Недобросъвестни действия на финансова институция

КЗП забрани недобросъвестни действия на финансова институция kzpКЗП забрани недобросъвестни действия на финансова институция

Комисията за защита на потребителите (КЗП) забрани на „Кредихелп” ООД да действа недобросъвестно спрямо клиентите си, като не им предоставя своевременно пълна информация относно изискванията за обезпечение по договор за заем. Преди сключването на договора търговецът не уведомява заемополучателя, че съществува срок (3 дни), в който е необходимо да осигури поръчител, както и критерии, на които този поръчител следва да отговаря. Потребителят не е информиран и за обстоятелството, че ако не осигури поръчителство, ще му бъде начислена неустойка в размер на 472,80 лв., която представлява „такса” за неизпълнение на задължение по подписания договор и която ще трябва да заплати разсрочено в добавка към погасителните вноски.

Тези действия на търговеца противоречат на изискването за добросъвестност и професионална компетентност и по смисъла на Закона за защита на потребителите представляват нелоялна търговска практика, която уврежда икономическите интереси на потребителите. КЗП наложи принудителна административна мярка за преустановяване на нарушението от страна на търговеца и недопускане извършването му в бъдеще.
Санкцията за такова нарушение е до 30 000 лв.

Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...