Секторен анализ на пазарите

Секторен анализ на пазарите по веригата „пшеница - пшенично брашно - масов пшеничен хляб”Секторен анализ на пазарите по веригата „пшеница – пшенично брашно – масов пшеничен хляб”

Комисията за защита на конкуренцията прие секторен анализ на конкурентната среда на взаимосвързаните пазари по веригата „пшеница – пшенично брашно – масов пшеничен хляб” в България.
В резултат на извършения анализ КЗК образува производство за установяване на евентуално извършено нарушение по чл.15, ал.1 от ЗЗК и/или по чл. 101 от ДФЕС от страна на Сдружение „Съюз на българските мелничари“. В Съюза членуват най-големите предприятия – производители на брашно (мелници) в страната, които са с най-значимо пазарно присъствие на националния пазар.
КЗК информира Министъра на земеделието и храните, Народно събрание- Комисията по земеделието и горите за евентуално предприемане на подходящи мерки за подобряване на конкурентната среда съобразно тяхната компетентност.
В процеса на проучване бяха установени несъответствия при колебанията на цените, от които може да се направи предположение, че цената на едро на брашната не се формира само в резултат на нарастването на цената на основната суровина, което е обективен фактор. Комисията счита, че има вероятност по-високият индекс на нарастване на цените на брашната спрямо индекса на пшеницата да е в следствие и от наличие на споразумение за съгласуване на цените между участници на пазара на едро за брашна.
По-задълбочен и пълен анализ на причините за наблюдаваната асиметрия ще бъде направен в рамките на открито производство, което има за цел да установи наличието или липсата на забранени споразумения, решения и съгласувани практики в сектора.
Откроените проблеми, свързани с променливостта на цените не само по веригата пшеница-пшенично брашно-хляб, но и като цяло на групата на селскостопанските суровини и храните през последните години, дават индикации, че е необходимо въвеждането на конкретни инициативи за подпомагане на развитието на ефективна конкуренция.
Като основни приоритети за подпомагане на конкурентоспособността биха могли да бъдат изведени разработването на механизми за повишаване на ценовата прозрачност по веригата, по-доброто използване на стандартите за качество от страна на всички участници по веригата и най-вече от земеделските производители, както и въвеждането на писмени договори между зърнопроизводителите/ търговците на зърно, с цел повишаване на правната сигурност и ограничаване на неофициалните пазари по веригата (сивия сектор).
Пазарите по веригата пшеница-брашно-хляб се отличават с голямо разнообразие на стопанските субекти. Взаимоотношенията между участниците на пазарите често са сложни и са изправени пред трудности, които ограничават разгръщането на пълния потенциал на веригата, което от своя страна води до значителен износ на пшеница, а не до създаване на краен продукт с добавена стойност.
КЗК счита, че за да се преодолеят в задоволителна степен бъдещи резки промени на цените е необходимо да се подобри равнопоставеността на участниците на разглежданите пазари. Производството на пшеница е твърде фрагментирано и разпокъсано, което в крайна сметка води до неефективност. Някои от възможните решения за постигане на по-устойчива пазарна среда могат да бъдат намерени чрез стимулиране на развитието на малките и средни предприятия в сектора и тяхното целенасочено подпомагане, чрез осигуряване на по-лесен достъп до финансиране и намаляване на административната тежест. От съществено значение са подпомагането на производството и доставките на висококачествена пшеница, отговаряща на европейските стандарти, както и улесняването на приспособяването на земеделските стопани към силно променливите пазарни условия чрез стимулиране уедряването на стопанствата на фермерите в съответствие с правилата на конкуренцията.

Може да харесате още...