, при които лицето може съгласно националното законодателство да бъде привлечено под отговорност за нарушаване правата на национален патент.

(3) Всяка договаряща страна, чийто официален език е различен от езика на производството, може да предвиди временната закрила съгласно алинеи 1 и 2 да не действа, докато превод на претенциите на един от официалните й езици по избор на заявителя или на определен от договарящата страна официален език:

(а) бъде общодостъпен по начин, определен от националното законодателство, или

(б) бъде предоставен на лицето, използващо изобретението в дадената страна.

(4) Счита се, че европейската патентна заявка никога не е имала посочените в алинеи 1 и 2 действия, ако е оттеглена, счита се за оттеглена или е окончателно отказана. Същото се отнася и за действията на европейската патентна заявка в договаряща страна, посочването на която е оттеглено или се счита за оттеглено.

Член 68

Правни последици от недействителността или ограничаването на европейския патент

Счита се, че европейската патентна заявка и издаденият въз основа на нея патент не са породили установените съгласно членове 64 и 67 права от датата на подаването на заявката, ако патентът е обявен за недействителен или ограничен при производство по възражения, ограничаване или обявяване на недействителност.

Член 69

Обхват на закрилата

(1) Обхватът на закрилата, предоставяна от европейски патент или европейска патентна заявка, се определя от претенциите. Описанието и чертежите служат за тълкуване на претенциите.

(2) До издаването на европейския патент обхватът на закрилата, предоставяна от европейската патентна заявка, се определя от претенциите в заявката така, както е публикувана. Обаче европейският патент, така както е издаден или изменен в производство по възражения, ограничаване или обявяване на недействителност, предоставя с обратна сила закрилата с европейската патентна заявка, доколкото в резултат на това обхватът на закрилата не е разширен.

Член 70

Автентичен текст на европейската патентна заявка или европейския патент

(1) Текстът на европейската патентна заявка или европейския патент на езика на производството е автентичният текст във всички производства пред Европейското патентно ведомство и във всяка договаряща страна.

(2) Ако обаче европейската патентна заявка е подадена на език, който не е официален език на Европейското патентно ведомство, за автентичен се счита текстът на заявката така, както е подадена по смисъла на тази конвенция.

(3) Всяка договаряща страна може да предвиди преводът съгласно тази конвенция на някой от официалните езици на договарящата страна да се счита в тази страна за автентичен, с изключение на производството по обявяване на недействителност, ако на езика, на който са преведени, европейската патентна заявка или европейският патент предоставят по-ограничена закрила от тази на езика на производството.

(4) Всяка договаряща страна, която приема разпоредба съгласно алинея 3:

(а) трябва да разреши на заявителя или притежателя на патента да подаде коригиран превод на европейската патентна заявка или на европейския патент; такъв коригиран превод няма правен ефект, докато не бъдат изпълнени условията, предвидени от договарящата страна в съответствие с член 65, алинея 2 и член 67, алинея 3;

(б) може да предвиди всяко лице, което добросъвестно използва или е извършило ефективна и сериозна подготовка за използване на изобретението в тази страна, което използване не би представлявало нарушение на заявката или патента в оригиналния превод, да може след влизането в сила на коригирания превод да продължи да използва изобретението в дейността си или за нуждите на тази дейност без заплащане.

Глава четвърта.
ЕВРОПЕЙСКАТА ПАТЕНТНА ЗАЯВКА КАТО ОБЕКТ НА СОБСТВЕНОСТ

Член 71

Прехвърляне и пораждане на права

Европейската патентна заявка може да бъде прехвърляна или да породи права за една или повече от посочените договарящи страни.

Член 72

Прехвърляне

Прехвърлянето на европейска патентна заявка трябва да бъде извършено в писмена форма и да бъде подписано от страните по договора.

Член 73

Договорна лицензия

Европейската патентна заявка може да бъде обект на лицензия изцяло или частично за целите територии или за част от териториите на посочените договарящи страни.

Член 74

Приложим закон

Европейската патентна заявка като обект на собственост се подчинява във всяка посочена договаряща страна на разпоредбите на законодателството, прилагано в тази страна спрямо националните патентни заявки, освен ако конвенцията предвижда друго.

Част трета.
ЕВРОПЕЙСКА ПАТЕНТНА ЗАЯВКА

Глава първа.
ПОДАВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА ПАТЕНТНА ЗАЯВКА

Член 75

Подаване на европейска патентна заявка

(1) Европейската патентна заявка може да се подаде:

(а) в Европейското патентно ведомство, или

(б) в централното ведомство по индустриална собственост или друг компетентен орган на договаряща страна, ако законодателството на тази страна предвижда това и при спазване на член 76, алинея 1; всяка така подадена заявка има същото действие, както, ако е подадена на същата дата в Европейското патентно ведомство.

(2) Алинея 1 не препятства прилагането на правни или административни разпоредби, които в договарящите страни:

(а) се прилагат по отношение на изобретения, за които, поради естеството на техния предмет не може да бъде съобщено в чужбина без предварително разрешение от компетентните органи на дадената страна, или

(б) предвиждат, че всяка заявка трябва да се подаде първо в национален орган или с предварително разрешение директно в друг орган.

Член 76

Разделени европейски заявки

(1) Всяка разделена европейска заявка се подава директно в Европейското патентно ведомство съгласно Правилника за прилагане. Предметът на такава заявка не трябва да излиза извън обхвата на по-ранната заявка, както е подадена; ако това условие е изпълнено, разделената заявка се счита за подадена на датата на подаване на по-ранната заявка, като ползва всички приоритетни права.

(2) Всички договарящи страни, посочени в по-ранната заявка до подаването на разделената европейската заявка, се считат за посочени в разделената заявка.

Член 77

Препращане на европейски патентни заявки

(1) Централното ведомство по индустриална собственост на всяка договаряща страна препраща в Европейското патентно ведомство всички подадени в него или в друг компетентен орган на тази страна европейски патентни заявки в съответствие с Правилника за прилагане.

(2) Европейски патентни заявки, чийто предмет е засекретен, не се препращат в Европейското патентно ведомство.

(3) Европейска патентна заявка, която не е препратена в Европейското патентно ведомство в определения срок, се счита за оттеглена.

Член 78

Изисквания към европейската патентна заявка

(1) Европейската патентна заявка трябва да съдържа:

(a) искане за издаване на европейски патент;

(б) описание на изобретението;

(в) една или повече претенции;

(г) чертежите, посочени в описанието и претенциите;

(д) реферат,

и да отговаря на предвидените в Правилника за прилагане изисквания.

(2) За европейската патентна заявка се заплаща такса за подаване и такса за проучване. Ако таксата за подаване или таксата за проучване не са платени в определения срок, заявката се счита за оттеглена.

Член 79

Посочване на договарящи страни

(1) Всички договарящи страни, членки на тази конвенция към датата на подаване на европейската патентна заявка, се считат за посочени в искането за издаване на европейски патент.

(2) За посочването на договаряща страна се плаща такса за посочване.

(3) Посочването на договаряща страна може да бъде оттеглено по всяко време до издаването на европейския патент.

Член 80

Дата на подаване

Датата на подаване на европейската патентна заявка е датата, на която са изпълнени всички изисквания, посочени в Правилника за прилагане.

Член 81

Посочване на изобретателя

Изобретателят се посочва в европейската патентна заявка. Ако заявителят не е изобретателят или не е единственият изобретател, посочването трябва да съдържа указание за произхода на правото върху европейския патент.

Член 82

Единство на изобретението

Европейската патентна заявка трябва да се отнася само до едно изобретение или до група изобретения, свързани така, че да образуват един общ изобретателски замисъл.

Член 83

Разкриване на изобретението

Европейската патентна заявка трябва да разкрива изобретението по начин, достатъчно ясен и пълен, за да бъде осъществено то от специалиста в областта.

Член 84

Претенции

Претенциите трябва да определят предмета, за който се иска закрила. Те трябва да са ясни и кратки и да се основават на описанието.

