КЗП прегледа общите условия на банките

КЗП прегледа общите условия на банките за потребителски и ипотечни кредитиКЗП прегледа общите условия на банките за потребителски и ипотечни кредити

Част от регулярната дейност на Комисията за защита на потребителите е осъществяване на контрол по прилагане на законодателството за защита правата на физическите лица, ползващи финансови услуги. Предвид обществения интерес, Комисията стартира инициатива за преглед на общите условия на банките за потребителски и ипотечни кредити на физически лица. Целта на тази проверка е да се гарантира ефективност на действията в посока осигуряване, с активното съдействие на банките за максимално съответствие на тези условия със законовите изисквания и намаляване на възможностите за възникване на спорове и недоволства от банковите клиенти по такива причини. В резултат на подробното разглеждане на общите условия по ипотечни и потребителски кредити на всички 25 банки, предлагащи такива продукти на граждани, КЗП е изготвила към всяка от тях индивидуални препоръки за отстраняване на констатирани неясноти в определени клаузи или непълни съответствия с нормативните изисквания. Писма до посочените банки са изпратени от КЗП, като е определен срок за вземане на мерки за отразяване на препоръките.
Обобщение на резултатите от посочената проверка бяха представени от членовете на КЗП на представители на ръководството на Асоциация на банките в България, които изразиха положително отношение към работата на КЗП в тази насока. Представителите на АББ подчертаха увереността си в готовността на банките да съдействат за отстраняване на допуснати пропуски и несъвършенства в общите условия, където такива са установени. Безспорна и за двете страни – КЗП и АББ, е полезността на подобни инициативи, които не само водят до по-висока защита на интересите на потребителите и повишаване на доверието им в банковата система, но и улесняват работата на доставчиците на такива услуги и постигането на по-голяма удoволетвореност на техните клиенти.
КЗП ще продължи работата по тази инициатива, като планира да я доразвие и по отношение преглед на условията за клиентите при останалите финансови посредници, предлагащи небанкови финансови услуги.

Може да харесате още...