КЗК разреши Сабтоун Инвестмънтс да придобие Престиж-96

Комисията за защита на конкуренцията, КЗК разреши Сабтоун Инвестмънтс да придобиеКомисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия чрез придобиване на пряк самостоятелен контрол от страна на Сабтоун Инвестмънтс С.а.р.л., Люксембург, върху „Престиж-96” ООД, гр. Велико Търново. КЗК постанови незабавно изпълнение на решението.

„Престиж-96” ООД произвежда и продава широка гама висококачествени предварително опаковани хранителни продукти, покриващи част от основните групи захарни изделия, произвеждани на основата на брашно: вафли, бисквити, сухи пасти, швейцарски рула, вафлени пурички и др.

„Сабтоун” е дружество, учредено с цел придобиване на контролен пакет акции от капитала на „Престиж-96” ООД. Дружеството не е осъществявало търговска дейност в страната през 2011 г. и не е реализирало приходи.

Проучването показа, че двете дружества оперират на различни продуктови пазари, без съществуващи хоризонтални или вертикални връзки между тях. Поради това, след сделката пазарите няма да се променят структурно, нито ще се измени пазарната позиция на участниците в концентрацията.

Комисията разрешава концентрацията, тъй като няма условия за установяване или засилване на господстващо положение, което значително би попречило на ефективната конкуренция на даден пазар.

По смисъла на ЗЗК контролът се изразява в придобиването на права (на собственост, на ползване върху цялото или част от имуществото на предприятието), сключване на договори или други начини, които поотделно или в тяхната съвкупност и предвид фактическите обстоятелства и приложимия закон дават възможност за упражняване на решаващо влияние върху придобиваното предприятие, в т.ч. върху състава, гласуването или органите на предприятието.

Източник: http://www.cpc.bg

Може да харесате още...