КЗК прие секторен анализ на пазарите на производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия

elektroКомисията за защита на конкуренцията прие секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия в Република България. Анализът изследва характеристиките и функционирането на всяко от нивата на вертикално интегрирания пазар на електроенергия, като се съсредоточава върху проблемите, които биха могли да възпрепятстват развитието на свободен и конкурентен пазар на електроенергия.

В документа е разгледана и приложимата национална нормативна уредба на пазара във връзка с изискванията на Третия енергиен пакет от мерки на ЕС и условията, необходими за постигане на пълна либерализация.

В хода на производството КЗК изиска информация от компетентните държавни органи, от енергийни дружества, които извършват дейности, подлежащи на лицензиране по Закона за енергетиката, както и от крайни клиенти на свободния пазар. Комисията установи проблеми, които в различна степен засягат цялата вертикална структура на разглеждания стопански отрасъл.

КЗК отчита като пречка за развитието на ефективна конкуренция на пазара за производство на електрическа енергия наличието на квотен принцип и дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия на фиксирана цена, както и високата концентрация на пазарна сила в рамките на БЕХ.

Комисията счита, че са необходими допълнителни усилия за гарантиране на безпрепятствен, равнопоставен достъп и присъединяване до преносните и разпределителните мрежи поради характера им на съществени съоръжения, както и усилия в посока ефективно отделяне на дейностите по „производство” и „доставка” от „пренос” и „разпределение”.

Открояват се и проблеми във връзка с развитието на търговията по свободно договорени цени и упражняването на правото на всеки потребител свободно да избира доставчик на електрическа енергия, които са основна предпоставка за постигане на пълно либерализиране на пазара. В тази връзка КЗК припомня, че наред с извършения секторен анализ, в комисията има образувано производство за установяване на евентуално извършени нарушения от страна на енергийни предприятия от всички нива на разглеждания пазар по отношение на процедурата, условията и администрирането на процеса по смяна на доставчик.

Друга основна пречка за създаването на условия за развитие на ефективна конкуренция в изследвания сектор е липсата на реално функциониращ борсов пазар за търговия с електрическа енергия.

Може да харесате още...