Проверки по жалби

КЗП представи резултатите от направени проверки по жалби, свързани с отпускане потребителски и ипотечни кредитиКЗП представи резултатите от направени проверки по жалби, свързани с отпускане потребителски и ипотечни кредити

На 26 септември, от 10.00 ч. в Комисията за защита на потребителите се състоя брифинг , на който бяха представени резултатите от от извършения анализ на общите условия, при които банките отпускат потребителски и ипотечни кредити на физически лица и бе дадена информация за извършените проверки на небанковите финансови институции.

І. Информация за проверени Общи условия на Банки и констатирани неравноправни клаузи:
На основание правомощията заложени в Закона за защита на потребителите, Комисия за защита на потребителите извърши обстоен анализ на Общите условия на 25-те банки, опериращи в България, които предоставят потребителски и ипотечни кредити на физически лица.
При извършеният анализ на Общите условия се установи наличие на неравноправни клаузи, които могат да бъдат обобщени по следния начин:
• Без изчерпателно посочване на обективни критерии банките въвеждат възможност да променят лихвения процент по договорите за потребителски и ипотечни кредити (примери: при съществени промени в действащите пазарни нива и конюктура; при съществени промени в икономическата ситуация в страната или чужбина и/или промени в българското законодателство; по преценка на банката във всеки един момент и др.)
Неравноправна клауза по смисъла на чл.143, т.13, предложение 2 от ЗЗП, тъй като „предоставя изключително право на банката да тълкува клаузите на договора”

• Определят се лихви за забава за просрочени вноски при потребителските и ипотечните кредити, несъобразени със съществуващата нормативна уредба (примери: върху непогасените в срок суми за времето за забавата се начислява обезщетение за забава в размер на договорената лихва плюс надбавка от 10% годишно.)
Неравноправна клауза по смисъла на чл.143, т.2 от ЗЗП, тъй като „изключва или ограничава правата на потребителя, произтичащи от закон по отношение на банката при пълно или частично неизпълнение или неточно изпълнение на договорни задължения” във връзка с чл. 33, ал.1 от ЗПК (за потребителски кредити) и чл.86, ал.2 от ЗЗД (за ипотечни кредити).

• Въведени са възможности при незчерпателно изброени обстоятелства банките да обявяват потребителските и ипотечни кредити за предсрочно изискуеми (примери: при неизпълнение по друг договор между потребителя и банката; нарушение от страна на Кредитополучателя на която и да е от клаузите от сключения договор; при трайна невъзможност за осъществяване на директен контакт с Кредитополучателя; ако банката счете, че стойността на предоставеното й по кредита обезпечение спадне и същото не бъде допълнено или ако настъпят други събития и обстоятелства, които по преценка на банката могат да попречат за издължаване на потребителския кредит в срок и др. )
Неравноправна клауза по смисъла на чл.143, т.13, предложение 2 от ЗЗП, тъй като клаузата „предоставя изключително право на банката да тълкува клаузите на договора” и чл.143, т.2 от ЗЗП „изключва или ограничава правата на потребителя, произтичащи от закон по отношение на банката при пълно или частично неизпълнение или неточно изпълнение на договорни задължения” във връзка със ТЗ ( при неизпълнение на друг договор към банката).

• Банките въвеждат субективни критерии с допълнителни утежнения за потребителите за допълване на вече договорените обезпечения при потребителските и ипотечни кредити (примери: ако Банката счете обезпечението за недостатъчно; в случай, че възникнат други обстоятелства, създаващи или повишаващи риска за банката от невъзможност за реализация на обезпечението; Ако поради промяна на икономическите условия в страната обезпечението стане недостатъчно и др.)
Неравноправна клауза по смисъла на чл.143, т.13, предложение 2 от ЗЗП, тъй като клаузата „предоставя изключително право на банката да тълкува клаузите на договора”

