hfhfhfhfhfh

КЗК изиска информация от търговски вериги

КЗК изиска информация от търговски вериги относно изпълнението на поетите от тях ангажименти търговски веригиКЗК изиска информация от търговски вериги относно изпълнението на поетите от тях ангажименти

Комисията за защита на конкуренцията изиска информация от шест търговски вериги, като част от правомощията си за извършване на последващ контрол, относно пълното, точно и своевременно изпълнение на предложените от тях и одобрени от КЗК предложения за поемане на задължения.

С решение от 2012 г. Комисията одобри предложените от Метро Кеш & Кери България” ЕООД, „Билла България” ЕООД, „Кауфланд България” ЕООД, „Хит Хипермаркет” ЕООД, „Максима България” ЕООД и „Пикадили” АД, изразяващи се основно в премахване на проблемни клаузи от договорите и общите условия на търговските вериги и техните доставчици, както и практики, които водят до възможност за предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на пазара за доставка на стоки.

В рамките на определения с решението срок, страните предоставиха исканите от Комисията данни за предприетите действия за изпълнение на поетите от тях задължения. С оглед безсрочния характер на поетите ангажименти, Комисията упражни своите правомощия за последващ контрол и изиска информация за тяхното изпълнение след постановяване на решението за поемане на задължения. Сигнали относно цитираните ангажименти могат да бъдат подавани и от заинтересуваните лица.

В случай, че в КЗК бъдат получени данни, от които може да се направи обосновано предположение, че съответните предприятия не изпълняват някое от поетите задължения, КЗК може по своя инициатива да възобнови производството, прекратено с решението за поемане на задължения.

Може да харесате още...