СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

КЗК ЩЕ ПОДПИШЕ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПРОКУРАТУРАТАКЗК ЩЕ ПОДПИШЕ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПРОКУРАТУРАТА

Днес 22 април 2013 г., от 11:00 ч., ще бъде подписано споразумение за координация и сътрудничество между Комисия за защита на конкуренцията и Прокуратурата на Република България.

Сред целите на споразумението са координация за установяване на факти и обезпечаване на доказателства при възникнали съмнения за корупционни практики, станали известни на КЗК във връзка с прилагането на ЗЗК, ЗОП и ЗК, своевременно информиране на прокуратурата при съмнения за извършени действия, които осъществяват състав на престъпления по НК и образуване на производства пред КЗК по искане на прокурор при наличие на данни за нарушения по ЗЗК, в т.ч. тръжни манипулации, нелоялна конкуренция, забранени споразумения между предприятия, злоупотреби с господстващо положение и др.

Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ) е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ), Закона за обществените поръчки ( ЗОП ) и Закона за концесиите ( ЗК ). Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ) установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ) и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ) е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите – членки на Европейския съюз по реда на Регламент ( ЕО ) № 1/2003 и Регламент ( ЕО ) № 139/2004.

Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ) разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

Може да харесате още...