Инструкция за оформяне, подаване и формална експертиза на заявките за топологии на интегралните схеми

Инструкция за оформяне, подаване и формална експертиза на заявките за топологии на интегралните схеми, утвърдена от Председателя на Патентното ведомство на 07.02.2000 Публикувана в сп. ИНСО, бр. 1 от 1997 г.

Раздел I ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Инструкцията урежда начина за оформяне, реда за подаване, формалната експертиза на заявки за топологии на интегралните схеми и регистрацията им в Патентно ведомство.

Раздел II ОФОРМЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ

Чл. 2. (1) Заявката за регистрация на топология на интегралните схеми се подава в един екземпляр в Патентно ведомство /ПВ/ директно или по пощата.

Чл. 3. Заявката за регистрация се отнася до една топология и съдържа:

1. заявление за регистрация;

2. материал, позволяващ идентифициране на топологията;

3. пълномощно;

4. документ за платени такси.

Чл. 4. Заявлението за регистрация на топология е по образец, предоставен от ПВ и съдържа:

1. искане за регистрация;

2. данни за заявителя;

3. данни за представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен;

4. адрес за кореспонденция, когато има;

5. наименование на топологията на интегралната схема;

6. декларация за първо търговското използване на топологията и образец на интегралната схема, когато е осъществено такова съгласно чл. 25, ал. 2 от Закона за топологията на интегралните схеми /ЗТИС/;

7. указание за материала или за части от него, които заявителят е определил като търговска тайна.

Чл. 5. Искането за регистрация е волеизявлението на заявителя за регистрация на топологията.

Чл. 6. (1) Когато заявителят е физическо лице, в заявката се посочват името, презимето и фамилията, държавата, на която е гражданин или държавата, в която има постоянно местожителство и адрес.

(2) Когато заявителят е юридическо лице, в заявката се посочват наименованието и видът на юридическото лице в съответствие със съдебната регистрация и адресът.

(3) Когато заявителите са повече от един, данните по ал. 1 и ал. 2 се посочват за всеки от тях.

Чл. 7. (1) Заявката трябва да бъде подписана от заявителя или от неговия представител по индустриална собственост. Когато заявителят е юридическо лице, заявката се подписва от лицето, което го представлява по закон.

(2) Когато заявителят е юридическо лице или едноличен търговец, се изисква и поставянето на печат.

Чл. 8. (1) Когато по заявката е упълномощен представител или патентен специалист съгласно §3 от Наредбата за представителите по индустриална собственост, приета с Постановление № 137 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ. бр. 65 от 1993 г., изм. и доп. бр. 86 от 1994 г. и бр. 41 от 1997 г.), към нея се прилага пълномощно.

(2) Пълномощното трябва да съдържа данни за заявителя по чл.6, данни за представителя по чл. 9, наименование на топологията и/или входящ номер и дата на заявката и действията, за които представителят е упълномощен. Когато е упълномощен патентен специалист в пълномощното се посочват и номерът и датата на трудовия договор.

(3) Когато заявителите по заявката за регистрация на топология са няколко и единият от тях е българско физическо или юридическо лице, упълномощаването на представител не е задължително. В този случай трябва да се посочва адрес за кореспонденция в Република България.

(4) Пълномощното се представя по образец на Патентно ведомство или в друга форма, избрана от заявителя.

(5) Когато пълномощното се представя във форма избрана от заявителя, то трябва да съдържа: данни за заявителя; данни за представителя; наименование на топологията и действията, за които представителят е упълномощен.

(6) Когато пълномощното е на друг език, то трябва да се легализира в отдел „Консулски“ на Министерството на външните работа на Република България, освен в случаите когато легализация не се изисква при условията на взаимност.

(7) Когато по една и съща заявка са постъпили няколко пълномощни от един заявител, упълномощаващи различни лица за едни и същи действия за валидно се счита пълномощното с последната дата.

(8) Допуска се упълномощаване на друг представител по същата заявка с отделно пълномощно за извършване на определени действия пред Патентното ведомство.

(9) Когато с пълномощното представителят е упълномощен по няколко заявки, се изисква копие от пълномощното за всяка заявка. Верността на копията с оригиналното пълномощно се удостоверява с подписа на представителя.

(10) Когато представителят действа чрез преупълномощаване се представя документ, доказващ, че лицето което го е упълномощило, има такова пълномощно. Този документ или заверено негово копие съгласно ал. 9 се прилага към пълномощното на представителя.

(11) За оттегляне на упълномощаването, Патентното ведомство трябва да бъде уведомено писмено.

(12) За оттегляне на заявката е необходимо изрично упълномощаване.

Чл. 9. Когато е упълномощен представител, в заявката се вписват неговото име, презиме, фамилия, и адрес.