Член 85

Реферат

Рефератът служи само за целите на техническата информация; той не може да служи за други цели, по-специално не може да се използва за тълкуване обхвата на исканата закрила, нито за прилагане на член 54, алинея 3.

Член 86

Такси за поддържане на европейска патентна заявка

(1) Таксите за поддържане на европейска патентна заявка се плащат на Европейското патентно ведомство в съответствие с Правилника за прилагане. Тези такси са дължими за третата и всяка следваща година считано от датата на подаване на заявката. Ако такса за поддържане не бъде платена своевременно, заявката се счита за оттеглена.

(2) Задължението за плащане на такси за поддържане приключва с плащането на таксата за годината, в която е публикувано съобщението за издаване на европейския патент в Европейския патентен бюлетин.

Глава втора.
ПРИОРИТЕТ

Член 87

Право на приоритет

(1) Всяко лице или неговият правоприемник, което е подало във или за:

(а) страна – член на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, или

(б) страна – член на Световната търговска организация,

заявка за патент, полезен модел или удостоверение за полезност, или неговият правоприемник, може да се позове за целите на подаване на европейска патентна заявка за същото изобретение на право на приоритет за период от дванадесет месеца от датата на подаване на първата заявка.

(2) Всяка заявка, която е еквивалентна на редовно подадена национална заявка съгласно националното законодателство на страната, в която е подадена, или въз основа на двустранни или многостранни споразумения, включително тази конвенция, се признава за пораждаща право на приоритет.

(3) Под редовно подадена национална заявка се разбира всяка заявка, чиято дата на подаване може да бъде установена независимо от по-нататъшната съдба на заявката.

(4) Последваща заявка със същия предмет като този на предшестваща по-ранна заявка и подадена във или по отношение на същата страна се счита за първа заявка за целите на определяне на приоритета, при условие че на датата на подаване на последващата заявка по-ранната заявка е оттеглена, изоставена или отказана, без да е станала общодостъпна и без да оставя неуредени права, и не е служила за основание за претендиране на приоритет. По-ранната заявка не може да служи след това за основание за претендиране на приоритет.

(5) Ако първата заявка е подадена в орган по индустриалната собственост, който не е обвързан с Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост или на Спогодбата за учредяване на Световната търговска организация, алинеи 1 до 4 се прилагат, ако този орган в съответствие със съобщение на Президента на Европейското патентно ведомство приеме, че първа заявка, подадена в Европейското патентно ведомство, поражда право на приоритет при условия и с действия, еквивалентни на заложените в Парижката конвенция.

Член 88

Претенция за приоритет

(1) Заявител, желаещ да ползва приоритета на по-ранна заявка, трябва да подаде декларация за приоритет и всички други необходими документи в съответствие с Правилника за прилагане.

(2) Европейска патентна заявка може да се позове на множество приоритети, независимо от факта, че са породени в различни страни. Когато е необходимо, множество от приоритети могат да се претендират за всяка една претенция. Когато са претендирани множество от приоритети, сроковете с начало от приоритетната дата започват да текат от датата на най-ранния приоритет.

(3) Когато европейска патентна заявка се позовава на един или повече приоритети, правото на приоритет покрива само тези елементи от европейската патентна заявка, които са включени в заявката или заявките, от които е претендиран приоритет.

(4) Ако определени елементи на изобретението, за което се претендира приоритет, не се съдържат във формулираните в по-ранната заявка претенции, приоритет все пак може да се признае при условие, че такива елементи са разкрити в документите по по-ранната заявка като цяло.

Член 89

Действие на правото на приоритет

Действието на правото на приоритет се състои в това, че приоритетната дата се счита за дата на подаване на европейската патентна заявка за целите на член 54, алинеи 2 и 3 и член 60, алинея 2.

Част четвърта.
ПРОЦЕДУРА ДО ИЗДАВАНЕТО

Член 90

Проверка за установяване на дата на подаване и експертиза на формалните изисквания

(1) Европейското патентно ведомство проверява в съответствие с Правилника за прилагане дали заявката отговаря на изискванията за установяване на дата на подаване.

(2) Ако датата на подаване не може да се установи при проверката по ал. 1, заявката не се разглежда като европейска патентна заявка.

(3) Ако бъде установена дата на подаване на европейската патентна заявка, Европейското патентно ведомство извършва експертиза съгласно Правилника за прилагане дали са изпълнени изискванията на членове 14, 78 и 81 и където е целесъобразно, с член 88, алинея 1 и член 133, алинея 2, както и с другите изисквания, заложени в Правилника за прилагане.

(4) Когато Европейското патентно ведомство констатира недостатъци при извършване на експертизата по алинеи 1 или 3, които могат да бъдат отстранени, то дава на заявителя възможност да ги отстрани.

(5) Ако констатиран при експертизата по алинея 3 недостатък не бъде отстранен, европейската патентна заявка се отказва, освен ако конвенцията предвижда друга правна последица. Когато недостатъкът засяга правото на приоритет, заявката губи това право.

Член 91

Формална експертиза

(отменен)

Член 92

Изготвяне на доклада от европейското проучване

Европейското патентно ведомство в съответствие с Правилника за прилагане изготвя и публикува доклад от европейското проучване във връзка с европейската патентна заявка, който се изготвя въз основа на претенциите, като се вземат под внимание описанието и чертежите.

Член 93

Публикуване на европейската патентна заявка

(1) Европейското патентно ведомство публикува европейската патентна заявка възможно най-скоро:

(а) след изтичане на осемнадесет месеца от датата на подаване или когато се претендира за приоритет, от приоритетната дата, или

(б) по искане на заявителя преди изтичане на този срок.

(2) Европейската патентна заявка се публикува едновременно с описанието на европейския патент, когато решението за издаване на патента влезе в сила, преди да изтече срокът съгласно алинея 1(a).

Член 94

Експертиза на европейската патентна заявка

(1) Европейското патентно ведомство в съответствие с Правилника за прилагане извършва по молба експертиза дали европейската патентна заявка и изобретението, за което се отнася, отговарят на изискванията на тази конвенция. Молбата не се счита за подадена, докато не бъде платена таксата за експертиза.

(2) Ако в определения срок не бъде подадена молба за експертиза, заявката се счита за оттеглена.

(3) Ако в резултат на експертизата се установи, че заявката или изобретението, за което се отнася, не отговарят на изискванията на тази конвенция, експертизният отдел поканва заявителя, колкото пъти е необходимо, да представи своето становище и съгласно член 123, алинея 1 да внесе изменения или допълнения в заявката.

(4) Ако заявителят не отговори своевременно на някое съобщение от експертизния отдел, заявката се счита за оттеглена.

Член 95

Удължаване на срока за подаване на молба за експертиза

(отменен)

Член 96

Експертиза на европейската патентна заявка

(отменен)

Член 97

Издаване или отказ

(1) Ако експертизният отдел счита, че европейската патентна заявка и изобретението, за което се отнася, отговарят на изискванията на тази конвенция, той взема решение за издаване на европейски патент, ако са изпълнени установените в Правилника за прилагане изисквания.

(2) Ако експертизният отдел счита, че европейската патентна заявка или изобретението, за което се отнася, не отговарят на изискванията на конвенцията, той отказва заявката, освен ако в конвенцията е предвидена друга правна последица.

(3) Решението за издаване на европейски патент влиза в сила от датата, на която в Европейския патентен бюлетин е публикувано съобщение за издаването.

Член 98

Публикуване на описанието на европейския патент

Европейското патентно ведомство публикува описанието на европейския патент възможно най-скоро след публикуване в Европейския патентен бюлетин на съобщението за издаване на европейския патент.

Част пета.
ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗРАЖЕНИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА

Член 99

Възражения

(1) В срок девет месеца от публикуване на съобщението за издаване на европейския патент в Европейския патентен бюлетин всяко лице може да уведоми Европейското патентно ведомство за възражение срещу патента в съответствие с Правилника за прилагане. Уведомлението не се счита за подадено, докато не е платена таксата за възражение.

(2) Възражението засяга европейския патент във всички договарящи страни, в които патентът действа.

