КЗК санкционира Консорциум Идреко-Инсигма

КЗК санкционира Консорциум Идреко-Инсигма за нелоялна конкуренция при участие в обществена поръчка кзкКЗК санкционира Консорциум Идреко-Инсигма за нелоялна конкуренция при участие в обществена поръчка

Комисията за защита на конкуренцията установи, че Консорциум Идреко-Инсигма ДЗЗД е извършило нарушение по чл. 30 от ЗЗК (отм.) и наложи имуществена санкция в размер 50 000 (петдесет хиляди) лева на „Джъдзян Джъда Инсигма Груп Ко-Лтд” и санкция в размер 50 000 (петдесет хиляди) лева на „Идреко Инвест” АД.

Комисията за защита на конкуренцията е приела като доказателство към материалите в производството по преписката, окончателния доклад от разследване на Европейската служба с борба с измамите (ОЛАФ) по случая с обществената поръчка на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД за изграждане на инсталации за мокро сероочистване.

Доколкото твърденията на Алстом относно изпълнението на квалификационните изисквания в процедурата са идентични с разгледаните в доклада на ОЛАФ, то установеното от този орган нарушение по отношение на Консорциума, е доказателство за представяне на невярна информация от ответните страни в процедурата Проект Марица, която е причина офертата на Консорциум „Идреко-Инсигма“ да бъде допусната до класиране и в последствие класирана на първо място.

Предвид установените факти се налага извода, че чрез представянето на посочената невярна информация, ответните страни недобросъвестно са извлекли конкурентно предимство, с което не биха разполагали, ако в представените от тях документи беше посочена достоверна информация за референтните проекти.

Поради това КЗК приема, че с действията си ответното дружество уврежда интересите на своя конкурент в проведения конкурс, доколкото, ако Консорциумът не е бил недобросъвестен, щеше да бъде отстранен от участие в процедурата. Представяйки своето предложение по начин, който не съответства на законовите изисквания, ответното дружество е получило възлагането на договора, което не би следвало да получи при коректно представена оферта, а това от своя страна му е дало неоправдано предимство и в хода на проведената процедура.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Може да харесате още...