hfhfhfhfhfh

КЗК наложи санкция на Белополски ООД

КЗК наложи санкция за нелоялна конкуренция на Белополски ООДКЗК наложи санкция за нелоялна конкуренция на Белополски ООД

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 29 от ЗЗК от страна на Белополски ООД и наложи имуществена санкция в размер на 2 730 лв.
Проучването установи, че ответното дружество в продължение на два месеца е представяло на сайта си снимки на продукти с логото на молителя в производството, „Акваспорт” ЕООД.
КЗК приема, че с поставяне на собственото си лого akvasport.com върху снимков материал, „Акваспорт” ЕООД не цели да ограничи своите конкуренти от използване на идентични снимки на продукти, доколкото снимките в повечето случаи се правят и взаимстват директно от сайтовете на производителите на продуктите, а по-скоро да създаде свой собствен стил и отличителност при представяне на тези чужди продукти.
Идентичната презентация на продукти с еднакви снимки и лого върху тях в http://ribibg.com/shop и http://shop.akvasport.com/ създава възможност за заблуда у потребителите по отношение принадлежността на сайтовете, доколкото артикулите, които се предлагат са едни и същи. Според КЗК поставянето на чуждо лого върху свои предложения от страна на ответното дружество следва да се приеме за недобросъвестно, тъй като създава реална възможност за заблуда относно предложителя на продуктите в сайта http://ribibg.com/shop.
Наред с това Интернет магазинът на Акваспорт функционира от 2007 г., около три години преди този на ответното дружество, което предполага изградена клиентела и разпознаваемост, поради което поведението на „Белополски” ООД би могло да има пряк негативен ефект върху продажбите и потребителите в www.akvasport.com.
При определяне на санкцията Комисията е взела под внимание тежестта и периода на нарушението.

Може да харесате още...