Чл. 10. (1) В заявлението може да се посочи и друг адрес в Република България, на който да се води кореспонденцията.

(2) Когато заявителите са повече от един, те могат да посочат общ адрес за кореспонденция. Когато не е посочен обш адрес, кореспонденцията се води на адреса на заявителя, вписан първи в заявката.

Чл. 11. Декларацията за първото търговско използване трябва да съдържа датата на първото търговско използване на топологията и страната, в която то е осъществено.

Чл. 12. (1) Таксите за заявяване, регистрация, издаване на свидетелство и публикация се заплащат при подаване на заявката или в срока по чл. 17, ал. 2.

(2) Заплащането на таксите може да бъде направено в Патентното ведомство или по банков път.

(3) За доказване на заплащането се представя документ за платени такси, който трябва да съдържа:

1. данни за заявителя или представителя;

2.данни за наименованието на топологията, за която се иска регистрация;

3. точките от Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство по чл. 5 от ЗТИС, по които е извършено заплащането.

(4) Когато топологията не се регистрира, таксите за регистрация, издаване I на свидетелството и публикация се връщат по молба на заявителя.

Чл. 13. Наименованието на топологията включва функционалното наименование на интегралната схема.

Чл. 14. Материалът, позволяващ идентифициране на топологията, се представя на хартиен носител. Той се състои от сборен чертеж на топологията и чертежи (разпечатки) на всеки топологичен слой в последователност, определена от технологията за реализация на интегралната схема. Чертежите трябва да са номерирани в съответствие с тази последователност и да съдържат маркери за съвместяването им.

Чл. 15. Когато заявителят определи материала по чл. 14 или части от него като търговска тайна, сборният чертеж или съответните страници от чертежите се маркират с текста „ТЪРГОВСКА ТАЙНА“.

Раздел III ФОРМАЛНА ЕКСПЕРТИЗА И РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 16. (1) Всяка заявка постъпва в отдел „Формална експертиза“, където се проверява дали са изпълнени изискванията на чл. 25, ал. 2 от ЗТИС.

(2) Когато изискванията по ал. 1 са изпълнени, заявката се вписва във входящия регистър на заявките за топологии с входящ номер и дата на подаване, които се отбелязват върху нея.

(3) Когато изискванията на ал. 1 не са изпълнени, заявката не получава входящ номер и се връща на заявителя.

Чл. 17. (1) За всяка заявка с установена дата на подаване държавният експерт от отдел „формална експертиза“ проверява дали:

1. заявителят е лице по смисъла на чл. 2 от ЗТИС;

2. заявката отговаря на изискванията на чл. З т.т. З и 4 и чл. 4 т.т. 3,4, 5,7;

3. заявката е подадена в двугодишния срок по чл. 14. ал. 1, т. 1 от ЗТИС, когато има декларация за Първо търговско използване.

(2) Когато се констатират недостатъци по ал. 1 т.т. 1, 2 и 3, заявителят се уведомява и му се предоставя тримесечен срок за отстраняването им.

(3) Когато заявителят не отстрани недостатъците в срока по ал. 2 или заявката е подадена извън двугодишния срок по чл. 14 от ЗТИС, държавният експерт от отдел „формална експертиза“ взема решение за прекратяване на производството.

(4) Когато заявката е подадена чрез лице, което не е представител ча, I индустриална собственост, държавният експерт от отдел „Формална експертиза“ поканва заявителя да отстрани недостатъците в срока по ал. 2. Ако недостатъците не бъдат отстранени в случая на задължително представителство по чл. 4 от ЗТИС, държавният експерт от отдел „формална експертиза“ взема решение за прекратяване на производството, а когато заявителят има постоянно местожителство или седалище в Р. България, производството продължава, като кореспонденцията се води със заявителя.

Чл. 18. (1) Кореспонденцията до Патентно ведомство трябва да съдържа входящия номер на заявката, за която се отнася и подписа на заявителя или представителя.

(2) Когато с кореспонденцията на заявителя се определя срок за действие, тя се изпраща с обратна разписка, с която се удостоверява датата на получаването й.

Чл. 19. (1) По молба на заявителя, придружена с документ за платена такса в заявката могат да се внесат промени и поправки по отношение на:

1. името и/или адреса на заявителя:

2. очевидни грешки.

Чл. 20. Когато заявката отговаря на изискванията на чл. 25 и чл. 26 от ЗТИС, държавният експерт от „Формална експертиза“ взема решение за регистрация и топологията се вписва в Държавния регистър за топологиите на интегралните схеми.

Раздел IV ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Тази Инструкция се издава от Председателя на Патентно ведомство на основание на § 6 от Закона за топологията на интегралните схеми и чл. 80 т. 7 от Закона за патентите.

интегралните схеми

Може да харесате още...