Комисията за защита на потребителите започва обучение на служителите си

obuchenieСтартова конференция по Проект „Изграждане на административен капацитет за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата на Комисията за защита на потребителите” по ОПАК

Комисията за защита на потребителите (КЗП) започва обучение на служителите си на всички нива за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им и за повишаване уменията им в специализирани области като одит и контрол върху дейността на администрацията, сигурност на информацията и др.

Обучението ще се състои по проект: „Изграждане на административен капацитет за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата на Комисията за защита на потребителите” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013.
Проектът е насочен към администрацията на централното управление (ЦУ) на КЗП и към служителите на 28-те регионални звена на институцията. Общата му стойност е 306 166,08 лева, а периодът на изпълнение – 18 месеца.

Настоящият проект е фокусиран върху цялостното управление на непрекъснатостта на дейността на КЗП. Именно нейното планиране може да предотврати пробив в сигурността, а при възникването на такъв, високото й ниво да способства за бързото възстановяване на нормалния режим на работа на администрацията.

Включените в него дейности са: управление на проекта; подготовка и провеждане на тръжни процедури по Закона за обществените поръчки; провеждане на обучения; разработване и разпространение на наръчници, ръководства, справочници по посочените теми; информация и публичност и одит. Предвиждат се обучения по теми, свързани с управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, както и със сигурността на информацията (прилагане на Закона за защита на класифицираната информация – ЗЗКИ, специфични обучения по защита на класифицирана информация и др.).

Чрез планираните дейности по проекта и по-специално обхванатите звена и структури на КЗП ще се постигне равномерно разпределение на общия положителен ефект на територията на страната, като се осигурят условия за прилагане на добро управление на непрекъснатостта на работата на Комисията при кризи, бедствия и аварии в централното и 28-те й териториални звена.

Може да харесате още...