Kолективен иск срещу “ХИПО АЛПЕ-АДРИЯ-АУТОЛИЗИНГ” ООД

Комисия за защита на потребителите предяви колективен иск срещу “ХИПО АЛПЕ-АДРИЯ-АУТОЛИЗИНГ” ООД, kzpКомисия за защита на потребителите предяви колективен иск срещу “ХИПО АЛПЕ-АДРИЯ-АУТОЛИЗИНГ” ООД

Комисия за защита на потребителите, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу “ХИПО АЛПЕ-АДРИЯ-АУТОЛИЗИНГ” ООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузата на т. 3.3.3.3 от Общи условия към Договор за финансов лизинг с опция за придобиване на лизинговия обект и Общи условия към Договор за финансов лизинг с клауза за изрично придобиване на лизинговия обект на “Хипо Алпе-Адрия-Аутолизинг” ООД (понастоящем клаузата фигурира като т. 3.3.3.2 в съответните Общи условия), а именно: “Лизингополучателят се съгласява изрично, че при въвеждане на допълнителни регулации или възникване на обективни обстоятелства, които водят до оскъпяване на лизинговата дейност и/или услуги, както и при промени в пазарните условия /в това число влошени пазарни условия/ и/или икономическата конюктура, както и при забава на плащанията на Лизингополучателя, Лизингодателят има право едностранно да коригира съответно лихвената надбавка, като съставна величина на Лихвата по Договора. Лизингодателят има право едностранно да променя лихвената надбавка и в случаи на промяна на нормативната база или условията на финансовите пазари или други обективни обстоятелства, които водят до съществено повишаване на разходите на Лизингодателя по привлечения ресурс. При оценка на влошени пазарни условия, Лизингодателят има право да се позове на промяна на всеки един от или няколко от основните макро икономически показатели, по официални статистически данни, като например, но не само: процент на инфлация, средства, инвестиции, показател на безработица, БВП, промяна на пазарните цени на имотите, моторните превозни средства, строителната и производствената техника, промяна на показателите на растеж в определен индустриален сектор и др.”, която КЗП счита за неравноправна.

Комисията уведомява, че съгласно определението на Софийски градски съд, в едномесечен срок от разгласяването всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.

Може да харесате още...