• Допуска се възможност за изменение на договорите на непредвидени в тях основания при потребителските и ипотечните кредити (примери: при промяна на пазарните условия, банката ще адаптира договора към новите условия;; Базовият лихвен процент може да бъде променян от банката при наличие на непосочени в договора основателни причини и др. )
Неравноправна клауза по смисъла на чл.143, т.10 от ЗЗП, тъй като клаузата „позволява на банката да променя едностранно условията на договора въз основа на непредвидено в него основание”
Съобразно своите правомощия КЗП изготви препоръки до банките посочените по-горе клаузи да бъдат отстранени в срок, определен от Комисията.
Болшинството от банките /21/ спазиха препоръките на Комисията и неравноправните клаузи бяха отстранени. Една от банките е отменила общите условия, които са били разгледани от КЗП, поради което са анализирани актуалните общи условия, в които са констатирани неравноправни клаузи. За целта е изготвена препоръка до банката за отстраняване на неравноправните клаузи.
Три от банките поискаха удължаване на срока за отстраняване на констатираните неравноправните клаузи, тъй като им е необходимо допълнително технологично време за одобряване изменението на Общите условия от Управителните им съвети. Същите изразиха принципна позиция, че са съгласни с дадените препоръки и ще предприемат действия в тази насока.
В случай, че в посочения срок клаузите не бъдат отстранени от тези Банки, КЗП ще изпълни задължението си и ще предприеме действия по завеждането на колективен иск.

ІІ. Информация относно проверки на Общи условия за предоставяне кредити на физически лица от небанкови финансови институции
Извършен е цялостен преглед на Общите условия за предоставяне на кредити на физически лица от 15 небанкови финансови институции, в които са констатирани 12 неравноправни клаузи по смисъла на чл. 143 от Закона за защита на потребителите. За целта са изпратени препоръки до дружеството за отстраняване на неравноправните клаузи в срок, определен от Комисията.
В посочените по-горе Общи условия най-често срещаните неравноправни клаузи са:
– Клаузи, които задължават потребителя да заплаща необосновано високи обезщетения и неустойки при неизпълнение на договора. (пример: При нарушение на задълженията си по настоящия договор кредитополучателя дължи неустойка в размер на 50% от размера на заема.)
– Клаузи, които задължават потребителя да заплаща неясни разходи, извършени по преценка на кредитодателя, във връзка със събиране на задълженията. (пример: Кредитополучателят дължи направените за събиране на вземането разходи, извършени по преценка на Кредитодателя.)
– Клаузи, които ограничават свободата на договаряне и задължават потребителя да предоставя документи, свързани със сключените от него договори с други кредитни институции. (примери: Заемателят се задължава за периода на действие на договора да не поема или гарантира парични или други имуществени задължения към трети лица ; В случай, че в срока на договора Кредитополучателят влезе в каквито и да е кредитни правоотношения с Банка или друга кредитна институция, той се задължава да уведоми Кредитодателя и при поискване от негова страна да му предостави съответните договори и други относими към кредитното правоотношение документи.)
– Клаузи, които дават право на Кредитодателят да изисква допълнителни обезпечения по кредита, въз основа на неговата субективна преценка. (пример: Кредитодателят може да счете, че стойността на обезпечението е спаднала и същото следва да се допълни от Кредитополучателя.)

ІІІ. Предстоящи действия
В рамките на провеждаща се кампания предстои разглеждане на Общите условия, приложими в сектора на финансовите услуги, като ще се извърши анализ на Общите условия на застрахователни и лизингодателни дружества, опериращи на българския пазар. Също така предстои преглед и на Общите условия за предоставяне на услуги от мобилните оператори.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В КЗП ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЖАЛБИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ ПРЕЗ 2011Г. И ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2012Г.

