Семинар “Организация на работата на представителите по индустриална собственост“

    На 28-29 Май, 2009г. Ай Пи България беше съорганизатор, заедно с Асоциацията на Представителите по Интелектуална Собственост – АПИС, Камарата на Представителите по Интелектуална Собственост – КПИС и Патентна Агенция Тонисто, в семинар на тема “Организация на работата на Представителя по Интелектуална Собственост”.

Събитието събра на едно място Представителите по Интелектуална Собственост, а също и тези, които възнамеряват да влязат в гилдията. Сам по себе си семинарът беше изпълнен с различни идейни виждания, обмяна на опит между представители от различни краища на страната и в същото време създаване на нови контакти и бизнес взаимоотношения.

Семинарът се проведе в морския курорт Св. Св. Константин и Елена – Международен дом на учените “Фредерик Жолио Кюри”.

Основно, разглежданите теми, бяха:

– Закон за Камара на Представителите по Индустриална Собственост  /ПИС/ – Състояние на проекта

– Минимална тарифа за хонорарите на ПИС

– Облагане с ДДС дейността на ПИС. Законови основания за избягване облагане с ДДС според съвременното българско законодателство

– Информация за работата на българската група в Европейския Патентен Институт

– Организация на работата на ПИС – практика в Патентна агенция Тонисто

– Особености при работата на ПИС с Патентно Ведомство на Република България и с OHIM

– Представителство при плагиатство или подозрения за плагиатство на обекти на ИС от страна на клиенти

– Практика при спиране на стоки на митницата при нарушение на права на регистрирани марки – лекцията ще бъде изнесена от Иван Иванов

– Други проблеми, свързани с работата на ПИС

Източник: ipbulgaria

Подробно разглеждане:

Информация за работата на българската група в Европейския Патентен институт 

Избори за членове на Съвета на Европейския патентен институт (ЕПИ/ epi) се провеждат на всеки 4 години. На последните избори през 2008г, колегите гласуваха доверие на следните български представители по индустриална собственост и в частност – европейски патентни представители, подредени тук по азбучен ред на първите имена:

ПЪЛНОПРАВНИ ЧЛЕНОВЕ

Емил Бенатов

Милена Георгиева-Табакова

Мария Янакиева-Златарева
Тодор Даракчиев

ЗАМЕСТНИЦИ
Вася Германова
Виолета Шентова
Емилия Винарова
Тодор Стоянов

 

Съветът се събира два пъти годишно, за да вземе решения по актуални проблеми, възникнали във връзка с работата на представителите, на тях и ЕПО, както и по въпроси, свързани с хармонизацията на законодателството в тази област.

Становищата на Съвета се вземат на основата на предварително подготвени в специализирани работни групи предложения.

В работните групи са включени и други специалисти в съответните области от нашата страна. Тук посочвам всички работни групи:

Дисциплинарна комисия (която се занимава със случаи, възникнали по сигнали и свързани с поведение на някой европейски патентен представител, считано извън рамките на етичния кодекс на представителя) – Емил Бенатов;

Професионално ръководство – Тодор Стоянов със заместник Нейко Нейков;

Европейска патентна практика – Вася Германова и Виолета Шентова;

Професионална квалификация – Емилия Винарова със заместник Мария Янакиева-Златарева;

Биологични изобретения – Станислава Стефанова;

Хармонизация – Мария Янакиева-Златарева;

Съдопроизводство – Милена Георгиева-Табакова

Предвид непрекъснатото развитие и доусъвършенстване на процедурите по патентоване и съответните текстове на приложимите международни договори (РСТ, ЕРС), предложенията за които могат да бъдат намерени в електронните сайтове на ЕПО или WIPO, съответно се формира и становище от ЕППредставители.

 

Накратко някои от обсъжданите проблеми и взети решения:

 

Комисия по законодателството – Проектодоговор и проектозакон за патентния съд на европейския съюз.

Дълга беше дискусията около въпроса дали доклада да бъде изпратен до комисията на ЕС на този етап. Някой от делегатите (ES, GR) бяха за отлагане, но много членове одобриха изпращането на доклада без закъснение.

Гласуване беше проведено по следните въпроси:

а) Трябва ли epi да изиска преразглеждане на правото на европейските патентни представители да помагат при воденото и явяването в Патентни съд на ЕС?

Одобрено със 110 гласа за, 0 против и 4 въздържали се.

б) Трябва ли epi да изиска добавяне (в договора за създаването на Съда) на перманентно решение за участие?

Одобрено със 54 гласа за, 21 против и 29 въздържали се.

в) Трябва ли epi да изиска да има само един национален арбитър?

Прието с 55 гласа за, 45 против и 3 въздържали се.

г) Трябва ли epi  да предложи, че не е желателна разделената юрисдикция?

Одобрено с 70 гласа за, 16 против и 14 въздържали се.

