Промени в руското законодателство за интелектуална собственост

Във връзка със скорошни публикации относно настъпили промени в законодателството на Русия, свързано с права на интелектуална собственост, наши колеги от фирма Liapunov & Co. оповестиха своето становище. Публикуваме точния му превод с тяхно изрично съгласие и без каквато и да е друга редакторска намеса.

интелектуална собственостНаблюдаваме информация, че руското правителство е решило да отмени прилагането на патентни права за притежатели на патенти, регистрирани в определени държави. В пресата по-специално има съобщения, че руското правителство позволява да не се плаща компенсация за права на интелектуална собственост на патентопритежатели от такива страни.

В тази връзка бихме искали да изясним следното:

Като цяло не изглежда, че руското правителство предприема широки мерки, които биха били равни на национализиране на чужда интелектуална собственост или пълна забрана за прилагане на патенти за патентопритежатели от определени държави, по-скоро последните промени в законодателството се отнасят само до определени специфични ситуации:

1.

В сила от 30.04.2021 г., член 1360 от Гражданския кодекс „Използване на изобретение, полезен модел или промишлен дизайн в интерес на националната сигурност“ гласи:

„1. Правителството на Руската федерация има право в случай на извънредни ситуации, свързани с осигуряване на отбраната и сигурността на държавата, защитата на живота и здравето на граждани, да вземат решение за използване на изобретение, полезен модел или промишлен дизайн без съгласието на патентопритежателя, като го уведомят за това възможно най-бързо и като му платят адекватно обезщетение.

2. Методиката за определяне на размера на обезщетението и реда за неговото изплащане се утвърждават от правителството на Руската федерация.“

Що се отнася до досегашната практика, член 1360 е използван не повече от два пъти, а размерът на обезщетението, което трябва да се изплати на патентопритежателя,  определен от правителството, е доста малък и е само 0,5% от реалните приходи.

В сила от 08 март 2022 г., Указ на руското правителство № 299 гласи, че споменатата компенсация за притежатели на патенти, свързани с определени чужди държави, сега се изчислява като 0% от действителните приходи, като по този начин ефективно се анулира споменатата компенсация. Посоченият указ обаче не променя условията, при които може да бъде позволено неразрешеното използване на патентованите обекти, които са както следва.

За да може да се използва изобретение, полезен модел или промишлен дизайн без съгласието на притежателя на патента, за всеки отделен случай трябва да бъде издадено специално правителствено решение, насочено към конкретни патенти и продукти и освен това:

а) такива патенти и продукти трябва да се отнасят до въпроси на националната сигурност или до защита на живота и здравето на гражданите

б) спешността трябва да бъде призната

По този начин Указ № 299 не трябва да се разбира нито като позволяващ на някой от Русия да използва патент, принадлежащ на юридическо лице от изброена страна, нито като отмяна на обезщетение за притежателите на патенти при „нормални“ случаи на нарушение.

2.

Федерален закон № 46-FZ от 8 март 2022 г. гласи, че „руското правителство може да има право през 2022 г. да взема решения, предвиждащи, наред с другото, списък на стоки (групи стоки), по отношение на които не могат да се прилагат разпоредбите на Гражданския кодекс на Руската федерация относно защитата на изключителни права върху резултатите от интелектуална дейност, изразени в такива стоки, и средствата за индивидуализация, с които се маркират тези стоки“.

Списъкът на стоките, които могат да бъдат „лишени от закрила“ все още не е наличен. Предстоят дискусии и предполагаме, че това се отнася за паралелен внос. Така че ще чакаме за всяко развитие и новини по този въпрос, както и за отзивите на правителството.

Трябва също да отбележим, че тази разпоредба е толкова практически неясна, че нейното прилагане може да бъде доста ограничено.

Източник:
Liapunov & Co.
http://www.liapunov.com/

Може да харесате още...