Класификационен наръчник на OHIM

наръчникКръгът “Goods and Services Issues” на Службата за хармонизация във вътрешния пазар OHIM е включил Класификационния наръчник (наръчник за класифициране на стоките и услугите в обхвата на търговските марки) в Наръчника по експертиза като част B.3., която влязла в сила на 1 февруари 2012г.

Документът отразява настоящата практика на Службата за хармонизация във вътрешния пазар и е приведен в съответствие с Ницхката класификация. Ведомството е наясно със случая C-307/10 “IP TRANSLATOR” (ИС ПРЕВОДАЧ) и факта, че преюдициалното запитване, което ще бъде поставено, може да има своето отражение.

Службата за хармонизация във вътрешния пазар OHIM работи и с няколко Национални ведомства в проекта Заглавия на класове с оглед да сближат позициите си относно общия подход към тълкуването на Заглавията на класовете от Ницхката класификация.

Когато възникне проблемна ситуация, свързана с някой от описаните въпроси, Службата за хармонизация във вътрешния пазар веднага и без отлагане, ще предприема необходимите стъпки да измени практиката, както е посочено в наръчника, и съответно да информира потребителите.

Наръчник на OHIM Част B3

Източник: Службата за хармонизация във вътрешния пазар OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

Може да харесате още...