 

Хармонизация на таксите за поддържане

Една идея беше да се преразгледат минималните суми с цел да се приближат нивата им до определен праг.

Коментар – Това е много трудно. Хармонизирането на таксите може да засегне възможността на страните членки да поддържат иновациите на техните територии и може да има негативен ефект върху вижданията на широко различаващите се населения на страните членки. Ако една и съща хармонизирана такса бъде приложена за Люксембург и Германия, цената плащана от потребителите ще варира много. Подобно дискусиите по патент на общността това може да има някои неприятни ефекти върху националните патентни ведомства.

Във връзка с това и с очертания подход, съветът поиска от ведомството да направи, колкото може по-скоро специфични предложения за различните установени сфери.

Тези предложения трябва да бъдат проучени в съответствие със стандартните процедури на съвета, в това число и през подходящите комисии по темите, за които става въпрос.

Във връзка със официалното писмо, борда на съвета ще наблюдава изработването на предложенията на ведомствата за посрещане на тези изисквания за да се улесни последващите решения на съвета.

 

Да се направи международната експертиза по-цялостна, уместна и полезна

Работата в тази насока се извършва от известно време, както в срещите на международните органи, така и другаде. Най-значителна е работата свързана с установяване на системи за управление на качеството, но също така и в сферата на разглеждане на минимална документация по PCT и в сфери, които не са директно свързани с PCT, като например, за подобряване на международната патентна класификация и нейната употреба. Работи се и по проект като Директната патентна процедура. 

Счита се, че писмените мнения и международните предварителни доклади по патентноспособност ще са полезни за посочените ведомствата, но дори ако се използват само като упътване, националните експертизи ще бъдат по-лесни и по-бързи, ако главните недостатъци бъдат преодолени в международната фаза. Целта е поне едно писмено мнение да бъде публикувано в процедурите по Chapter II преди публикуването на негативен международен предварителен доклад по патентноспособност, започвайки от януари 2010 и да бъде последвано от поправки на наредбите по PCT за да се гарантира това право. 

  • Примерна цел До юли 2010 да се разработи система даваща достъп за наблюдение от трети лица на новостта и изобретателската стъпка и да бъде на разположение на органите по международна предварителна експертиза и посочените ведомства.
  • Примерна цел Да бъде възприет и да влезе в употреба писмени мнения и международен доклад за патентноспособност в подобрен вариант и в стил и съдържание позволяващо да се сформира първия доклад на националната експертиза в посочените ведомства (с възможност за прибавяне на приложения за специфичните национални изисквания), с ефект на писмени мнения изготвени на или след юли 2011.
  • Примерна цел В международната предварителна експертиза да се добавят “допълнителни” проучвания за намиране на “секретно ниво на техниката” до юли 2011.
  • Примерна цел За поне 50% от международните проучвателни органи да се предложат допълнителни международни проучвания до юли 2011.

 

Премахване на ненужни процедури

1.Процедурите трябва да бъдат разгледани и да се установи дали те имат някаква полезна цел като цяло или защо за заявителите се използва системата по определен начин за да се преодолеят затруднения. Например, някой заявители подават заявки за международен патент като защитни мерки (за да попречат на конкуренти да получат патенти, тъй като патентните публикации имат някои преимущества пред не патентните публикации), а не заради намерението да получат патент.

  • Примерна цел До януари 2011 да се позволят “защитни” публикации на международни заявки дори ако се знае, че те са или ще бъдат оттеглени или счетени за оттеглени. По този начин международния проучвателен орган ще избегне тежестта да бъде осъществено проучване на заявка, която се поддържа с цел да бъде публикувана, въпреки че заявителят вече е решил да не я поддържа до получаване на защита в нито една от страните членки.

 

2.В някои страни членки, относително малко международни заявки директно влизат в национална фаза. Вместо това се поддържа паралелна национална заявка. Този процес е очевидно неефективен за ведомствата, като цяло и трябва да се разгледа въпроса защо заявителите го намират полезно.

  • Дискусия Дали има независими причини, поради които да се поддържа изцяло различна заявка в националното им ведомство от тази, която се отнася до останалия свят. И ако причините са процедурни, да се обмислят какви са ведомствените процедури и такси, за да се стимулира предпочитанието за международна заявка пред дублиращата национална.
  • Примерна цел Където обстоятелствата стимулиращи дублиращо заявяване не могат да бъдат премахнати в кратък или средно кратък срок, ведомствата изпълняващи длъжността на международен орган да устроят системи до юли 2010 за установяване на еквивалентни национални и международни заявки, и където е възможно да ги разпределят за третиране от един и същ  експерт по едно и също време.