(3) Страни в производството по възражението са както лицата, подали възражението, така и патентопритежателят.

(4) Когато дадено лице представи доказателство, че по силата на окончателно решение е вписано в Регистъра на патентите на дадена договаряща страна вместо предишния патентопритежател, такова лице замества по молба от негова страна предишния патентопритежател по отношение на тази страна. Независимо от разпоредбите на член 118 предишният притежател и лицето, подало молбата, не се считат за съпритежатели, освен ако и двамата не поискат това.

Член 100

Основания за възражение

Възражение може да се подаде само на следните основания:

(а) предметът на европейския патент не е патентоспособен по смисъла на членове 52 до 57;

(б) европейският патент не разкрива изобретението по начин, достатъчно ясен и пълен, за да може то да бъде осъществено от специалист в областта;

(в) предметът на европейския патент излиза извън обхвата на първоначално подадената заявка или ако патентът е издаден за разделена заявка или за нова заявка, подадена съгласно член 61, извън съдържанието на първоначално подадената по-ранна заявка.

Член 101

Експертиза на възраженията – обявяване на недействителност или поддържане на европейския патент

(1) Ако възражението е допустимо, отделът по възраженията проверява в съответствие с Правилника за прилагане за наличието на поне едно основание за възражение съгласно член 100, което да представлява пречка за поддържане на европейския патент. По време на експертизата отделът по възраженията поканва страните, колкото пъти е необходимо, да представят своето становище по направени от отдела или от друга страна съобщения.

(2) Ако отделът по възраженията счита, че има поне едно основание, явяващо се пречка за поддържане на европейския патент, той обявява патента за недействителен. В противен случай отделът отхвърля възражението.

(3) Ако отделът по възраженията счита, че поради направените от патентопритежателя по време на производството по възраженията изменения патентът и изобретението, за което той се отнася:

(а) отговарят на изискванията на тази конвенция, той решава патентът да се поддържа така, както е изменен, при условие че са изпълнени предвидените в Правилника за прилагане условия;

(б) не отговарят на изискванията на тази конвенция, той обявява патента за недействителен.

Член 102

Обявяване на европейския патент за недействителен или поддържане на европейския патент

(отменен)

Член 103

Публикация на ново описание на европейския патент

Ако европейският патент се поддържа съгласно член 101, алинея 3(a) с направените в него изменения, Европейското патентно ведомство публикува ново описание на европейския патент възможно най-скоро след публикуване в Европейския патентен бюлетин на съобщение за решението по възражението.

Член 104

Разходи

(1) Всяка страна в производството по възраженията поема направените от нея разходи, освен ако отделът по възраженията разпореди, в името на справедливостта и в съответствие с Правилника за прилагане, различно разпределение на разходите.

(2) Процедурата за определяне на разходите се урежда в Правилника за прилагане.

(3) Всяко окончателно решение на Европейското патентно ведомство, определящо размера на разходите, се приема за целите на прилагането му в договарящите страни по същия начин, както и окончателно решение на граждански съд в страната, на чиято територия се прилага решението. Това решение подлежи на проверка само по отношение на неговата автентичност.

Член 105

Намеса на евентуалния нарушител

(1) Всяко трето лице може в съответствие с Правилника за прилагане да се намеси в производството по възраженията след изтичане на срока за възражение, ако докаже, че:

(а) срещу него е заведено дело за нарушение на същия патент, или

(б) в отговор на искане от патентопритежателя да прекрати евентуалното нарушение е завело дело, което да установи, че не нарушава патента.

(2) Допустимата намеса се приема за възражение.

Член 105а

Искане за ограничаване или обявяване на недействителност

(1) По искане на патентопритежателя европейският патент може да бъде обявен за недействителен или ограничен чрез изменение на претенциите. Искането се подава в Европейското патентно ведомство в съответствие с Правилника за прилагане. То не се смята за подадено, докато не бъде платена таксата за ограничаване или обявяване на недействителност.

(2) Искането не може да бъде подадено при висящо производството по възражение срещу европейския патент.

Член 105б

Ограничаване или обявяване на недействителност на европейския патент

(1) Европейското патентно ведомство проверява дали са спазени изискванията за ограничаване или обявяване на недействителност на европейския патент, предвидени в Правилника за прилагане.

(2) Ако Европейското патентно ведомство счита, че искането за ограничаване или обявяване на недействителност на европейския патент отговаря на тези изисквания, то взема решение за ограничаване или обявяване на недействителност на европейския патент в съответствие с Правилника за прилагане. В противен случай ведомството отхвърля искането.

(3) Решението за ограничаване или обявяване на недействителност на европейския патент се прилага във всички договарящи страни, за които е издаден. То влиза в сила от датата, на която в Европейския патентен бюлетин е публикувано съобщение за решението.

Член 105в

Публикуване на коригираното описание на европейския патент

Ако европейският патент бъде ограничен съгласно член 105б, алинея 2, Европейското патентно ведомство публикува коригираното описание на европейския патент възможно най-скоро, след като в Европейския патентен бюлетин е публикувано съобщение за ограничението.

Част шеста.
ПРОЦЕДУРА ПО ЖАЛБИТЕ

Член 106

Решения, подлежащи на обжалване

(1) На обжалване подлежат решенията на получаващата секция, експертизните отдели, отделите по възраженията и правния отдел. Жалбата има суспензивен ефект.

(2) Решение, с което не се прекратява производството по отношение на една от страните, може да се обжалва само заедно с окончателното решение, освен ако решението позволява подаване на отделни жалби.

(3) Правото за подаване на жалба срещу решения, отнасящи се до разпределението или определянето на разходите за производството по възраженията, може да бъде ограничено в Правилника за прилагане.

Член 107

Лица, имащи право да обжалват и да бъдат страна в производството по жалбите

Всяка страна в производството, неудовлетворена от решението, може да го обжалва. Всяка друга страна в производството е страна в обжалването по право.

Член 108

Срок и форма на жалбата

Уведомление за жалбата се подава в Европейското патентно ведомство в съответствие с Правилника за прилагане в срок два месеца от уведомлението за решението. Уведомлението за жалбата не се счита за подадено, докато не бъде платена таксата за обжалването. В срок четири месеца от уведомлението за решението се представят основанията за жалбата в съответствие с Правилника за прилагане.

Член 109

Междинно преразглеждане

(1) Отделът, чието решение се обжалва, коригира решението си, ако счете, че жалбата е допустима и обоснована. Това не важи за случаи, когато срещу жалбоподателя има възражение от друга страна в производството.

(2) Ако в срок три месеца от получаване на основанията за жалбата същата не бъде удовлетворена, тя се изпраща незабавно и без коментар по същество в колегията по жалбите.

Член 110

Разглеждане на жалби

Ако жалбата е допустима, колегията по жалбите проверява дали е основателна. Жалбата се разглежда в съответствие с Правилника за прилагане.

Член 111

Решение по жалбите

(1) След проверката за основателност на жалбата колегията по жалбите взема решение по нея. Колегията по жалбите може или да упражни някое от правата в компетенциите на отдела, чието решение се обжалва, или да предаде случая в този отдел за по-нататъшно разглеждане.

(2) Ако колегията по жалбите предаде случая за по-нататъшно разглеждане от отдела, чието решение е обжалвано, този отдел е обвързан от основанието за решението на колегията по жалбите, доколкото фактите са същите. Ако обжалваното решение е взето от получаващия сектор, експертизният отдел също е обвързан с основанието за решението на колегията по жалбите.

Член 112

Решение или становище на разширената колегия по жалбите

(1) С цел осигуряване на еднакво прилагане на закона или когато възникне правен въпрос от фундаментално значение:

(а) по време на производството по даден случай колегията по жалбите отнася до разширената колегия по жалбите по своя инициатива или по искане на страна по жалбата всеки въпрос, по който смята, че трябва да се вземе решение за посочените цели. Ако колегията по жалбите отхвърли искането, тя трябва да посочи в окончателното си решение основанията за това;

(б) Президентът на Европейското патентно ведомство може да отнесе до разширената колегия по жалбите правен въпрос, по който две колегии по жалбите са взели различни решения.

