КЗК предяви твърдение за злоупотреба

КЗК предяви твърдение за злоупотреба с господстващо положение на Енерго-Про Мрежи elektroКЗК предяви твърдение за злоупотреба с господстващо положение на Енерго-Про Мрежи

Комисията за защита на конкуренцията предяви твърдение за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК – злоупотреба с господстващо положение на „Енерго-Про Мрежи” АД (предишно „Е.ОН България Мрежи“ ЕАД) в резултат на забавяне процеса на присъединяване на производител на електрическа енергия от ВЕИ към електроразпределителната мрежа.

Нарушението може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазара за производство на електроенергия от ВЕИ и да засегне интересите на потребителите.

Производството установи, че е налице забавяне на „Енерго-Про Мрежи“ АД в хода на процедура по присъединяване на фотоволтаична електроцентрала, собственост на „В2М“ООД. Като отчита обстоятелството, че електроразпределителната мрежа е инфраструктура, достъпът до която е необходимо условие за навлизане на участници на пазара за производство на електроенергия, а Енерго-Про Мрежи има задължение да присъединява всеки производител на енергия от ВЕИ, КЗК счита, че в резултат на поведението на „Енерго-Про Мрежи“ АД, молителят е възпрепятстван да започне дейност на пазара за производство на електроенергия от ВЕИ. Твърденията за извършено нарушение се предявяват за поведението на „Енерго – Про Мрежи“ АД за периода от 05.10.2009 г. до 10.08.2011 г.

Определението не подлежи на обжалване. Страните в производството имат право на достъп до материалите по преписката по реда на чл. 55 от ЗЗК. В срок от 30 дни страните имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения. Срокът започва да тече от деня на получаване на определението.

Страните в производството имат право да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание във връзка с предявените твърдения и правомощията, които Комисията възнамерява да упражни.

Може да харесате още...