КЗК санкционира „Енерго – Про Продажби“

КЗК санкционира „Енерго – Про Продажби“ за злоупотреба с господстващо положение кзкКЗК санкционира „Енерго – Про Продажби“ за злоупотреба с господстващо положение

Комисията за защита на конкуренцията установи, че „Енерго – Про Продажби“ АД, гр. Варна е извършило нарушение по чл. 21 от ЗЗК във връзка с преустановяването на електрозахранването на помпените станции на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич, осъществено на 13.09.2012 г., представляващо в злоупотреба с господстващо положение на пазара по снабдяване (продажба) с електрическа енергия на стопански потребители, която може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите. КЗК наложи на компанията санкция в размер на 1 687 484 лв.

Производството е образувано по самосезиране във връзка с постъпило писмо от страна на политическа партия „Свободен народ“.

Комисията счита, че в конкретния случай задълженията на водоснабдителното предприятие, които са основание за преустановяване на електрозахранването, не представляват обективно обстоятелство, което да оправдава поведението на „Енерго – Про Продажби“ АД. Проучването по преписката показва, че „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич заплаща вноски по споразумителен протокол за разсрочено плащане, но високият размер на задълженията на дружеството е свързан най – вече с невъзможност за погасяване на текущи задължения. ВиК операторът предприема конкретни действия за разрешаване на проблема. „Енерго – Про Продажби“ АД е напълно запознато със затрудненията на предприятието и преди да премине към преустановяване на захранването, би следвало да вземе предвид факторите, които обосновават забавените плащания, както и добросъвестността на клиента в опитите му да изпълни ангажиментите си.

В чл. 69 от ЗЕ се предвижда, че енергийните предприятия са длъжни да извършват дейността си в интерес на обществото и на отделните клиенти. В разглеждания спор, с оглед високото обществено значение на услугите по водоснабдяване, господстващото предприятие не би следвало да използва крайна мярка каквато е преустановяването на електрозахранването.

Добрич е град с помпено водоснабдяване и за функционирането на помпените станции е необходимо електрозахранване, което се доставя на „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, в качеството му на стопански потребител, единствено от „Енерго – Про Продажби“ АД. Комисията счита, че поведението на господстващото дружество ограничава „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич в извършване на стопанската му дейност на пазара на предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на крайни потребители на територията на община Добрич. В следствие на това потребителите на „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич са лишени от снабдяване с питейна вода и техните интереси са засегнати.

Може да харесате още...