Извънсъдебно разрешаване на спорове

Комисията за защита на потребителите обучава служителите си за извънсъдебно разрешаване на спорове между потребители и търговци, kzpКомисията за защита на потребителите обучава служителите си за извънсъдебно разрешаване на спорове между потребители и търговци

Основната цел на проекта е да се проведе специализирано обучение на служители от КЗП в придобиване на квалификации за извънсъдебно разрешаване на спорове между краен потребител и търговец.

Очакваните резултати са подобряване работата на Помирителните комисии към КЗП и постигане на ефективно и ефикасно правоприлагане. Алтернативните способи за разрешаване на спорове, каквито са Помирителните комисии, дават възможност да бъде постигнато споразумение между потребител и търговец извън съда и спестяват много време и разходи. По този начин ще се осигури спокойствието и удовлетворението на потребителите и ще се гарантира, че участващите в производството търговци ще запазят добрата си репутация.

Статистиката сочи, че помирителното производство към настоящия момент не е особено ефективна процедура, тъй като отнема човешки и времеви ресурс, а в същото време потребителите остават неудовлетворени. През 2011г. броят на образуваните помирителни производства в КЗП се е увеличил със 100% спрямо този през 2010г. или те са нараснали от 506 – на 1157. От друга страна, само в 75 от случаите е постигнато споразумение, което представлява едва 3% ефективност на процедурата. В 402 от случаите не е постигнато споразумение, а в 680 – търговецът не се е явил и не е изпратил свой упълномощен представител. Поради ниската ефективност на помирителните производства през 2012 г. има спад на подадените от граждани заявления, които са намалели до 873. В същото време, обаче, големият брой насрочени помирителни производства и мудната и неефективна законова процедура ангажират изцяло юрисконсултите на дирекциите. Това бе отчетено от представителите на КЗП на провелата се пресконференция.

Положителният аспект на подобна практика ще е естественото регулиране на пазара чрез повишаване доверието на потребителите у лоялните и отговорни търговци – от една страна, и от друга – стимулиране на останалите да прилагат тази практика. Освен това, спорещите страни ще могат и занапред да се ползват от този способ, да комуникират по-свободно помежду си и да решават въпроси от взаимен интерес, без да утежняват отношенията си и да натрупват негативи към едната или другата страна. Необходимо е обаче и обучение на експерти от специализираната и обща администрация на КЗП, които да придобият квалификация за участие в помирителните производства и извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове. Също така е нужно ръководните и експертни кадри да развият умения, които да подобрят изготвянето на документи за институционална идентичност на администрацията.

Може да харесате още...