Министерският съвет прие Наредба за представителите по индустриална собственост

индустриална собственостС Постановление № 161 от 4 август 2017 г. Министерски съвет прие Наредба за представителите по индустриална собственост, която урежда професията като „регулирана“ по смисъла на Закона за признаване на професионалните квалификации.

Регламентират се редът и условията за придобиване на професионална квалификация и упражняването на професията в България. Предвидени са разпоредби за провеждането на обучение и изпит за придобиване на професионална квалификация, редът и условията за вписване в Регистъра на представителите по индустриална собственост, както и за упражняване на професията в съдружие на представители.

Уреждат се режимът за трайно предоставяне на услуги от чуждестранни представители, установени за упражняването на професията в България, както и режимът за временно или еднократно извършване на действия у нас от такива лица.

Документът привежда националната уредба на дейността на представителите по индустриална собственост в съответствие с правото на Европейския съюз.

В Държавен вестник бе публикувано следното:

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Наредба за представителите по индустриална собственост.

Заключителни разпоредби

  • 1. Отменя се Наредбата за представителите по индустриална собственост, приета с Постановление № 137 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1994 г., бр. 41 от 1997 г., бр. 32 от 2003 г., бр. 69 от 2005 г. и бр. 47 от 2012 г.).
  • 2. Постановлението влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков

С пълния текст на Наредбата за представителите по индустриална собственост можете да се запознаете в секция ЗАКОНОДАТЕЛСТВО на ipbulgaria.bg.

Може да харесате още...