Концентрация на пазара на електрическа енергия

КЗК разреши концентрация на пазара на производство и продажба на едро на електрическа енергия от ВЕИ elektro

КЗК разреши концентрация на пазара на производство и продажба на едро на електрическа енергия от ВЕИ

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия чрез придобиване на контрол от страна на „Лукерг Реню“ ГмбХ върху „Глобо Енерджи“ ЕООД, „Марк 1“ ЕООД, „Марк 2“ ЕООД и „УП България 4“ ЕООД. Комисията постанови незабавно изпълнение на решението.
Лукерг Реню ГмбХ, Австрия, произвежда и продава на едро електрическа енергия чрез дружества, които притежават и експлоатират вятърни турбогенератори (ВТГ) на територията на Каварна. От своя страна придобиваните предприятия разполагат с вятърни турбогенератори в община Балчик.
Сделката ще окаже въздействие на пазара на производство и продажба на едро на електрическа енергия, като новообразуваната група ще разполага с незначителен дял от всички разполагаеми мощности в страната за производство на електрическа енергия в сектора на ВЕИ. Не са установени отношения на вертикално свързани или съседни пазари, върху които концентрацията да възпроизведе евентуални ефекти.
С оглед цялостния анализ на съответния пазар може да се заключи, че към настоящия момент конкуренция между производителите и търговци на ел. енергия от ВЕИ е налице единствено при сключването на сделки по свободно договорени цени, каквито участниците в концентрацията понастоящем не осъществяват.
Електрическата енергия от ВЕИ се произвежда чрез сравнително ниски мощности на отделните инсталации и предвид привилегиите при изкупуването на произведената по този начин енергия, в момента не е налице ефективна конкуренция между производителите, като почти цялата енергия се изкупува на преференциални цени. При извършеното проучване от КЗК се установи, че придобиваните дружества продават произведената ел. енергия на „Енерго-про Продажби“ АД съгласно дългосрочни договори по преференциални цени, следователно няма основание да се предположи, че след сделката пазарното статукво ще бъде променено.
Комисията разрешава концентрацията, тъй като тя няма да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, което значително би попречило на ефективната конкуренция на съответния пазар.

Може да харесате още...