ИНСТРУКЦИЯ НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО СЪЗДАВА НОВА АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ ЗА ПАТЕНТОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ

административна тежестПриетата от Патентно ведомство Инструкция за разглеждане на искания за временна закрила на заявки за издаване на европейски патенти и искания за действие на територията на Република България на издадени европейски патенти, вместо да облекчи администрирането на правата на патентопритежателите, ги натоварва с допълнителна административна тежест.

В чл. 3, ал. 3 от Инструкцията е въведено изискване преводите на патентните претенции, описанието и чертежите за издаден европейски патент, освен  в три идентични екземпляра, да се представят и в електронен pdf формат.

Нещо повече, в Инструкцията се поставят конкретни изисквания за размер на шрифта и разстояние между редовете при оформяне на текста в превода на патентните претенции, описанието и чертежите, които се различават съществено от установените в Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти.

Паралелното прилагане на правилата в наредбата и в инструкцията на практика води до необходимост от създаване на два отделни, при това неидентични по обем и оформление варианта на едни и същи документи. Подобно изискване обременява ненужно заявителите/ притежателите на европейски патенти в процедурата пред Патентно ведомство. Това налага ангажиране на допълнителни ресурси, които не са оправдани, тъй като електронният pdfформат се изготвя единствено за целите на публикацията в Официалния бюлетин на ведомството.

При въведения с Инструкцията двойнствен режим не става ясно и как се формира дължимата такса за публикация на превода на описанието, претенциите и чертежите на издаден европейски патент на български език – въз основа на превода, представен на хартиен носител, или въз основа на превода в електронен pdf формат. Прилагането на тарифата към всеки от двата варианта на превода на издаден европейски патент на български език ще генерира различна по размер такса, като разликата би могла да бъде значителна като абсолютна стойност, в зависимост от големината на патента.

Липсата на ясно разписани правила поставя притежателите на издадени европейски патенти в изключително неблагоприятна ситуация, като се затруднява подготовката на необходимата документация и планирането на свързаните с това разходи.

Може да харесате още...