В и К дружествата да променят клаузи във вреда

Комисия за защита на потребителите изиска от В и К дружествата да променят клаузи във вреда на потребителите, kzpКомисия за защита на потребителите изиска от В и К дружествата да променят клаузи във вреда на потребителите

Два вида неравноправни клаузи присъстват във всички общи условия на ВиК дружествата в страната констатира обстоен анализ на Комисията за защита на потребителите (КЗП). Институцията прегледа всички общи условия на водоснабдителните фирми, при които се предоставят ВиК услуги на физически лица.

И двете установени неравноправни клаузи представляват уговорки, които са във вреда на потребителите, тъй като водят до значително неравновесие между техните права и задължения спрямо тези на търговците.

Едната неравноправна клауза предвижда при неизправен водомер месечното количество изразходвана питейна вода да се определя по ред и начин, определени от дружествата, в противоречие с разпоредбите на Наредба №4 на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Цитираният подзаконов нормативен акт не урежда хипотезата при неизправни индивидуални водомери. Това от своя страна е позволило на дружествата да регламентират по свое усмотрение в Общите си условия реда за определяне количество изразходвана питейна вода в случаите, когато е налице неизправен водомер. Тези случаи, обаче, се доближават по-скоро до предвиденото в чл. 39, ал. 8 от Наредба №4 на МРРБ, в която е посочено, че „При кражба или повреждане на водомер на водопроводното отклонение служебно се начислява количество изразходвана вода, определено въз основа на средния месечен разход от редовно отчетените съответни периоди на предходната година.”.

Втората неравноправна клауза задължава потребителите да заплащат суми в определения срок, независимо от подадени възражения срещу тях и без дружествата да извършват проверка преди това относно основателността на постъпилите възражения. Това от своя страна създава предпоставка потребителят да е длъжен да заплати сметки, които може реално да не дължи и да липсва правно основание за начисляването им. Самите Общи условия допускат като възможност грешното отчитане на сметките (предвид наличието на текстове за корекции на сметки). Затова е необходимо да бъде дадена възможност на потребителя, в случай че не е съгласен с начислените суми, да ги оспори и едва след като дружеството извърши съответните проверки, да бъде задължаван да заплати вече окончателно определената сума.

Към всички ВиК дружества са изпратени препоръки за отстраняване на тези две неравноправни клаузи. Една част от операторите са се съгласили с тях и са депозирали в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) заявления за промяна на общите си условия. За други от дружествата тече дадения от Комисия за защита на потребителите срок за промяна на съответните уговорки, които са във вреда на потребителите. Срещу водоснабдителните фирми, които не са изпълнили направените от Комисия за защита на потребителите препоръки, се завеждат колективни искове за прогласяване от съда на клаузите за нищожни.

КЗП информира за неравноправните клаузи Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, която инициира работна група съвместно със Съюза на ВиК операторите. На срещата са коментирани конкретните текстове и е постигнат консенсус клаузите да се променят, така че да не предпоставят неравновесие в правата и задълженията на страните.

Утре, 17.07.2014г., в ДКЕВР ще се състои обществено обсъждане на проекта на единни Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК операторите (публикувани на адрес: www.dker.bg), в която ще участват и представители на Комисия за защита на потребителите.

Може да харесате още...