Съвместен контрол върху Алфа Енерджи Ка

КЗК разреши придобиване на съвместен контрол върху Алфа Енерджи КаКЗК разреши придобиване на съвместен контрол върху Алфа Енерджи Ка

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация, изразяваща се в придобиване на съвместен контрол от страна на „Реколта 2011“ ЕАД, „Даймънд Солар Юръп Лимитид“, Обединено Кралство и „Алфа Енерджи Холдинг“ върху „Алфа Енерджи Ка“ ЕАД.

„Алфа Енерджи Ка” ЕАД осъществява дейност, свързана с производство и продажба на едро на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и по-конкретно слънчева енергия. Дружеството е собственик на две фотоволтаични централи в Каолиново.

Планираната концентрация се осъществява с цел навлизане на придобиващите предприятия на пазара на производство и търговия с електроенергия в България.

Извършеното проучване установи, че навлизащите нови акционери в „Алфа Енерджи Ка” ЕАД, включително предприятията от техните икономически групи, не осъществяват аналогична стопанска дейност на територията на страната.

Комисията счита, че не са налице продуктово-географски пазари, върху които концентрацията ще окаже въздействие.

КЗК постанови незабавно изпълнение на решението. Алфа Енерджи

По смисъла на ЗЗК контролът се изразява в придобиването на права (на собственост, на ползване върху цялото или част от имуществото на предприятието), сключване на договори или други начини, които поотделно или в тяхната съвкупност и предвид фактическите обстоятелства и приложимия закон дават възможност за упражняване на решаващо влияние върху придобиваното предприятие, в т.ч. върху състава, гласуването или органите на предприятието.

Решаващо влияние (т.е. контрол) по смисъла на правото на конкуренция има лицето, което може да наложи или да блокира поне едно от стратегическите решения на придобиваното предприятие: за приемане на бюджета и бизнес-плана, големите инвестиции или определянето на органите на управление.

Концентрация е налице дори когато контролът не се упражнява реално – достатъчно е да съществува обективна реална възможност за това.

Придобиването на контрол върху имущество на предприятието или части от него представлява концентрация, когато обектът на придобиване формира самостоятелен оборот, чрез който да е представен на пазара.

Контрол може да се придобие и чрез сключване на споразумение с дълготраен характер (не по-малко от 3г.), в което се уговарят начините на управление: избор на управителни органи, начин на гласуване по определени въпроси, кворум и мнозинства, политики.

Контрол може да се придобие и „по какъвто и да е начин”, т.е. и на правна, и на фактическа основа.

Едноличен е контролът, при който самостоятелно едно лице може да упражнява решаващо влияние върху дадено предприятие, с други думи – само да налага или да блокира приемането на стратегически решения.

Съвместният контрол е възможността на две или повече предприятия да упражняват решаващо влияние върху друго предприятие. Възможността или реалното упражняване на правото на вето върху поне едно от стратегическите решения на дружеството са достатъчни, за да се обоснове наличие на съвместен контрол.

Може да харесате още...