Интелектуална собственост: Засилва се защитата на европейските занаятчийски и промишлени продукти в ЕС и извън него

интелектуална собственост в ЕСНа 13.04.2022 година Европейската комисия предложи първата по рода си рамка за защита на интелектуална собственост за занаятчийски и промишлени продукти, които разчитат на оригиналността и автентичността на традиционните практики от техните региони.

Предложението следва Плана за действие в областта на интелектуалната собственост, приет през ноември 2020 година, където Комисията обяви, че ще разгледа осъществимостта на система за защита на географските указания за занаятчийски и промишлени продукти на ниво ЕС. Това се основава на призиви от производители, регионални власти, Европейския парламент и Комитета на регионите, които искат от Комисията да създаде регулаторна рамка за защита на занаятчийските и промишлените продукти. През ноември 2019 година присъединяването на ЕС към Женевския акт на Лисабонското споразумение за наименованията за произход и географските указания, договор, администриран от Световната организация за интелектуална собственост („СОИС“), подейства като допълнителен импулс.

Действащото законодателство на Съюза защитава географските указания за селскостопански продукти, храни и вина. Предложението на Комисията от 13.04.2022 година ще създаде допълнителна система за защита, целяща също така висока защита на интелектуалната собственост, подобрена информация за потребителите и стимулиране на регионалното възстановяване.

Въз основа на успеха на системата за географски указания, с предложението за регламент Комисията има за цел да даде възможност на производителите да защитят занаятчийските и промишлените продукти, свързани с техния регион, с ефект в Европа и извън нея. Регламентът, предвиждащ защита на указанията на ЕС, ще улесни потребителите да разпознаят качеството на тези продукти и да направят по-информиран избор. Това ще помогне за насърчаване, привличане и запазване на умения и работни места в регионите на Европа, като допринася за тяхното икономическо развитие. Предложението също така ще гарантира, че традиционните занаятчийски и промишлени продукти са поставени наравно със защитените географски указания, които вече съществуват в селскостопанската зона.

Чрез това решение ще се засили защитата за целия ЕС за географските указания на занаятчийски и промишлени продукти, за да се помогне на производителите да защитават и налагат правата на интелектуална собственост на своите продукти в целия ЕС. Този регламент, също така, ще улесни действията срещу фалшиви продукти, включително тези, продавани онлайн.

Чрез приемането на тази рамка е се позволи пълна съвместимост с международната защита на географските указания, като дава възможност на производителите на регистрирани занаятчийски и индустриални продукти да ги защитават във всички страни, които са подписали Женевския акт за наименованията за произход и географските указания съгласно Световната организация за интелектуална собственост.

Това може да допринесе за привличане на туристи и за създаване на нови висококвалифицирани работни места в регионите, като по този начин се стимулира икономическото им възстановяване.

EUIPO и определените от държавите-членки органи ще играят ключова роля в системата, предложена от Европейската комисия. Новата схема ще даде възможност за опростена и рентабилна регистрация на географските указания чрез установяване на процес на кандидатстване на две нива. Това ще изисква от производителите да подадат своите заявления до определените органи на държавите-членки, които след това ще подадат успешни заявления за допълнителна оценка и одобрение в EUIPO.

Може да харесате още...