(2) В случаите, обхванати от алинея 1(а), страните в производството по жалбите са страни в производството пред разширената колегия по жалбите.

(3) Решението на разширената колегия по жалбите съгласно алинея 1(a) е обвързващо за колегията по жалбите по отношение на съответната жалба.

Член 112а

Молба за преразглеждане от разширената колегия по жалбите

(1) Всяка страна в производството по жалбата, която е засегната от решението на колегията по жалбите, може да подаде молба за преразглеждане на решението от разширената колегия по жалбите.

(2) Молбата може да се подаде само на следните основания:

(а) член на колегията по жалбите е участвал във вземането на решението в противоречие с член 24, алинея 1 или е участвал, въпреки че е бил изключен по силата на решение съгласно член 24, алинея 4;

(б) в колегията по жалбите е участвало лице, което не е член на колегиите по жалбите;

(в) извършено е съществено нарушение на член 113;

(г) по време на производството по жалбата е извършено друго съществено нарушение на процедурата, дефинирано в Правилника за прилагане; или

(д) на решението е повлияло криминално деяние, което е установено съгласно условията, залегнали в Правилника за прилагане.

(3) Молбата за преразглеждане няма суспензивен ефект.

(4) Молбата за преразглеждане трябва да е обоснована в съответствие с Правилника за прилагане. Ако се основава на алинея 2 от (а) до (г), молбата трябва да бъде подадена в срок два месеца от уведомлението за решението на колегията по жалбите. Ако се основава на алинея 2(д), молбата трябва да бъде подадена в срок два месеца от датата на установяване на криминалното деяние и не по-късно от пет години от уведомлението за решението на колегията по жалбите. Молбата не се счита за подадена, докато не бъде платена съответната такса.

(5) Разширената колегия по жалбите разглежда молбата за преразглеждане в съответствие с Правилника за прилагане. Ако молбата е основателна, разширената колегия по жалбите отменя решението и възобновява производство пред колегиите по жалбите в съответствие с Правилника за прилагане.

(6) Всяко лице, което в посочена договаряща страна добросъвестно е използвало или е извършило ефикасна и сериозна подготовка за използване на изобретението, предмет на публикувана европейска патентна заявка или европейски патент в периода между решението на колегията по жалбите и публикацията в Европейския патентен бюлетин на уведомлението за решението на разширената колегия по жалбите, може по негова молба да продължи без заплащане да използва изобретението в своята дейност или за нуждите на тази дейност.

Част седма.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Глава първа.
ОБЩИ ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 113

Право на изслушване и основания за решенията

(1) Решенията на Европейското патентно ведомство могат да се основават само на мотиви или доказателства, по които заинтересованите страни са имали възможност да представят своите становища.

(2) Европейското патентно ведомство разглежда и взема решения само по представения му или одобрен от заявителя или патентопритежателя текст на европейската патентна заявка или европейския патент.

Член 114

Проверка от Европейското патентно ведомство по негова инициатива

(1) Европейското патентно ведомство по своя инициатива извършва проверка на фактите в провежданото пред него производство; при проверката то не е ограничено от представените от страните факти, доказателства и аргументи и от техните искания.

(2) Европейското патентно ведомство може да игнорира факти или доказателства, представени от страните след изтичане на определения срок.

Член 115

Възражения от трети лица

В производство пред Европейското патентно ведомство след публикуване на европейската патентна заявка всяко трето лице може в съответствие с Правилника за прилагане да направи възражение относно патентоспособността на изобретението, предмет на заявката или патента. Това лице не е страна в производството.

Член 116

Устно производство

(1) Устно производство се провежда или по искане на Европейското патентно ведомство, ако то счете това за целесъобразно, или по искане на някоя от страните в производството. Европейското патентно ведомство може обаче да отхвърли искане за допълнително устно производство пред същия отдел, ако страните и предметът на производството са същите.

(2) Независимо от алинея 1 устно производство пред получаващия сектор се провежда по искане на заявителя само ако получаващият сектор сметне това за целесъобразно или когато предвижда отказ на европейската патентна заявка.

(3) Устното производство пред получаващия сектор, експертизните отдели и правния отдел не е публично.

(4) Публично е устното производство пред колегиите по жалбите и разширената колегия по жалбите, включително вземането на решение, след публикуването на европейската патентна заявка, както и устното производство пред отделите по възраженията, освен ако отделът, пред който се осъществява производството, реши друго в случаи, когато публичността би довела до сериозни и неоправдани отрицателни последици, по-специално за някоя от страните в производството.

Член 117

Начини за представяне и събиране на доказателства

(1) В производството пред Европейското патентно ведомство начините за представяне или събиране на доказателства включват следното:

(а) изслушване на страните;

(б) искания за информация;

(в) представяне на документи;

(г) изслушване на свидетели;

(д) експертни становища;

(е) разследване;

(ж) писмени клетвени декларации.

(2) Процедурата по представяне на такива доказателства се урежда в Правилника за прилагане.

Член 118

Единство на европейската патентна заявка или европейския патент

Когато заявителите или притежателите на европейския патент са различни лица по отношение на различни посочени договарящи страни, те се считат за съзаявители или съпритежатели за целите на производството пред Европейското патентно ведомство. Единството на заявката или патента в това производство не трябва да бъде нарушено; по-специално текстът на заявката или патента трябва да е еднакъв за всички посочени договарящи страни, освен ако конвенцията предвижда друго.

Член 119

Уведомяване

Европейското патентно ведомство уведомява по своя инициатива за всички решения, призовки, известия и съобщения в съответствие с Правилника за прилагане. При извънредни обстоятелства уведомленията могат да се извършват с посредничеството на централните ведомства по индустриална собственост на договарящите страни.

Член 120

Срокове

Правилникът за прилагане определя:

(а) сроковете, които трябва да се спазват в производство пред Европейското патентно ведомство и които не са определени в тази конвенция;

(б) начина за изчисляване на сроковете и условията за продължаването им;

(в) минималната и максималната продължителност на сроковете, които определя Европейското патентно ведомство.

Член 121

Продължаване на процедурата по европейската патентна заявка

(1) Ако заявителят не спази срок пред Европейското патентно ведомство, той може да поиска продължаване на процедурата по европейската патентна заявка.

(2) Европейското патентно ведомство удовлетворява искането, при условие че са спазени изискванията, предвидени в Правилника за прилагане. В противен случай искането се отхвърля.

(3) Ако искането бъде удовлетворено, правните последици от неспазването на срока се считат за ненастъпили.

(4) Продължаване на процедурата не се допуска по отношение на сроковете по член 87, алинея 1, член 108 и член 112а, алинея 4, както и по отношение на сроковете за подаване на искане за продължаване на процедурата или възстановяване на права. Правилникът за прилагане може да изключи продължаването на процедурата и за други срокове.

Член 122

Възстановяване на права

(1) Заявител или притежател на европейски патент, който въпреки положената дължима грижа при дадените обстоятелства не е успял да спази срок пред Европейското патентно ведомство, може да възстанови правата си по негово искане, ако като пряко последствие от неспазването на срока, европейската патентна заявка или някое искане са отказани или европейската патентна заявка се счита за оттеглена или европейският патент е обявен за недействителен или е загубено някое друго право или средство за обжалване.

(2) Европейското патентно ведомство удовлетворява искането, при условие че са спазени условията съгласно алинея 1 или други изисквания, установени от конвенцията. В противен случай искането се отхвърля.

(3) Ако искането бъде удовлетворено, правните последици от неспазването на срока се считат за ненастъпили.

(4) Не се допуска възстановяване на права по отношение на срока за подаване на искане за възстановяване на права. Правилникът за прилагане може да изключи възстановяването и на други срокове.

(5) Всяко лице, което в посочена договаряща страна добросъвестно е използвало или е извършило ефикасна и сериозна подготовка за използване на изобретението, предмет на публикувана европейска патентна заявка или европейски патент, в периода между загубата на права, предвиден в алинея 1, и публикуването в Европейския патентен бюлетин на съобщението за възстановяване на тези права, може да продължи да използва изобретението в своята дейност или за нуждите на тази дейност без заплащане.

