Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси

КЗП отчете резултатите от проект Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси по ОПАК, obuchenieКЗП отчете резултатите от проект „ Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси ” по ОПАК

Комисията за защита на потребителите (КЗП) отчете постигнатите резултати от изпълнението на проекта „Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси” по Оперативна програма „Административен капацитет” на заключителна пресконференция в БТА. В нея взеха участие Веселин Златев – председател на КЗП, Моника Бийчър – директор на дирекция ОПАК и ръководител на Управляващия орган на ОПАК и Тома Томов – ръководител на проекта.

„Препоръките, които са направени след извършване на функционалния анализ, ни дават възможност да инициираме промени в Устройствения правилник, които да доведат до оптимизиране структурата на КЗП, подобряване ресурсната обезпеченост и работните процеси, повишаване ефективността на работата на администрацията и постигане на целите на държавната политика за защита на потребителите” – каза г-н Златев. Преразпределението на функциите и дейностите цели избягване на дублиране, обединяване на структури, прехвърляне на дейности. Разработените индикатори и системи за измерване и управление на изпълнението на ангажиментите на служителите от общата и специализирана администрация на КЗП преследва надграждане и постигане на устойчивост на провежданата реформа в държавната администрация и постигнатите резултати на Оперативна програма „Административен капацитет”.

Проектът „Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси” обхвана обучението на 120 служители от КЗП, както от Централното управление, така и от регионалните звена на институцията. В рамките на него са състояха три консултативни групи с 48 участника и 2 обучителни семинара с 66 участника. Стойността на проекта е в рамките на 190 000 лв.

За периода: 2012 до 2013г. КЗП разработи още четири проекта по ОП „Административен капацитет” 2007 – 2013 г. , за които получи финансиране.
1. „Ефективно и ефикасно обслужване на потребителите на административни услуги на КЗП чрез подобряване на знанията и уменията на служителите” – на стойност: 74 746 лв.
2. „Изграждане на административен капацитет за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата на Комисията за защита на потребителите” – на стойност: 306 166 лв.
3. „Провеждане на специализирано обучение за алтернативно решаване на потребителски спорове” – на стойност: 85 714 лв.
4. „Хармонизиране на информационната среда на КЗП в условията на оперативна съвместимост” – на стойност: 398 199лв.

Може да харесате още...