През 2011г. в КЗП са постъпили общо 84 броя жалби от потребители, от тях 62 броя свързани с предоставянето на потребителски кредити и 22 броя, свързани с предоставянето на ипотечни кредити.
През първото полугодие на 2012г. в КЗП са постъпили общо 89 броя жалби от потребители, от тях 69 броя свързани с предоставянето на потребителски кредити и 20 броя, свързани с предоставянето на ипотечни кредити.
Най-често срещаните проблеми при потребителските жалби, свързани с предоставяне на потребителски кредити са следните:
– Несъгласие от страна на Кредитополучателя с едностранната промяна на договорения лихвен процент по кредита от страна на Кредитора;
– Неинформиране от страна на кредитната институция при промяна на договорения лихвен процент по кредита ;
– Неясна информация в рекламна листовка;
– Проблеми с предсрочно погасяване на потребителски кредити от страна на кредитополучателите;
– Други проблеми при сключването и предоставянето на потребителски кредит: Некоректно отношение от страна на банката във връзка с починал кредитополучател; неправомерно усвоен потребителски кредит от други лица; предоставяне на невярна информация от кредитните инспектори за максималния размер на потребителския кредит, който кредитополучателя е могъл да получи; прекратена едностранно застраховка „Живот” при сключен потребителски кредит и непризнаване на застраховка за безработица; сключен договор за потребителски кредит и не е предоставен екземпляр от договора и др.
За констатираните нарушения на разпоредбите на ЗПК са съставени 2 бр. АУАН, както следва:
– нарушение на разпоредбата на чл.25, ал.2 от ЗПК (рекламата за потребителски кредит не съдържа изброените реквизити в чл.25, ал.1 от ЗПК като лихвен процент фиксиран и /или променлив, приложим към кредита, заедно с подробна информация за всички разходи, включени в общите разходи по кредита за потребителя; общият размер на кредита; годишният процент на разходите; срока на кредита; цената на стоката или услугата, когато тя се заплаща в брой, както и размера на авансовото плащане, когато кредитът се отпуска под формата на разсрочено плащане на стока или услуга; общата сума дължима от потребителя, и размера на вноските.)
– нарушение на чл.11, ал.1, т.1, т.6, т.7, т.9, т.10, т.27 от ЗПК (договорът за потребителски кредит не съдържа задължителните реквизити изброени в чл.11., ал.1 от ЗПК като липса на дата и място на сключването му; срок на договора за кредит; общият размер на кредита и условията за усвояването му; годишният размер на разходите по кредита и общата сума, дължима от потребителя, изчислени към момента на сключване на договора за кредит и подписи на страните.)
Най-често срещаните проблеми при потребителските жалби, свързани с предоставяне на ипотечни кредити са следните:
– промяна на договорения лихвен процент по отпуснатия кредит;
– невъзможност да се обслужва кредита от Кредитополучателя и подадено искане за преструктуриране на кредита;
– съмнение за наличие на неравноправни клаузи в договори за ипотечен кредит;

СЪВЕТИ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:
1. Преди да кандидатствате за кредит е необходимо предварително да се информирате за най-важните условия по отпускането, усвояването и издължаването на кредита, а именно:

• Общата сума по кредита, размерът на лихвения процент, размерът на годишния процент на разходите по кредита, в т.ч. комисионните и таксите на банката;
• Срок на договора и размер, брой и периодичност на погасителните вноски.

Изисквайте предоставянето на преддоговорна информация под формата на стандартен европейски формуляр!
2. Преди да положите подписа си под договора за кредит, задължително се запознайте с клаузите на същия, както и с общите условия към него. Обърнете специално внимание на дребния шрифт (ако има такъв), тъй като там обикновено се съдържа съществена информация.

Имате право да изискате и да получите предварително и безвъзмездно екземпляр от проекта на договор, освен в случаите когато кредиторът не желае да Ви отпусне кредит!
Съгласно Закона за потребителския кредит имате право без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откажете от сключения договор за потребителски кредит в срок от 14 дни, от датата на неговото подписване или от датата, на която сте получили информацията за условията по договора ако същата Ви е предоставена след сключването на договора (при договори, сключени от разстояние).

Може да харесате още...