(6) Нищо в този член не ограничава правото на дадена договаряща страна да постанови възстановяване на права по отношение на срокове, които са предвидени в тази конвенция и които трябва да се спазват пред органите на тази страна.

Член 123

Промени

(1) Европейската патентна заявка и европейският патент могат да бъдат изменени в производството пред Европейското патентно ведомство в съответствие с Правилника за прилагане. Във всички случаи на заявителя се дава поне една възможност да внесе промени в заявката по свое желание.

(2) Европейската патентна заявка или европейският патент не могат да бъдат променяни така, че предметът им да излиза извън съдържанието на заявката, както е подадена.

(3) Измененията в европейския патент трябва да са такива, че да не водят до разширяване на обхвата на закрилата.

Член 124

Информация за предшестващото ниво на техниката

(1) Европейското патентно ведомство може в съответствие с Правилника за прилагане да покани заявителя да представи информация за предшестващото ниво на техниката, взето под внимание в национални или регионални патентни производства и отнасящо се до изобретение, за което е подадена европейската патентна заявка.

(2) Ако заявителят не отговори своевременно на поканата по алинея 1, европейската патентна заявка се счита за оттеглена.

Член 125

Позоваване на общи принципи

При липса на процедурни разпоредби в тази конвенция Европейското патентно ведомство взема под внимание общоприетите в договарящите страни принципи на процесуалното право.

Член 126

Прекратяване на финансовите задължения

(отменен)

Глава втора.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ИЛИ ОФИЦИАЛНИТЕ ОРГАНИ

Член 127

Регистър на европейските патенти

Европейското патентно ведомство поддържа Регистър на европейските патенти, в който се вписват данните, предвидени в Правилника за прилагане. Вписване в регистъра не се извършва преди публикуването на европейската патентна заявка. На обществеността се предоставя свободен достъп до регистъра на европейските патенти.

Член 128

Достъп до досиетата

(1) До досиетата на непубликувани европейски патентни заявки не се предоставя свободен достъп без съгласието на заявителя.

(2) Всяко лице, което може да докаже, че заявителят е предявил срещу него правата, произтичащи от европейската патентна заявка, може да получи достъп до досието на заявката преди публикуването й и без съгласието на заявителя.

(3) Когато е публикувана разделена европейска заявка или нова европейска патентна заявка, подадена съгласно член 61, алинея 1, всяко лице може да получи достъп до досието на по-ранната заявка преди публикуването й и без съгласието на заявителя.

(4) След публикуването на европейската патентна заявка до досиетата на заявката и на издадения въз основа на нея европейски патент може да се предостави достъп при поискване и при спазване на ограниченията, предвидени в Правилника за прилагане.

(5) Европейското патентно ведомство може да съобщи на трети лица или да публикува данните, предвидени в Правилника за прилагане, и преди публикуването на европейската патентна заявка.

Член 129

Периодични издания

Европейското патентно ведомство публикува периодично:

(а) Европейски патентен бюлетин, съдържащ данни, чиято публикация е предвидена в конвенцията, Правилника за прилагане или е определена от Президента на Европейското патентно ведомство;

(б) Официален бюлетин, съдържащ уведомления и информация от общ характер от Президента на Европейското патентно ведомство, както и информация относно конвенцията и нейното прилагане.

Член 130

Обмен на информация

(1) Европейското патентно ведомство и централните ведомства по индустриална собственост на договарящите страни си предоставят при поискване всякаква полезна информация относно европейски или национални патентни заявки и патенти и производството по тях, освен ако в конвенцията или в националните законодателства е предвидено друго.

(2) Алинея 1 се прилага по отношение на предоставянето на информация по силата на работни споразумения между Европейското патентно ведомство и:

(а) централните ведомства по индустриална собственост на други страни;

(б) междуправителствени организации, които имат право да издават патенти;

(в) други организации.

(3) Предоставянето на информация съгласно алинеи 1 и 2(а) и (б) не е обект на ограниченията, предвидени в член 128. Административният съвет може да реши, че съобщенията съгласно алинея 2(в) не са обект на тези ограничения, при условие че съответната организация третира предоставената информация като поверителна до публикуването на европейската патентна заявка.

Член 131

Административно и правно сътрудничество

(1) Европейското патентно ведомство и съдилищата или други органи в договарящите страни си оказват съдействие при поискване чрез предоставяне на информация или осигуряване на достъп до досиета, освен ако конвенцията или националните законодателства предвиждат друго. Когато Европейското патентно ведомство предоставя на съдилища, прокуратури или централни ведомства за индустриална собственост достъп до досиета, този достъп не е обект на ограниченията по член 128.

(2) След като са получили искане за съдействие от Европейското патентно ведомство, съдилищата и другите компетентни органи на договарящите страни предприемат от името на ведомството и в рамките на компетенциите си всички необходими разследвания и други правни мерки.

Член 132

Обмен на публикации

(1) Европейското патентно ведомство и централните ведомства по индустриална собственост на договарящите страни си изпращат при поискване и за собствена употреба един или повече екземпляри от публикациите си безплатно.

(2) Европейското патентно ведомство може да сключва споразумения за обмен или предоставяне на публикации.

Глава трета.
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 133

Общи принципи на представителството

(1) При спазване на разпоредбите в алинея 2 никое лице не може да бъде принуждавано да бъде представлявано от професионален представител в производство, установено от тази конвенция.

(2) Физически и юридически лица, които нямат местожителство или седалище в дадена договаряща страна, се представляват от професионален представител и действат чрез него във всички производства, установени от тази конвенция, с изключение на подаването на европейската патентна заявка; в Правилника за прилагане може да се предвидят и други изключения.

(3) Физически и юридически лица с местожителство или седалище в дадена договаряща страна могат да бъдат представлявани в производства, установени от тази конвенция, от служител, който не е задължително професионален представител, но който трябва да е упълномощен в съответствие с Правилника за прилагане. Правилникът за прилагане може да определи дали и при какви условия служител на такова юридическо лице може да представлява и други юридически лица, които са с местожителство в дадена договаряща страна и имат икономически връзки с първото юридическо лице.

(4) Правилникът за прилагане може да съдържа специални разпоредби относно общото представителство на съвместно действащи страни.

Член 134

Представителство пред Европейското патентно ведомство

(1) Представителството на физически и юридически лица може да се поема в производства съгласно тази конвенция само от професионални представители, чиито имена са вписани в специален списък, поддържан за тази цел от Европейското патентно ведомство.

(2) Всяко физическо лице, което:

(а) е гражданин на договаряща страна,

(б) има седалище или е назначено на работа в дадена договаряща страна, и

(в) е издържало европейския изпит за квалификация, може да бъде вписано в списъка на професионалните представители.

(3) В срок една година от датата, на която присъединяването на дадена страна към тази конвенция влиза в сила, вписване в този списък може да поиска и всяко физическо лице, което:

(а) е гражданин на договаряща страна,

(б) има седалище или е назначено на работа в присъединилата се към конвенцията страна, и

(в) има право да представлява физически и юридически лица в областта на патентите пред централното ведомство по индустриална собственост на тази страна; когато това право не е свързано с изискване за специална професионална квалификация, лицето трябва да е действало постоянно като представител в тази страна в течение на поне пет години.

(4) Вписването се извършва въз основа на молба, придружена от удостоверение, в което се посочва, че условията съгласно алинеи 2 и 3 са изпълнени.

(5) Лицата, чиито имена са вписани в списъка на професионалните представители, имат право да предприемат действия във всички производства съгласно тази конвенция.

(6) За целите на своята дейност като професионален представител всяко лице, чието име е вписано в списъка съгласно алинея 1, има право да установи седалище във всяка договаряща страна, в която могат да се провеждат производствата, установени съгласно тази конвенция, като се вземе под внимание Протоколът за централизацията, приложен към конвенцията. В отделни случаи органите в дадена страна могат да откажат това право само на основание правни разпоредби, приети с цел да се защитят общественият ред, сигурност и законност. Преди да се предприеме такава мярка, тя трябва да бъде съгласувана с Президента на Европейското патентно ведомство.

