КЗК наложи санкция на Крез Груп ООД, гр. Пловдив за нелоялна конкуренция

КЗК наложи санкция на Крез Груп ООД, гр. Пловдив за нелоялна конкуренция кзкКЗК наложи санкция на Крез Груп ООД, гр. Пловдив за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията установи, че е извършено нарушение по чл. 29 от ЗЗК от страна на „Крез Груп“ ООД, гр. Пловдив, и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 2780 (две хиляди седемстотин и осемдесет) лева. Комисията постанови прекратяване на нарушението.

Производството е образувано по искане на „Карат Перфект“ ЕООД.

„Карат Перфект“ ЕООД и „Крез Груп“ ООД осъществяват търговска дейност, свързана с производство и продажба на пътни знаци и пътна сигнализация. От 2006 г. на собствена интернет страница „Карат Перфект“ ЕООД представя дейността си, свързана с производство и монтаж на пътни знаци и пътна сигнализация, посредством снимки на знаците и изпълнените обекти.

От установените в хода на разследването факти е видно, че ответното дружество е поместило на своя интернет адрес http://krezgroup.net снимки на изделия и обекти, изработени и изпълнени от подателя на искането Карат Перфект.

При определяне на санкцията Комисията е взела под внимание тежестта и продължителността на нарушението, както и икономическото състояние на ответното дружество.

Решение № АКТ-194-05.03.2013

  • Дата на решение: 05.03.2013 г.
  • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 29 от ЗЗК) – „КРЕЗ ГРУП“ ООД; постановява прекратяване на нарушението(по т. 1 от решението) – „КРЕЗ ГРУП“ ООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 35, ал. 1, чл. 35, ал. 2, чл. 35, ал. 3 и чл. 36, ал. 1 от ЗЗК) – „КРЕЗ ГРУП“ ООД; друго(Възлага на „Крез Груп“ ООД, да заплати на „Карат Перфект“ ЕООД, направените в настоящото производство разноски) – „КРЕЗ ГРУП“ ООД;
  • Правно основание: гл. 7 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/870/2012
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): „КАРАТ ПЕРФЕКТ“ ЕООД
  • Ответник(ници): „КРЕЗ ГРУП“ ООД

Може да харесате още...