Резултатите от проверките по Черноморието

Комисията за защита на потребителите представи резултатите от проверките по ЧерномориетоКомисията за защита на потребителите представи резултатите от проверките по Черноморието

На 26 септември, от 10.00 ч. в Комисията за защита на потребителите се състоя брифинг , на който бяха представени резултатите от контролната дейност по Закона за туризма на територията на Черноморието през сезон Лято 2012.
За периода от 01.06.2012г. до 15.09.2012г. са извършени общо 2677 инспекции и са съставени 439 акта за административни нарушения. Издадени са 16 броя заповеди за налагане на принудителна административна мярка “Временно затваряне на туристически обект” и 5 броя заповеди за отмяна на мярката.

Основните данни за предприетите действия и резултатите по организираните национални кампании са следните:

Национална кампании за надзор на пазара при предлагане на туристически услуги в СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ.

Извършени са 732 инспекции и за констатирани нарушения са съставени 134 акта за административни нарушения
Констатирани нарушения при инспекциите:
– Цените на нощувките и другите предлагани услуги не са обявени на видно място на рецепцията и във всяка стая
– Удостоверението за категоризация не е поставено на видно място
–  Надписите за вида, наименованието и категорията на обекта въвеждат в заблуждение туриста
– Предоставяне на туристически услуги в некатегоризиран туристически обект или обект без издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране
– Предоставяните услуги не отговарят на изискванията на определената категория на обекта.
Несъответствия:
– място за обслужване на хора с увреждания с височина до 80 см. /рецепция/;
– универсална инвалидна количка;
– количка за багаж;
– указателни табели за разположение на стаите на етажа;
– план-схема на обекта;
– термометър и барометър /в близост до рецепцията/ и др.
– меню за румсървис
– информационно табло за предлаганите услуги в обекта

Национална кампании за надзор на пазара при предлагане на туристически услуги в ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Извършени са 1823 инспекции и за констатирани нарушения са съставени 280 акта за административни нарушения
Констатирани нарушения при инспекциите:
– Липса на лист и карт меню с обявени цени и грамажи
– Удостоверението за категоризация не е поставено на видно място
– Лицата не са изпълнили задължението си при настъпила промяна в обстоятелствата да уведомят категоризиращия орган за вписване в Националния туристически регистър
– Предоставяне на туристически услуги в некатегоризиран туристически обект или обект без издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране
– Предоставяните услуги не отговарят на изискванията на определената категория на обекта
Несъответствия:
– униформено облекло и отличителни знаци на персонала
– огледало в цял ръст;
– четка за почистване на пясък / апарат за почистване на обувки;
– светлинен или добре осветен рекламен надпис за вида и наименованието на обекта и др.
– колички за сервиране

Национална кампания за надзор на пазара при осъществяване на ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ

Извършени са 35 инспекции и за констатирани нарушения са съставени 5 акта за административни нарушения
Констатирани нарушения при инспекциите:
– Туроператорът или туристическият агент сключва договори в нарушение на изискванията същите да са сключени само с регистрирани туроператори или туристически агенти, с лицензирани застрахователи и превозвачи, с екскурзоводи, аниматори, планински водачи, ски-учители, лица, предлагащи водни, летателни и други туристически услуги с повишен риск за потребителя, с професионална квалификация и опит, както и с лица, извършващи туристическа дейност в категоризирани туристически обекти
– Непредоставяне на контролните органи на документи и информация
– Липса на регистър на предявените рекламации

В разкрити временни приемни на територията на Черноморието за периода от 01.06 до 15.09.2012г. са постъпили общо 125 жалби и сигнали, както следва: сигнали – 74 и жалби – 51.
Основни проблеми поставени в приемните са свързани с:
– качеството на предоставяните туристически услуги в обектите,
–  предоставяне на невярна информация в интернет сайтове за условията и цените в туристическите обекти,
– заблуждаващи рекламни листовки на туристически обекти,
– в заведенията за хранене и развлечения – заплащане на такса за ползване на тоалетна, разлика в цените в менюто и при разплащане , липса на обявени цени, лошо обслужване, разлика в грамажите на напитките и др.

Изводи:
1. Като цяло може да се отбележи, че броя на констатираните нарушения – предоставяне на туристически услуги в некатегоризиран туристически обект или обект без издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране е значително по – малък в сравнение с констатациите през предходните сезони. Резултата се дължи на предприетите действия от КЗП и това, че Закона за туризма действа отдавна и търговците са привели дейността си съобразно изискванията.
2. Акцент при проверките през летния сезон за категоризираните обекти е спазването на изискването предоставяните услуги да отговарят на изискванията на определената категория на обекта. Като цяло броя на констатираните нарушения не е висок, което също показва, че търговците спазват разборедбите на Закона за туризма и Наредбата за категоризирането на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.
3. През сезона действията на длъжностните лица са насочени и в посока осигуряване предоставянето на вярна и пълна информация на потребителите, чрез интернет сайтове, рекламни брошури, надписи и други, като за целта се извършват проверки и относно предоставяната информация на потребителите.

Може да харесате още...