(7) Президентът на Европейското патентно ведомство може да направи изключение от:

(а) изискването съгласно алинеи 2(a) или 3(a) при специални обстоятелства;

(б) изискването съгласно алинея 3(в), второ изречение, ако заявителят представи доказателство, че е придобил необходимата квалификация по друг начин.

(8) Представителство в производствата съгласно тази конвенция може да се поеме на същото основание както от професионален представител, и от всеки адвокат, оторизиран да практикува в една от договарящите страни и със седалище в нея, доколкото той има право да действа в тази страна като професионален представител в областта на патентите. Алинея 6 се прилага със съответните промени.

Член 134а

Институт на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство

(1) Административният съвет е компетентен да приема и да променя разпоредби относно:

(а) Института на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство, наричан по-нататък „Институтът“;

(б) квалификацията и подготовката на дадено лице, необходими за допускането му до европейския изпит за квалификация, и провеждането на този изпит;

(в) дисциплинарния контрол, упражняван от Института или от Европейското патентно ведомство по отношение на професионалните представители;

(г) задължението на професионалния представител за спазване на поверителност и привилегията му да не разкрива по време на производството пред Европейското патентно ведомство поверителни сведения, разменени между него и клиента му или някое друго лице.

(2) Всяко лице, което е вписано в списъка на професионалните представители съгласно член 134, алинея 1, е член на Института.

Част осма.
ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Глава първа.
ТРАНСФОРМАЦИЯ В НАЦИОНАЛНА ПАТЕНТНА ЗАЯВКА

Член 135

Молба за трансформация

(1) Централното ведомство по индустриална собственост на посочена договаряща страна прилага по молба на заявителя или притежателя на европейски патент процедурата за издаване на национален патент при следните обстоятелства:

(а) когато заявката за европейски патент се счита за оттеглена по силата на член 77, алинея 3;

(б) в подобни други случаи, предвидени в националното законодателство, в които европейската патентна заявка е отказана, оттеглена или се счита за оттеглена, или европейският патент е обявен за недействителен съгласно тази конвенция.

(2) В случая по алинея 1(a) молбата за трансформация се подава в централното ведомство по индустриална собственост, в което е подадена европейската патентна заявка. Това ведомство препраща молбата при спазване на разпоредбите относно националната сигурност директно в централните ведомства по индустриална собственост на посочените в нея договарящи страни.

(3) В случаите съгласно алинея 1(б) молбата за трансформация се препраща в Европейското патентно ведомство в съответствие с Правилника за прилагане. Молбата не се счита за подадена, докато не бъде платена таксата за трансформация. Европейското патентно ведомство препраща молбата в централните ведомства по индустриална собственост на посочените в нея договарящи страни.

(4) Действието на европейската патентна заявка съгласно член 66 се прекратява, ако молбата за трансформация не бъде препратена своевременно.

Член 136

Представяне и препращане на молбата

(отменен)

Член 137

Формални изисквания за трансформация

(1) Спрямо европейска патентна заявка, препратена съгласно член 135, алинея 2 или 3, не се прилагат предвидени в националното законодателство формални изисквания, които са различни от или допълнителни към предвидените в конвенцията.

(2) Всяко централно ведомство по индустриална собственост, в което е препратена заявката, може да изиска от заявителя в срок най-малко два месеца да:

(а) плати националната такса за заявяване;

(б) подаде превод на оригиналния текст на европейската патентна заявка на официалния език на страната и когато е целесъобразно, на изменения по време на производството пред Европейското патентно ведомство текст, който заявителят иска да използва за целите на националната процедура.

Глава втора.
ОБЯВЯВАНЕ НА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ И ПРЕДХОДНИ ПРАВА

Член 138

Обявяване на недействителност на европейски патенти

(1) При спазване на разпоредбите на член 139 европейският патент може да бъде обявен за недействителен в договаряща страна на следните основания:

(а) предметът на европейския патент не е патентоспособен по смисъла на членове 52 до 57;

(б) европейският патент не разкрива изобретението достатъчно ясно и пълно, за да може да бъде възпроизведено от специалист в областта;

(в) предметът на европейския патент излиза извън съдържанието на заявката, както е подадена, или, ако патентът е издаден за разделена заявка или за нова заявка, подадена съгласно член 61 – извън съдържанието на по-ранната заявка, както е подадена;

(г) предоставената с европейския патент закрила е разширена; или

(д) притежателят на европейския патент няма право на европейски патент по смисъла на член 60, алинея 1.

(2) Ако основанията за недействителност засягат европейския патент само частично, патентът се ограничава чрез съответно изменение на претенциите и се обявява за недействителен частично.

(3) В производство пред компетентния съд или орган относно валидността на европейския патент патентопритежателят на патент има право да ограничи патента чрез промени в претенциите. Ограниченият по този начин патент съставлява основата за производството.

Член 139

Предходни права и права, възникващи от същата дата

(1) Във всяка посочена договаряща страна предходното право на европейска патентна заявка или европейски патент се разглежда по отношение на национална патентна заявка и национален патент като право на национална патентна заявка или на национален патент.

(2) Във всяка договаряща страна действието на предходното право на национална патентна заявка и национален патент спрямо европейски патент, в който тази договаряща страна е посочена, е същото както по отношение на национален патент.

(3) Всяка договаряща страна може да определи дали и при какви условия изобретение, разкрито в европейска патентна заявка или патент и в национална патентна заявка или патент със същата дата на подаване или, при наличието на претенция за приоритет, със същата приоритетна дата могат да бъдат закриляни едновременно с двете заявки или двата патента.

Глава трета.
ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ

Член 140

Национални полезни модели и удостоверения за полезност

Членове 66, 124, 135, 137 и 139 се прилагат към полезни модели и удостоверения за полезност и към заявки за полезни модели и за удостоверения за полезност, регистрирани или подадени в договарящите страни, чиито законодателства предвиждат закрила на такива модели и удостоверения.

Член 141

Такси за поддържане на европейски патент

(1) Такси за поддържане на европейски патент се дължат само за годините, следващи определената съгласно член 86, алинея 2 година.

(2) Такси за поддържане, чийто срок е в рамките на два месеца от публикуване в Европейския патентен бюлетин на съобщението за издаване на европейския патент, се считат за платени, ако са платени в този срок. Всяка допълнителна такса, предвидена в националното законодателство, не се дължи.

Част девета.
СПЕЦИАЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Член 142

Унитарни патенти

(1) Всяка група от договарящи страни, които са предвидили по силата на специално споразумение издадените за тези страни европейски патенти да имат единно действие на техните територии, могат да предвидят, че европейският патент ще бъде издаван само по отношение на всички тези страни заедно.

(2) Разпоредбите на тази част се прилагат спрямо група договарящи страни, които са се възползвали от предвиденото съгласно алинея 1 право.

Член 143

Специални отдели в Европейското патентно ведомство

(1) Групата договарящи страни може да възложи на Европейското патентно ведомство допълнителни задачи.

(2) За изпълнение на допълнителните задачи в рамките на Европейското патентно ведомство може да се създадат специални отдели, общи за договарящите страни от групата. Тези специални отдели се ръководят от Президента на Европейското патентно ведомство; разпоредбите на член 10, алинеи 2 и 3 се прилагат със съответните промени.

Член 144

Представителство пред специалните отдели

Групата договарящи страни може да изготви специални разпоредби, уреждащи представителството на страни пред отделите съгласно член 143, алинея 2.

Член 145

Специален комитет към Административния съвет

(1) Групата договарящи страни може да създаде специален комитет към Административния съвет за упражняване на контрол върху дейността на специалните отдели, създадени съгласно член 143, алинея 2. Европейското патентно ведомство предоставя на комитета персонал, помещения и оборудване, необходими за изпълнение на задълженията му. Президентът на Европейското патентно ведомство отговаря за дейността на специалните отдели пред специалния комитет към Административния съвет.