 

Взаимодействие между директната патентна процедура и PCT 

PCT вече отчита по 160 000 международни заявки на година. Увереността, че тази система работи, както трябва (включително избягването на процесите, които стимулират паралелните национални заявки), веднага би решило повечето от проблемите. От друга страна, директната патентна процедура е ценна за доказване, че спогодбите за разпределяне на работата, които са имани предвид от основателите на PCT са възможни на практика, и че са полезни за някои заявители и ведомства, колкото и да имат някои ограничения. Провеждането на директна патентна процедура при наличие на РСТ-заявка води до риск от увеличаване на дублирането и загуба на много от съществуващите преимущества на PCT. Международните споразумения би следвало да бъдат управлявани, така че да се осигури добра взаимна и подходяща работа, като част от PCT. Това развитие следва да се съобрази с факта, че много различни проекти, отнесени основно към еднакви публикации разводнява усилията на ведомствата, както и че директната патентна процедура и подобни проекти не могат да бъдат ефективни международни решения сами по себе си, защото те разчитат на извършване на първоначалната работа от ведомството провеждащо експертизата и дискриминира заявителите от страни членки с регистрационни системи. Освен това, за да бъде ефективна, директната патентна процедура е нужно да не се започва процедурата във ведомствата по второто заявяване (и е за предпочитане да не се дължат преводите и таксите) докато работата на ведомството по първото заявяване не завърши. Заради проблема по синхронизирането, успехът на директната патентна процедура зависи в голяма степен от използването на PCT като средство за придобиване на 30 месечен приоритетен период. Директната патентна процедура също така се възползва от други основни функции на PCT, най-значима от тях е подаване на една заявка с ефект в много страни и международна публикация. Другото значимо предимство е, че докладите от международните проучвания са предварителни доклади за патентноспособност. Пренебрегването на докладите от международните проучвания и предварителни експертизи в някои национални ведомства означава, че директната процедура е подчинена на националните доклади. На практика в момента се ползват два типа системи на посочените ведомства, които в националната фаза разчитат на “по-висш” доклад изготвен от националното ведомство, и тези които разчитат на “по-нисшите” международни доклади. Счита се, че това би повредило ефективността на PCT за заявители и за страните членки, за които PCT е важен.

По тази причина е важно да се направят най-скоро стъпки, осигуряващи възможността PCT да е в състояние да предложи преимущества от типа на директната патентна процедура. При това трябва да се има предвид, че националното проучване и експертиза са вече взели мястото на приоритетна заявка, PCT трябва да предложи ефективен и действащ начин за извършване на работата и предоставянето ѝ към всички посочени ведомства, така че тази работа на международния орган и цената заплатена от заявителя да бъдат оправдани с реално разширяване и подобрение на директната патентна процедура.

Обсъждане на изменения на процедурата в ЕПО в посока на въвеждане на отложена експертиза

На току-що завършилото заседание на Съвета 23 май 2009, заместник Президента на ЕПО представи доклад за обсъждане, базиран на отложена експертиза. Беше представен изключително добър анализ за предимствата и недостатъците на провежданата сега директна експертиза и, евентуалната нова процедура по отложена експертиза. Обърнато бе внимание върху финансовия ефект от въвеждането на последната, от гледна точка на това, че голяма част от ведомствата имат негативния принцип за предплащане на таксите за експертиза [~28% към края на 2007]. Системата на отложена експертиза с времето би премахнала този негативен принцип и така да направи сметките по-малко притеснителни.

a)    С обикновено мнозинство Съвета беше против някакъв вид отложена експертиза.

Други взети решения:

Решение 1: С квалифицирано мнозинство се освобождават членовете на Борда, особено касиера, от отговорност за 2008 година.

Решение 2: Беше избран не анонимно, член на Борда за Малта. 

Решение 3: Избрани са не анонимно членове на комитета:

Биотехнологични изобретения (пълноправен член)

Професионално ръководство (заместник член)

Практика европейски патенти (двама пълноправни члена)

Законодателство (един пълноправен и един заместник член) – (също от Малта). 

Решение 4: Беше одобрено въвеждането на текста epi 51/08 в архива на решенията.

Внесените поправки по текста на чл. 3.2 от разпоредбата и срока за препоръка на комисията по европейска патентна практика не бяха приети; от комисията по разпоредбите беше изискана подобрена версия за следващата среща на Съвета. 

Решение 5: Внесените поправки на ч. 15.3 на разпоредбата не бяха приети. от комисията по разпоредбите беше изискана подобрена версия за следващата среща на Съвета.

Решение 6: С квалифицирано мнозинство беше прието предложението на компания Datenwerk за повторното пускане на сайта на epi, но цената да не превишава 14 000 евро. 

Съветът счете за полезно за следващата среща на Съвета да бъде подготвен доклад с тематика за продължаващо обучение, с предпоставката, че всеки ЕППредставител следва да има годишно поне 16 часа специализирано обучение за поддържане на собствената си квалификация.

 Изготвил: инж. Мария Янакиева-Златарева

Може да харесате още...