Колективен иск срещу В и К – Бебреш ЕООД

Комисия за защита на потребителите е предявила колективен иск срещу В и К - Бебреш ЕООД vikКомисия за защита на потребителите е предявила колективен иск срещу В и К – Бебреш ЕООД

Комисия за защита на потребителите, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила следния колективен иск срещу „ВиК – Бебреш“ ЕООД: на основание чл. 148, т. 4 от ЗЗП, да се установи, че чл. 23, ал. 5 и чл. 32, ал. 2 от Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от ВиК оператор „ВиК – Бебреш“ ЕООД – гр. Ботевград са неравноправни клаузи по смисъла на чл. 143, т. 18 от ЗЗП и да се провъзгласят клаузите за нищожни; на основание чл. 186, ал. 3 от ЗЗП да се осъди „ВиК – Бебреш“ ЕООД да отстрани неравноправните клаузи от Общите условия; да се постанови забрана, касаеща бъдещото ползване на неравноправните клаузи и да се задължи „ВиК – Бебреш“ ЕООД да огласи по подходящ начин и за своя сметка съдебното решение или част от него.
Комисията уведомява, че съгласно определението на Софийски окръжен съд, в едноседмичен срок от разгласяването, всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.
Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...