(2) Групата договарящи страни определя състава, компетенциите и функциите на специалния комитет.

Член 146

Покриване на разходите за изпълнение на специални задачи

Когато на Европейското патентно ведомство са възложени допълнителни задачи съгласно член 143, направените от Организацията разходи за изпълнение на тези задачи се поемат от групата договарящи страни. Когато за изпълнение на тези задачи в Европейското патентно ведомство са създадени специални отдели, групата покрива разходите за персонала, помещенията и оборудването на тези отдели. Член 39, алинеи 3 и 4, член 41 и член 47 се прилагат със съответните промени.

Член 147

Плащания във връзка с таксите за поддържане на унитарни патенти

Ако групата договарящи страни е установила единна таблица на таксите за поддържане на европейски патенти, процентът съгласно член 39, алинея 1 се изчислява въз основа на тази единна таблица; за унитарния патент важи минималната сума съгласно член 39, алинея 1. Член 39, алинеи 3 и 4 се прилага със съответните промени.

Член 148

Европейската патентна заявка като обект на собственост

(1) Член 74 се прилага, освен ако групата договарящи страни e предвидила друго.

(2) Групата договарящи страни може да предвиди европейска патентна заявка, в която тези договарящи страни са посочени, да бъде прехвърляна, залагана и да бъде обект на каквито и да било правни средства за изпълнение само по отношение на всички договарящи страни от групата и в съответствие с разпоредбите на специалното споразумение.

Член 149

Едновременно посочване

(1) Групата договарящи страни може да предвиди тези страни да могат да бъдат посочвани само едновременно, както и че посочването само на една или няколко от тях се счита за посочване на всички страни от групата.

(2) Когато Европейското патентно ведомство действа като посочено ведомство съгласно член 153, алинея 1, алинея 1 се прилага, ако заявителят е посочил в международната заявка, че желае да получи европейски патент за една или повече от посочените страни от групата. Същото важи и ако заявителят посочи в международната заявка една от договарящите страни от групата, съгласно националното законодателство на която посочването на тази страна означава, че заявката е за европейски патент.

Член 149а

Други споразумения между договарящите страни

(1) Нищо в тази конвенция не може да се тълкува като ограничаващо правото на някои или на всички договарящи страни да сключват специални споразумения по въпроси, отнасящи се до европейските патентни заявки или европейските патенти, които съгласно тази конвенция се уреждат от националното законодателство, и по-специално:

(а) споразумение, с което се учредява европейски патентен съд, общ за сключилите споразумението договарящи страни;

(б) споразумение, с което се учредява орган, общ за сключилите споразумението договарящи страни, който да предоставя по искане от страна на национални съдилища или квазисъдебни органи становища по въпроси относно европейското или хармонизирано национално патентно законодателство;

(в) споразумение, съгласно което сключилите го договарящи страни се отказват изцяло или частично от превода на европейски патенти съгласно член 65;

(г) споразумение, съгласно което сключилите го договарящи страни предвиждат преводите на европейски патенти съгласно член 65 да могат да се подават във и да се публикуват от Европейското патентно ведомство.

(2) Административният съвет е компетентен да решава, че:

(а) членовете на колегиите по жалбите и разширената колегия по жалбите могат да бъдат членове на европейски патентен съд или на общ орган и да участват в производство пред този съд или орган в съответствие с всяко такова споразумение;

(б) Европейското патентно ведомство предоставя на даден общ орган помощен персонал, помещения и оборудване, които могат да бъдат необходими за изпълнение на задълженията му, а направените от този орган разходи се поемат изцяло или частично от Организацията.

Част десета.
МЕЖДУНАРОДНИ ЗАЯВКИ, ПОДАДЕНИ СЪГЛАСНО ДОГОВОРА ЗА ПАТЕНТНО КООПЕРИРАНЕ – ЕВРО-РСТ ЗАЯВКИ

Член 150

Прилагане на Договора за патентно коопериране

(1) Договорът за патентно коопериране от 19 юни 1970 г., наричан по-нататък РСТ, се прилага в съответствие с разпоредбите на тази част.

(2) Международни заявки, подадени съгласно РСТ, могат да бъдат предмет на производство пред Европейското патентно ведомство. В такова производство се прилагат разпоредбите на РСТ и Правилника за прилагането му, допълнени от разпоредбите на тази конвенция. В случай на противоречие се прилагат разпоредбите на РСТ или на Правилника за прилагането му.

Член 151

Европейското патентно ведомство като получаващо ведомство

Европейското патентно ведомство действа като получаващо ведомство по смисъла на РСТ в съответствие с Правилника за прилагане. Прилага се член 75, алинея 2.

Член 152

Европейското патентно ведомство като Международен орган за проучване или Международен орган за предварителна експертиза

Европейското патентно ведомство действа като Международен орган за проучване и Международен орган за предварителна експертиза по смисъла на РСТ по силата на споразумение между Организацията и Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост за заявители, които са жители или граждани на договаряща страна по конвенцията. Споразумението може да предвижда Европейското патентно ведомство да действа по отношение и на други заявители.

Член 153

Европейското патентно ведомство като посочено или избрано ведомство

(1) Европейското патентно ведомство е:

(а) посочено ведомство за всяка договаряща страна по конвенцията, по отношение на която РСТ е в сила, която е посочена в международната заявка и за която заявителят желае да получи европейски патент, и

(б) избрано ведомство, ако заявителят е избрал посочена съгласно буква (a) страна.

(2) Международна заявка, за която Европейското патентно ведомство е посочено или избрано ведомство и която е с установена международна дата на подаване, е еквивалентна на редовно подадена европейска заявка (евро-РСТ заявка).

(3) Международната публикация на евро-РСТ заявка на един от официалните езици на Европейското патентно ведомство замества публикацията на европейската патентна заявка и за нея се публикува съобщение в Европейския патентен бюлетин.

(4) Ако евро-РСТ заявката е публикувана на друг език, в Европейското патентно ведомство се подава превод на един от официалните езици на ведомството, което публикува превода. При спазване на член 67, алинея 3 временната закрила съгласно член 67, алинеи 1 и 2 има действие от датата на публикацията.

(5) Евро-РСТ заявката се третира като европейска патентна заявка и се счита за част от нивото на техниката съгласно член 54, алинея 3, ако са изпълнени условията, определени в алинея 3 или 4 и в Правилника за прилагане.

(6) Докладът от международно проучване, изготвен по отношение на евро-РСТ заявка, или заместващата го декларация, както и международната им публикация, заместват доклада от европейското проучване и съобщението за публикуването му в Европейския патентен бюлетин.

(7) Допълнителен доклад от европейско проучване се изготвя за всяка евро-РСТ заявка съгласно алинея 5. Административният съвет може да реши да не се изготвя допълнителен доклад от проучването или таксата за проучване да се намали.

Член 154

Европейското патентно ведомство като международен орган за проучване

(отменен)

Член 155

Европейското патентно ведомство като международен орган за предварителна експертиза

(отменен)

Член 156

Европейското патентно ведомство като избрано ведомство

(отменен)

Член 157

Доклад от международното проучване

(отменен)

Член 158

Публикуване на международната заявка и предоставянето й на Европейското патентно ведомство

(отменен)

Част единадесета.
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

(отменени)

Част дванадесета.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 164

Правилник за прилагане и протоколи

(1) Правилникът за прилагане, Протоколът за признаването, Протоколът за привилегиите и имунитетите, Протоколът за централизацията, Протоколът за тълкуването на член 69 и Протоколът за попълването на щата на служителите са неделима част от конвенцията.

(2) В случай на противоречие между разпоредбите на конвенцията и тези на Правилника за прилагане се прилагат разпоредбите на конвенцията.

Член 165

Подписване – ратификация

(1) Конвенцията е отворена за подписване до 5 април 1974 г. от страните, които са взели участие в Междуправителствената конференция за учредяване на Европейска система за издаване на патенти или са били уведомени за провеждането на тази конференция и са получили възможност да участват в нея.

(2) Конвенцията подлежи на ратификация; инструментите за ратификация се депозират при правителството на Федерална република Германия.

Член 166

Присъединяване

(1) Конвенцията е отворена за присъединяване на:

(а) страните съгласно член 165, алинея 1;

(б) всяка друга европейска страна по покана на Административния съвет.

(2) Всяка страна, която е била член на конвенцията и е престанала да бъде такава в резултат на прилагането на член 172, алинея 4, може отново да стане член на конвенцията, като се присъедини към нея.

(3) Инструментите за присъединяване се депозират при правителството на Федерална република Германия.

Член 167

Уговорки

(отменен)

Член 168

Териториална сфера на прилагане

(1) Всяка договаряща страна може да декларира в инструмента за ратификация или присъединяване или да информира правителството на Федерална република Германия във всеки следващ момент чрез писмено уведомление, че тази конвенция е приложима по отношение на една или повече от териториите, за чиито външни отношения тя отговаря. Издадени за тази договаряща страна европейски патенти действат и на териториите, за които е влязла в сила такава декларация.

(2) Ако декларацията съгласно алинея 1 се съдържа в инструмента за ратификация или присъединяване, тя влиза в сила на датата на ратификацията или присъединяването; ако декларацията е направена в уведомление след депозиране на инструмента за ратификация или присъединяване, уведомлението влиза в сила шест месеца след датата на получаването му от правителството на Федерална република Германия.

(3) Всяка договаряща страна може по всяко време да декларира, че действието на тази конвенция се прекратява по отношение на част от или всички територии, за които е направила декларация съгласно алинея 1. Такава декларация влиза в сила една година след датата, на която правителството на Федерална република Германия е получило уведомление за това.

Член 169

Влизане в сила

(1) Конвенцията влиза в сила три месеца след депозиране на последния инструмент за ратификация или присъединяване на шест договарящи страни, на чиято територия през 1970 г. общият брой на подадените патентни заявки е най-малко 180 000.

(2) Всяка ратификация или присъединяване след влизане в сила на тази конвенция влиза в сила на първия ден от третия месец след депозиране на инструмента за ратификация или присъединяване.

Член 170

Първоначална вноска

(1) Всяка страна, която ратифицира или се присъедини към тази конвенция след влизането й в сила, плаща на Организацията първоначална вноска, която не подлежи на възстановяване.

(2) Първоначалната вноска е в размер 5 % от сумата, изчислена като процентът, получен за съответната страна към датата на влизане в сила на ратификацията или присъединяването, в съответствие с предвиденото в член 40 алинеи 3 и 4 разпределение, се приложи към общата сума на извънредните финансови вноски, дължими от другите договарящи страни за отчетните периоди, предхождащи тази дата.

(3) Ако за отчетния период непосредствено преди датата съгласно алинея 2 не са искани извънредни финансови вноски, разпределението, на което се позовава предходната алинея, би било такова, каквото би било приложимо към съответната страна за последния отчетен период, за който са събирани извънредни финансови вноски.

Член 171

Срок на действие на конвенцията

Конвенцията е с неограничен срок на действие.

Член 172

Ревизиране

(1) Конвенцията може да бъде ревизирана от Конференция на договарящите страни.

(2) Конференцията се подготвя и свиква от Административния съвет. Конференцията не се счита за законно учредена, ако на нея не са представени най-малко три четвърти от договарящите страни. За приемане на ревизирания текст е необходимо мнозинство от три четвърти от представените на Конференцията и гласували договарящи страни. Въздържането от гласуване не се счита за глас.

(3) Ревизираният текст влиза в сила, когато бъде ратифициран или към него се присъединят определен от Конференцията брой договарящи страни и по определено от нея време.

(4) Страните, които не ратифицират или не се присъединят към ревизираната редакция на конвенцията при влизането й в сила, престават да бъдат членки на конвенцията от същата дата.

Член 173

Спорове между договарящите страни

(1) Всеки спор между договарящи страни относно тълкуванието или прилагането на конвенцията, който не е уреден чрез преговори, се предава по искане на една от страните по спора в Административния съвет, който прави всичко възможно за постигане на споразумение между спорещите страни.

(2) Ако такова споразумение не бъде постигнато в срок шест месеца от датата, на която Административният съвет е сезиран за спора, всяка от страните по спора може да се обърне към Международния съд, чието решение е обвързващо.

Член 174

Денонсиране

Всяка договаряща страна може по всяко време да денонсира тази конвенция. Уведомлението за денонсиране се изпраща на правителството на Федерална република Германия. Денонсирането влиза в сила една година след датата на получаване на уведомлението.

Член 175

Запазване на придобити права

(1) Когато дадена страна прекрати членството си в тази конвенция по силата на член 172, алинея 4 или член 174, придобитите съгласно конвенцията права не се накърняват.

(2) Европейска патентна заявка, която е висяща към датата, на която посочена страна прекрати членството си в конвенцията, се разглежда от Европейското патентно ведомство, доколкото тази страна е засегната, както ако конвенцията е в сила по отношение на нея.

(3) Разпоредбите на алинея 2 се прилагат спрямо европейски патенти, по отношение на които на посочената в алинея 2 дата има висящо възражение или срокът за възражение не е изтекъл.

(4) Разпоредбите на този член не накърняват правото на страна, която е прекратила членството си в конвенцията, да тълкува всеки европейски патент в съответствие с текста на конвенцията за периода, в който страната е била неин член.

Член 176

Финансови права и задължения на бивши договарящи страни

(1) Организацията възстановява на всяка страна, която е прекратила членството си в тази конвенция по силата на член 172, алинея 4 или член 174, всички платени от нея в съответствие с член 40, алинея 2 извънредни финансови вноски само по времето и при условията, които се прилагат от Организацията при възстановяване на извънредните финансови вноски, платени от други страни през същия отчетен период.

(2) Дори и след като прекрати членството си в тази конвенция, страната съгласно алинея 1 продължава да плаща предвидената в член 39 част от годишните такси за поддържаните в нея европейски патенти в размера, определен към датата, на която тя е прекратила членството си.

Член 177

Езици на конвенцията

(1) Тази конвенция, съставена в един-единствен оригинал на английски, френски и немски език, като трите текста са еднакво автентични, се депозира в архивите на правителството на Федерална република Германия.

(2) Текстовете на тази конвенция, изготвени на официални езици на договарящи страни, различни от предвидените в алинея 1, се считат за официални текстове, ако са одобрени от Административния съвет. В случай на конфликт при тълкуване на различните текстове за автентични се приемат текстовете съгласно алинея 1.

Член 178

Изпращане и уведомления

(1) Правителството на Федерална република Германия съставя заверени копия от тази конвенция и ги изпраща на правителствата на всички подписващи или присъединяващи се към конвенцията държави.

(2) Правителството на Федерална република Германия уведомява правителствата на държавите съгласно алинея 1 за:

(а) всяко депозиране на инструмент за ратификация или присъединяване;

(б) всяка получена декларация или уведомление съгласно разпоредбите на член 168;

(в) всяко получено денонсиране съгласно разпоредбите на член 174, както и датата на влизане в сила на денонсирането.

(3) Правителството на Федерална република Германия регистрира тази конвенция в Секретариата на Обединените нации.

Протокол за тълкуване на член 69 ЕПК

Член 1

Общи принципи

Член 69 не трябва да се тълкува в смисъл, че под обхват на предоставената с европейски патент закрила трябва да се разбира обхватът, определен от точното, буквално значение на формулировката на претенциите, описанието и чертежите служат само за поясняване на претенциите. Той не трябва да се тълкува също така и в смисъл, че претенциите служат само за основа и че действителната закрила може да се разпростира върху идеята на патентопритежателя, установена от специалист в областта въз основа на описанието и чертежите. Напротив, той трябва да се тълкува като определящ позицията между тези две крайности, която да съчетава обективната закрила за патентопритежателя с разумна степен на правна сигурност за трети страни.

Член 2

Еквиваленти

При определяне обхвата на предоставената с европейски патент закрила трябва да се вземе предвид всеки признак, който е еквивалентен на признак, изразен в претенциите.

Може да харесате още...